กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนกรกฎาคม 2560ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 09:00 - 12:00 สอบแข่งขันนักวิชาการศึกษา นางนิธินันท์ สุยะลา
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 08:00 - 17:00 ทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 09:00 - 11:00 พบผู้ปกครองนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 09:30 - 14:00 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินนงาน ครั้งที่ 6/2560 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 09:00 - 14:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (วาระพิเศษ) เพื่อพิจารณา (ร่าง) SAR ระดับหลักสูตร นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รหัส 58 จำนวน 3 คน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 09:00 - 13:00 ประชุมเตรียมงานโครงการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ครั้งที่ 5 ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 11:00 - 13:30 ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะ ครั้งที 7/2560 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 12:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 13:30 - 15:00 พบนักศึกษาโครงการรับน้อง นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม.สาขาเภสัชเคมีและผลิตัณฑ์ธรรมชาติ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ปร.ด.สาขาเภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์ตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 09:00 - 11:00 Mevalonate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 13:30 - 16:00 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ โครงการพัฒนาแนวคิดทางชีวเภสัชศาสตร์สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 2 ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 08:00 - 12:00 Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 09:00 - 12:00 Amino Acid Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 15:00 - 17:00 แก้ไข มคอ 3 วิชาชีพเลือก ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 10:00 - 12:00 Amino Acid Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 09:00 - 12:00 สอบ(อ.ทวีศักดิ์) นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 11:30 - 14:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2560 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 12:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 12:00 - 13:00 รับรองวิทยากร นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 09:30 - 12:00 สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุน นางนิธินันท์ สุยะลา
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 12:00 - 13:00 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ปร.ด.สาขาเภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 08:30 - 16:30 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ปรด. เภสัชศาสตร์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2560 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:00 อบรมโครงการเขียนตำราหนังสือ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 14:00 - 17:00 เตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการโครงการเปิดโลกกว้างทางความรู้สุขภาพและยา นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 13:30 - 16:00 เทคนิคการสร้าง Power Point เพื่อเผยแพร่ผ่าน youtube และการใช้งานปากกาสำหรับจอสัมผัส ภายในห้องเรียน นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 13:30 - 16:00 การใช้งานระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล CV version 3.0 (อาจารย์และบุคลากร) นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 13:30 - 16:00 การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย google form (สำหรับบุคลากร) นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 14:00 - 17:00 เตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 09:30 - 16:00 ประชุมพิจารณา SAR วท.ม.เภสัศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 09:30 - 16:30 ประชุม SAR หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 11:00 - 13:00 ซ้อมกลั่นกรอง ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 09:00 - 14:00 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 13:00 - 16:30 ประชุมจัดทำ SAR หลักสูตร วท.ม.เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 10:00 - 13:00 ประชุมสรุปและวิเคราะห์ผลโครงการวิจัย ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 09:00 - 12:00 Stata training ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
15:30 - 16:00 ประชุมรับรองการแก้ไขผลการเรียน I ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 12:00 - 13:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม.สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 15:00 - 17:00 เตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 10:00 - 16:30 ประชุมจัดทำ sar หลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 13:30 - 16:30 ประชุมจัดทำ sar หลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 12:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 09:00 - 15:00 สอบคัดเลือกหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 10:00 - 14:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 8/2560 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 13:30 - 16:30 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (นางสาวสุริมา ญาติโสม) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม.สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมครั้ังที่ 7/2560 ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงามตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 12:00 - 15:00 นำเสนอผลงานมอบหมายในชั่วโมงบรรยายให้นักศึกษานำเสนอผลงานกลุ่มเพื่อเก็บคะแนน และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในห้องเรียน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 14:00 - 16:00 พบนักศึกษา Staff พยาบาลโครงการรับน้อง อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 13:00 - 16:00 Liquid Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 13:00 - 16:00 Liquid Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 13:00 - 14:00 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 09:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ นศ.ปี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -