กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนกรกฎาคม 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการดูแลพนักงานทำความสะอาด นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 11:30 - 12:30 ประชุมวางแผนการเรียน นักศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 08:00 - 16:00 จัดเตรียมห้องสอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 08:00 - 17:00 ทำสัญญานักศึกษาเพื่อเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 12:30 - 16:30 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 09:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 6/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 15:00 - 17:00 ประชุมเกี่ยวกับงานบุคคล นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 11:30 - 14:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/61 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นางสาวสุวรส ลีลาศ (วท.ม.บริหารบริการสุขภาพ) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นางสาวปายาลักษณ์ สุดชารี (วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 08:00 - 14:00 สอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 09:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม.สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบคัดเลือก หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1/2561 (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 10:00 - 11:00 ประชุมเตรียมงานโครงการความก้าวทางทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 6 นางสาวดารุณี นามห่อ
"
13:00 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
15:00 - 16:30 ประชุมพัฒนาหลักสูตร เภสัชศาสตร์ -บริหารศาสตร์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งท่ี 5/2561 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 09:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม.สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 14:00 - 16:00 พบผู้ปกครองนักศึกษา นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 12:00 - 15:00 KM เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ UBU LMS นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 10:30 - 13:00 ประชุม คกก ห้องเอกสารอ้างอิง ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 7/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 09:00 - 09:30 ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษ/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 09:30 - 11:00 ประชุมกลุ่มย่อย - อ.ดร.จินตนา รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 15:00 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภบ. ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 09:00 - 12:00 ประชุม SAR หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ขีวภาพ นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:00 - 16:00 ประชุม SAR หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 11:00 - 13:00 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภบ. ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
16:00 - 17:30 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 14:30 - 16:30 พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 08:00 - 16:00 จัดเตรียมห้องสอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 08:00 - 14:00 สอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 นัดพบนักศึกษา อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 09:00 - 10:00 ประชุมย่อย ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 11:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการออกและคัดเลือกข้อสอบฯ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 08:00 - 15:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการ องค์ประกอบและการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนมหาวิทยาลัย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 08:00 - 16:00 จัดเตรียมห้องสอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 08:30 - 16:30 การอบรมโครงการสร้างกลุ่มงานวิจัย (Research Cluster) คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 10:00 - 11:00 เตรียมความพร้อมการทำสัญญานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร นางนิธินันท์ สุยะลาตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 11:30 - 16:00 ประชุมกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 1503 320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 09:00 - 10:30 ประชุม MCQ-PASS อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
"
14:00 - 15:00 สอบคัดเลือก หลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1/2561 (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีและเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 6/2561 นางสาวจิรัสยา สมลา
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 7/2561 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 10:00 - 15:00 ประชุมกลุ่มวิชา 6/2561 อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 09:30 - 13:00 นักศึกษาแลกเปลี่ยนนำเสนอผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 12:00 - 16:30 ประชุมจัดทำ SAR หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 09:00 - 16:30 ชี้แจงการฝึกทักษะ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 08:30 - 16:30 ฝึกทักษะ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 08:30 - 16:30 ฝึกทักษะ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 08:30 - 16:30 ฝึกทักษะ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 08:30 - 16:30 ฝึกทักษะ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 08:30 - 16:30 ฝึกทักษะ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค รายวิชา 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -8. Shikimate Derived Products นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -8. Shikimate Derived Products นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -9. Acetate Derived Products นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -10. Mevalonate Derived Products นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -10. Mevalonate Derived Products นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) -11. Quality Control of Herbal Medicines นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 13:00 - 14:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) - 11. Quality Control of Herbal Medicines นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00 สอบ ภาคฤดูร้อน เภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) - 12. Biological Screening of Natural Products นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00 1503 310-เภสัชเวท (Pharmacognosy) - 13. Trends in Pharmacognosy นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาค นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-8. Enzymes นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-9. Vitamins and Coenzymes นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-12. Protein and Amino Acid Metabolism นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 10:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-13. Lipid Metabolism นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-13. Lipid Metabolism นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1-14. Nucleic acid Metabolism ,15. Integration of Metabolism นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1- 17. Control of Metabolism นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1- 20. Nutrition นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1- 19. Porphyrins, Related Compounds and Blood นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -