กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนสิงหาคม 2562ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ 2.5 Integrative neurophysiology (7 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ 2.5 Integrative neurophysiology (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ 3.2 Anatomy of the musculoskeletal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ Integumental & Musculoskeletal systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ Integumental & Musculoskeletal systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ Integumental & Musculoskeletal systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ Integumental & Musculoskeletal systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 08:30 - 10:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 11. Drugs used in Parkinson’s disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 13. Sedative-hypnotics and anxiolytics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1505 400 พิษวิทยาคลินิก 4.3. Poisonous Plants and Natural Toxins นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 08:30 - 10:30 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 14. Antiepileptic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:30 - 11:30 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 15. General and local anesthetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 : 4. Drugs affecting the autonomic nervous system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1505 400 พิษวิทยาคลินิก 4.4. Hydrocarbons and Household Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 09:00 - 11:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 16. Antipsychotic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 : 5. Drugs affecting the central nervous system (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1505 400 พิษวิทยาคลินิก (4.5.)Toxic alcohols ( 4.6.)Toxic Gas นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 08:30 - 10:30 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 17. Autacoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:30 - 11:30 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 18. Diuretics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 18. Diuretics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 19. RAAS Inhibitors นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1505 400 พิษวิทยาคลินิก 4.7. Heavy Metals นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -