กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนสิงหาคม 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบ MCQ ปี 4 รอบเสมือนจริง นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 12:00 - 15:00 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (สอนชดเชยครั้งที่ 2) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 12:00 - 16:30 กิจกรรมไหว้ครู นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 09:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 09:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ปร.ด.สาขาเภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์ตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 : Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 : Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 09:00 - 11:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย แนวคิดและหลักการของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย สถานการณ์ นโยบายเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย แหล่งข้อมูลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการประเมินหลักฐานทางการแ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย วิกฤติเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Biochemical genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ข้อมูลสถิติและมาตราวัด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 Body temperature regulation and fever นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Classical genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 09:00 - 11:00 2. Nervous system (NS, 27 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 12:00 - 13:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome and chromosomal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 2.1 Cellular and molecular neurobiology (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome and chromosomal disordersต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 2.2 Functional neuroanatomy (4hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 12:00 - 13:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of inheritance ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 2.2 Functional neuroanatomy (cont.) 2.3 Autonomic nervous system (3 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00 2. สเตอริโอเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 2.2 Functional neuroanatomy (cont.) 2.3 Autonomic nervous system (3 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Population genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 : Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00 3. หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 13:00 - 15:00 2.4 Sensory system (7 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Flow of genetic information (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00 3. หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 2.4 Sensory system (7 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Flow of genetic information (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 2.4 Sensory system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Regulation of gene expression นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 2.5 Motor system (4 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Regulation of gene expression (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1. บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา(Introduction to human anatomy and physiology laboratory) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 1.ระบบสาธารณสุขของไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1.1แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 2.ประวัติวิชาชีพเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 3.การสืบค้นข้อมูลทางเภสัชสนเทศ เพื่อการสร้างสื่อวิชาชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 13:00 - 14:00 4. ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 4.บทบาทเภสัชกรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 4. ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations)ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา Pharmaceutical & Healthcare Business in Thailand ภก.วรพงษ์ ศุภนันธร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา Pharmaceutical & Healthcare Business in Thailand ภก.วรพงษ์ ศุภนันธร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา Marketing strategy for Pharmaceutical & Healthcare business ภก.วรพงษ์ ศุภนันธร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา Marketing strategy for Pharmaceutical & Healthcare business ภก.วรพงษ์ ศุภนันธร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 13:00 - 14:00 5. ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 5.องค์กรวิชาชีพและสภาเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 5. ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 1 และ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน 1. สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนชนบทไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน ปัญหาและแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนตามทฤษฎีทางแพทย์ศาสตร์ ระบาดวิทยาและการสาธารณสุข และเภสัชศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพชุมชนจากทฤษฎีสังคมวิทยาการแพทย์ สำนักโครงสร้างหน้าที่ เศรษฐศาสตร์สา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม บทนำแนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม จิตวิทยาเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Immunology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 Introduction to pharmacotherapy and pharmaceutical care นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 Systematic approach to pharmaceutical care นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข บทนำการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข 1. แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ความสำคัญของจิตวิทยากับเภสัชกร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม สุนทรียสนทนาและการสื่อสารเชิงบวก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Antigens and antibodies นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข แหล่งสืบค้นข้อมูลสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 ระบบบริการสุขภาพและงานสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 1. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (IPD) ภก.วัชโรดม ศุภลักษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การสื่อสารสุขภาพและความฉลาดทางสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Cytokines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 Principles of drug dispensing and communication skills นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 08:00 - 09:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข การวิเคราะห์และประเมินรายงานข้อมูลสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข การประยุกต์ใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 ระบบบริการประกันสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 2. ระบบกระจายยาในโรงพยาบาล ภญ.ศิริรัตน์ บุญจรัส นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม นำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การฝึกพูดในที่สาธารณะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Immune response นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00 Adverse drug reactions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 Drug allergy and drug-induced dermatological disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข สมุนไพรที่มีแนวโน้มการใช้ในงานสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้นและดัชนีสุขภาพอนามัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 3. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (OPD) ภญ.พรพันธ์ เฉลิมรัมย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม นำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 13:00 - 15:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Interpretation of clinical laboratory data นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Interpretation of clinical laboratory data นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Immunopathology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 08:30 - 09:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 General principle of pharmacology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 General principle of pharmacology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 13:00 - 15:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Introduction to Pharmaceutical Chemistry Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 1. Biopharmaceutics and Pharmaceutical excipients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 1. Biopharmaceutics and Pharmaceutical excipients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Introduction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Pharmacodynamics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Introduction and routes of drug administration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 13:00 - 15:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Introduction to Pharmaceutical Chemistry Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 3.Biological and physiological consideration of drug kinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 08:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Drugs affecting CNS functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics Pharmacodynamics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 13:00 - 15:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน เลขนัยสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 7. Solutions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 5. Solubilization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 4.Drug transports : active transport, passive transport and carrier-mediated tra นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Drugs for treatment of Parkinson’s and movement disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน การคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Pharmaceutical packaging นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ หลักการทางอนุกรมวิธานพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 6.Biological rate processes : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 08:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antipsychotic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Pharmacokinetics -Pharmacodynamics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน การคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การศึกษาก่อนตั้งตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 1 และ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 14:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บทนำการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 18:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 14:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การให้คำปรึกษาด้านยาและการประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -