กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนสิงหาคม 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 13:30 - 15:00 ประเมินต่อสัญญาจ้าง นางนิธินันท์/ นางสาวพิชญาพร นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินงบฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ[ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:30 ประชุมงานพัสดุ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 09:30 - 12:00 ประเมินต่อสัญญาจ้าง นางธนาพา / นายนรเศรษฐ์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 09:30 - 12:00 ประเมินต่อสัญญาจ้าง นางณัฐภรณ์/นายวีระวุท นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 09:30 - 12:00 กิจกรรมพบปะและแสดงความคิดเห็นในการจัดพื้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 4 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 16:00 - 21:00 โครงการฮับน้อง คล้องใจ สายใยเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 16:00 - 21:00 โครงการฮับน้อง คล้องใจ สายใยเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบ MCQ ปี 6 รอบเสมือนจริง นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
16:00 - 21:00 โครงการฮับน้อง คล้องใจ สายใยเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 16:00 - 21:00 โครงการฮับน้อง คล้องใจ สายใยเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 09:00 - 16:00 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
17:00 - 21:00 ราตรีเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบ MCQ ปี 5 รอบเสมือนจริง นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
17:00 - 21:00 ราตรีเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 07:00 - 21:00 ราตรีเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 16:00 - 20:00 ซ้อมพิธีไหว้ครู นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 12:00 - 16:30 กิจกรรมไหว้ครู นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 13:00 - 17:00 เตรียมสถานที่งานทำบุญเลี้ยงพระ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 06:30 - 11:00 ทำบุญวันสถาปนาคณะ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 09:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
16:00 - 17:00 สัมภาษณ์ทุนการศึกษา นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 09:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00 แนะนำรายวิชาบทนำเกี่ยวกับเครื่องสำอาง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 แนะนำรายวิชาวิธีประเมินผล แนะนำแนวทางการทำสัมมนาทางทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การเลือกและสรุปประเด็นสำคัญของบทความ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 10:00 - 13:00 ประชุมกำหนดขอบเขตงานจ้างก่อสร้างอาคารนวัตกรรมฯ (TOR) นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 16:00 - 20:00 สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 09:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ปร.ด.สาขาเภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 09:00 - 16:30 จัดทำเอกสารซื้อจ้างของงานพัสดุ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์ธุรการชั้น 4 นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 12:00 - 13:00 ประชุมกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 2. แนวโน้มการตลาด แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ทางเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 3. หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 09:00 - 15:00 หลักการของความเป็นพิษและการตอบสนองของร่างกายเมื่อเกิดความเป็นพิษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 15:00 - 18:00 ประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินโครงการอบรมระยะสั้น นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 09:00 - 16:00 4. เทคโนโลยีการใช้สีเพื่อการตกแต่ง ประเภทและองค์ประกอบสี นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 09:00 - 15:00 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
15:00 - 17:00 สารประกอบในตำรับเครื่องสำอางที่มักทำให้เกิดอาการแพ้และการทดสอบและการประเมิน skin patch test นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 08:30 - 16:30 ประชุมพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ให้บริการออกแบบก่อสร้าง นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 ประชุมอนุกรรมการประเมินสอน อ.พีรวัฒน์ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
10:00 - 16:00 จัดทำเอกสารซื้อจ้างของงานพัสดุ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งท่ี 7/2561 นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 สอบอาจารย์เภสัชวิทยา ครั้งที่ 2 นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:30 - 16:00 ประชุมโครงการกิจกรรมทางกาย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 13:00 - 14:00 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 09:30 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
15:00 - 17:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 จัดทำเอกสารซื้อจ้างของงานพัสดุ นางสาวปนิดา มุขมณี
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 09:00 - 11:00 สอบสัมภาษณ์อาจารย์ กลุ่มสาขาเภสัชวิทยาฯ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
11:00 - 12:00 ประเมินต่อสัญญาจ้าง อ.ณัฐวัฒน์ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์อาจารย์กลุ่มสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 09:00 - 16:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 09:00 - 16:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 08:30 - 10:00 จัดทำเอกสารซื้อจ้างของงานพัสดุ นางสาวปนิดา มุขมณี
"
12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 15:00 ประชุมอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาโรงพยายบาล ศศภท. (ประชุมทางไกล) อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 09:30 - 10:00 ทวนสอบรายวิชา ป.ตรี 3/2560 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 09:00 - 11:00 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภบ. ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 11:00 - 13:30 ชี้แจ้งการฝึกทักษะ OSPE ปี 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 11:00 - 13:00 ประชุม คกก.โครงการ P.A.S.S นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 7/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานพัสดุ) นางนิธินันท์ สุยะลา
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1503 514 เภสัชเคมีทางคลินิก - แนะนำรายวิชา+ ฐานข้อมูลทางเคมียาและการนำไปใช้ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1503 514 เภสัชเคมีทางคลินิก นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1503 514 เภสัชเคมีทางคลินิก นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 บทนำ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น โครงสร้างของสาร อุณหภูมิ แสง ตัวท าละลาย pH นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1.ธรรมชาติของมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 2.สาเหตุของโรคมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 2.สาเหตุของโรคมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 ผลของภาชนะบรรจุต่อความคงตัวของผลิตภัณฑ์ เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 3.ยีนก่อมะเร็งและจีนต้านมะเร็งในเซลล์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ ครั้งที่ 2/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 ความไม่คงตัวทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 4.วัฏจักรของเซลล์ละการควบคุม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 15:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 แผนการเรียน นศ ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอกตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 09:00 - 14:00 ประชุม รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 สอน เภสัชวิทยา 1 (เพิ่มเติม) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 09:00 - 09:30 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ (รับรองเกรดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น) อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
"
11:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 13:00 - 18:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม A และ B อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 นางสาวจิรัสยา สมลา
"
16:15 - 18:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม C อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา นายดำรงศักดิ์ จินารัตน์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม นางสาวจิรัสยา สมลา
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:30 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม F อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 16:00 - 18:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม E อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 11:00 - 16:00 ประชุมวิพากษ์หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:05 - 19:00 Group discussion BAMBII ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 10:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 11:30 - 17:00 ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 13:00 - 17:00 OSPE ปี4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 09:00 - 11:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย แนวคิดและหลักการของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย สถานการณ์ นโยบายเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 OSPE ปี4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
16:00 - 23:50 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 23:55 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 09:00 - 23:55 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 09:00 - 23:55 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 16:00 - 23:55 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย แหล่งข้อมูลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการประเมินหลักฐานทางการแ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 23:55 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 16:00 - 23:55 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 16:00 - 23:55 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 08:30 - 13:00 ทบทวนความรู้ MCQ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:05 - 15:55 OSPE ปี4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
16:00 - 23:55 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 09:00 - 23:55 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 09:00 - 23:55 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 16:00 - 23:55 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย วิกฤติเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 23:55 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 16:00 - 23:55 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 OSPE ปี4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
16:00 - 23:55 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 09:00 - 23:55 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Biochemical genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 21:00 โครงการฮับน้อง คล้องใจ สายใยเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ข้อมูลสถิติและมาตราวัด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 21:00 โครงการฮับน้อง คล้องใจ สายใยเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Body temperature regulation and fever นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Classical genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 21:00 โครงการฮับน้อง คล้องใจ สายใยเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 โครงการฮับน้อง คล้องใจ สายใยเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 16:00 - 21:00 โครงการฮับน้อง คล้องใจ สายใยเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 09:00 - 11:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Nervous system (NS, 27 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 12:00 - 13:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome and chromosomal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Cellular and molecular neurobiology (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome and chromosomal disordersต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Functional neuroanatomy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 12:00 - 13:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of inheritance ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Functional neuroanatomy (cont.) 2.3 Autonomic nervous system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ สเตอริโอเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Functional neuroanatomy (cont.) 2.3 Autonomic nervous system (3 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Population genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 13:00 - 15:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Sensory system (7 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Flow of genetic information (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Sensory system (7 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Flow of genetic information (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Sensory system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 สอน รายวิชา 1502 222 ชีงเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Regulation of gene expression นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Motor system (4 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Regulation of gene expression (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 21:00 โครงการฮับน้อง คล้องใจ สายใยเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 16:00 - 21:00 โครงการฮับน้อง คล้องใจ สายใยเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ ระบบสาธารณสุขของไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 21:00 โครงการฮับน้อง คล้องใจ สายใยเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 16:00 - 21:00 โครงการฮับน้อง คล้องใจ สายใยเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00 1. บทนำ / 2.กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์เพศชายและการกําหนดเพศทารก นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย (ชดเชยครั้งที่ 1) หัวข้อที่ 2และ3 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ ประวัติวิชาชีพเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย (ชดเชยครั้งที่ 2) หัวข้อที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลทางเภสัชสนเทศ เพื่อการสร้างสื่อวิชาชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทเภสัชกรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations)ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา Pharmaceutical & Healthcare Business in Thailand ภก.วรพงษ์ ศุภนันธร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา Pharmaceutical & Healthcare Business in Thailand ภก.วรพงษ์ ศุภนันธร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา Marketing strategy for Pharmaceutical & Healthcare business ภก.วรพงษ์ ศุภนันธร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา Marketing strategy for Pharmaceutical & Healthcare business ภก.วรพงษ์ ศุภนันธร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อที่ 6 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ องค์กรวิชาชีพและสภาเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 12:00 - 17:00 ห้องรายงานตัว OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Cirrhosis and its complications นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Alcoholic hepatitis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1506 514-เภสัชบำบัด Cholelithiasis and pancreatitis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 1506 514-เภสัชบำบัด Cholelithiasis and pancreatitis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 1506 514-เภสัชบำบัด Drug induced GI disorder นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1506 514-เภสัชบำบัด Acute decompensated heart failure นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 1 และ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด Cardiac arrhythmias นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 1506 514-เภสัชบำบัด Peripheral arterial disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00 1506 514-เภสัชบำบัด 9. Cerebrovascular diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1506 514-เภสัชบำบัด Venous thromboembolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน 1. สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนชนบทไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด Medical emergencies นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 08:00 - 17:00 อบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน บทนำเภสัชกรรมชุมชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม บทนำแนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม จิตวิทยาเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 09:00 - 11:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Introduction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Introduction ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Immunology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Introduction to pharmacotherapy and pharmaceutical care นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Systematic approach to pharmaceutical care นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข บทนำการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข 1. แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน การจัดตั้งร้านยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ความสำคัญของจิตวิทยากับเภสัชกร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม สุนทรียสนทนาและการสื่อสารเชิงบวก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Hypothesis formulation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Antigens and antibodies นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข แหล่งสืบค้นข้อมูลสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพและงานสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 1. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (IPD) ภก.วัชโรดม ศุภลักษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หลักการในการเยี่ยมชุมชน 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การสื่อสารสุขภาพและความฉลาดทางสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสExperimental, quasi-experimental, non-experimental research and other types of research นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Cytokines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Principles of drug dispensing and communication skills นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 08:00 - 09:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข การวิเคราะห์และประเมินรายงานข้อมูลสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข การประยุกต์ใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข ระบบบริการประกันสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 2. ระบบกระจายยาในโรงพยาบาล ภญ.ศิริรัตน์ บุญจรัส นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หลักการในการเยี่ยมชุมชน 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม นำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 21:00 นำเสนอและคัดเลือกแนวคิดการแสดง นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00 กิจกรรมไหว้ครู มหาวิทยาลัย และคณะเภสัชศาสตร์ งดการเรียนการสอน ทุกชั้นปี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Immune response นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 08:00 - 11:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Adverse drug reactions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Drug allergy and drug-induced dermatological disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข สมุนไพรที่มีแนวโน้มการใช้ในงานสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้นและดัชนีสุขภาพอนามัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 3. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (OPD) ภญ.พรพันธ์ เฉลิมรัมย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน . ความรู้และทักษะของเภสัชกรที่พึงมีในการเยี่ยมชุมชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม นำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัExperimental, quasi-experimental, non-experimental research and other types of research ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Interpretation of clinical laboratory data นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Interpretation of clinical laboratory data นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Immunopathology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 08:30 - 09:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 General principle of pharmacology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 General principle of pharmacology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Principles of Toxicology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Introduction to Pharmaceutical Chemistry Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 1. Biopharmaceutics and Pharmaceutical excipients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 1. Biopharmaceutics and Pharmaceutical excipients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Introduction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Pharmacodynamics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Introduction and routes of drug administration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 08:00 - 09:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Antihistamines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Cholinergic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก The Importance of Dose and the Dose–Response Relationship นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Introduction to Pharmaceutical Chemistry Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 3.Biological and physiological consideration of drug kinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 17:30 สอน เภสัชวิทยา 1 (เพิ่มเติม) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 13:00 - 15:00 สอน เภสัชวิทยา 1 (เพิ่มเติม) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
15:00 - 21:00 คัดเลือกผู้นำเชียร์ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 08:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Drugs affecting CNS functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics Pharmacodynamics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Cholinergic drugs ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 2. Principles in Management of Poisoned Patients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน เลขนัยสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 7. Solutions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 5. Solubilization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 4.Drug transports : active transport, passive transport and carrier-mediated tra นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Drugs for treatment of Parkinson’s and movement disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00 กิจกรรมไหว้ครู มหาวิทยาลัย และคณะเภสัชศาสตร์ งดการเรียนการสอน ทุกชั้นปี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Adrenergic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Methods to Reduce or Prevent Absorption นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน การคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Pharmaceutical packaging นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ หลักการทางอนุกรมวิธานพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 6.Biological rate processes : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 08:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antipsychotic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics -Pharmacodynamics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Adrenergic drugs ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Antidotes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน การคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 15:00 - 17:00 confernce วิชา อ.พรทิพย์ นางสาวจิรัสยา สมลา
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การศึกษาก่อนตั้งตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 1 และ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 18:00 - 20:00 การเรียนการสอนรายวิชา อ.พรทิพย์ นางสาวจิรัสยา สมลา
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 18:00 - 19:30 group discussion รายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (ดณงจุฑามาศ หงษ์ทอง) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 09:00 - 13:00 ประชุมแลบปลอดภัย นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 17:00 - 19:00 การเรียนการสอน อ.จุฑามาศ นางสาวจิรัสยา สมลาตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 19:30 - 21:00 การเรียนการสอนรายวิชา อ.พรทิพย์ นางสาวจิรัสยา สมลา
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 20:00 กิจกรรมสอนเสริมกลุ่ม อ.พรทิพย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 14:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บทนำการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 18:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 14:00 - 17:00 1506 514-เภสัชบำบัด Venous thromboembolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 14:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การให้คำปรึกษาด้านยาและการประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด Medical emergencies นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -