กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนสิงหาคม 2562ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อ : การเปลี่ยนแปลงสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและวัยเจริญพันธ์ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 1503 999-วิทยานิพนธ์ : การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 7. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :7. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 9. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 08:00 - 12:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 การติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 7/2562 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 1501 805-สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 : นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 11:00 - 15:30 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการจัดการคะแนนโดยใช้โปรแกรม Excel” และ UBU LMS Chapter นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 9. Gram positive bacilli นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 08:30 - 12:30 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : สอบกลางภาค นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 9. Gram positive bacilli นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 9. Gram positive bacilli นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 703-ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ : อภิปรายและนำเสนอความก้าวหน้าผลการวิจัย ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : สอบกลางภาค นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 7.การเป็นอมตะของเซลล์และการเกิดเนื้องอก (Cell immortalization and tumorigenesis) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 8.การตายตามกำหนดโปรแกรมของเซลล์ (Apoptosis) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 11. Anaerobic bacteria 12. Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 13. Mycoplasma and Mycobacterium นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 08:00 - 12:00 1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ :7. อคติและตัวแปรกวน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 8. ปฏิบัติการที่ 5 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 08:00 - 11:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 9. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
11:00 - 12:00 1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 3 (ต่อ) เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจในเวชปฏิบัติทางคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 10. ปฏิบัติการที่ 6 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 16:00 - 19:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 15:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หัวข้อบรรยายที่ 4: การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในทางเภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 08:00 - 11:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 11. ปฏิบัติการที่ 7 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 12. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านต่อมไร้ท่อที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:30 การนำเสนอบทความทางวิชาการ รายวิชา สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 ครั้งที่ 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 08:00 - 12:00 1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 9. การวิจัยเชิงคุณภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 13. ปฏิบัติการที่ 8 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านต่อมไร้ท่อที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 18:00 1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 3 (ต่อ) เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจในเวชปฏิบัติทางคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 08:00 - 11:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 14. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านต่อมไร้ท่อที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 15. ปฏิบัติการที่ 9 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านต่อมไร้ท่อที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 13:00 - 17:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :จริยศาสตร์กับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :การเข้าถึงยา ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการใช้ยา และต้นทุนประสิทธิผลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 5 : อภิปรายกรณีศึกษากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 6 : อภิปรายปัญหา เรื่องธรรมาภิบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ความร่วมมือของสหวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 7 : อภิปรายปัญหาเรื่องการเข้าถึงยา ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการใช้ยา และต้นทุนประสิทธิผลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 8 : อภิปรายปัญหาเรื่องความร่วมมือของสหวิชาชีพ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integrative neurophysiology (7 hrs)(ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Genetic disorders นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การประมาณค่า (Estimation) การประเมินค่าแบบเดี่ยวและแบบช่วง อั นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integrative neurophysiology (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Genetic disorders (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 09:30 - 10:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การประมาณค่า (Estimation) การประเมินค่าแบบเดี่ยวและแบบช่วง อั นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integumental & Musculoskeletal systems (15 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Genetic disorders (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Genetic testing and genetic counseling นางสาวสมพร นันตะเสน
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 09:00 - 18:00 Clinico-pathological conference-Nervous system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :3. Integumental & Musculoskeletal systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Genetic testing and genetic counseling (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :3. Integumental & Musculoskeletal systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร และ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integumental & Musculoskeletal systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integumental & Musculoskeletal systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : . Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :บทบาทเภสัชกรในสายงานอาจารย์มหาวิทยาลัย นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี (ต่อ ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : บทบาทเภสัชกรในร้านยาแผนปัจจุบัน นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :Clinico-pathological conference I (Nervous system) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :Clinico-pathological conference I (Nervous system) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : บทบาทเภสัชกรในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : 9.Marketing Planning / Situational and SWOT Analysis นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : 10.Distribution Channels นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : 11. Marketing Structure and Marketing Mix, Customer Relationship Management (CRM) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :12.Marketing Control and Marketing Ethics นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :15. Acute kidney injury นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :16. Acid-base disorders นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :17. Fluid and electrolyte disorders นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :18. Adrenal insufficiency นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : 4. การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้วยการบูรณาการแนวคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :15. Integrating Marketing Mix, Consumer Behaviors and Fashion Trends for Competitive Market: Case Study of Thailand Makeup Market นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :15. Integrating Marketing Mix, Consumer Behaviors and Fashion Trends for Competitive Market: Case Study of Thailand Makeup Market นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : Effect of pH balance on drug efficacy and toxicity ในทางเภสัชเคมีคลินิก นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 08:00 - 11:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :19. Renal dialysis นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
11:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :21. Drug-induced renal disorder นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :กิจกรรมที่ 3: Marketing Plan for New Health-Related Product (ครั้งที่ 1 นำเสนอ Product / Idea / Concept / แนวทางในการจัดทำแผนการตลาด) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :กิจกรรมที่ 3: Marketing Plan for New Health-Related Product (ครั้งที่ 1 นำเสนอ Product / Idea / Concept / แนวทางในการจัดทำแผนการตลาด) นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Qualitative research methods (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ :Poisonous Plants and Natural Toxins นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : การจัดการร้านยายุค 4.0 และการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 6. หลักการ การดำเนินการ และปัญหาของการป้องกันและควบคุมโรค นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : กรณีศึกษาที่ 1 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์การจัดการระบบยาในโรงพยาบาล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)* นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : Data analysis นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Hydrocarbons and Household Products นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : ขั้นตอนการเปิดดำเนินการร้านยาและพระราชบัญญัติยา ที่สำคัญ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : สมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 7. หลักและการดำเนินงานสุขศึกษา, 8. เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสาธารณสุข นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 6. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงาน เภสัชกรรม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : One sample t-test, Independent t-test, Dependent t-test นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Toxic alcohols นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 9. ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขที่สำคัญ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : บัญชียาหลักแห่งชาติและบัญชียาโรงพยาบาล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 6. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงาน เภสัชกรรม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :One-way and Two-Way Analysis of Variance (ANOVA) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Hypoglycemic drugs นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Heavy Metals นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 08:30 - 10:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs used in Parkinson’s disease นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs used in Alzheimer disease นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Sedative-hypnotics and anxiolytics นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Bacterial vaccines and toxoids (cont) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Alkaloids นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 5. ปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง Solutions and solubilization: Cosolvency นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 6. ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง Pharmaceutical buffers นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Shikimate Derived Products นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 6 Polarimetry ปฏิบัติการที่ 7 Refractometry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 6 Polarimetry ปฏิบัติการที่ 7 Refractometry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 08:30 - 10:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Antiepileptic drugs นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : General and local anesthetics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ :Drugs affecting the autonomic nervous system นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Viral vaccines นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 3 การสกัดสารกลุ่มแอลคาลอยด์ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Shikimate Derived Products นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 Conference 1 ปฏิบัติการที่ 2 ถึง 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 09:00 - 11:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Antipsychotic drugs นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 : 5. Drugs affecting the central nervous system (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ :Viral vaccines นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 4 การตรวจสอบชนิดแอลคาลอยด์ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :6. Pharmaceutical Packaging นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 7. Conference I นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :7. Rheology and Viscosity นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :8. Preformulation Considerations นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 5 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท 1 นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 8 Water determination นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 8 Water determination นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 08:30 - 10:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Autacoids นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Diuretics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Diuretics (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
14:00 - 15:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : RAAS Inhibitors นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 09:00 - 10:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ :Update on vaccines นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : การผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีน นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 6 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท 2 นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 08:00 - 12:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Drug actions in flow of geneti นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : ปฏิบัติการที่ 6 การตั้งตำรับยาน้ำ (3) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : 3. การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 12:00 - 15:00 Group Discussion: Drug actions in flow of genetics ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) :6. เทคโนโลยีการใช้สีและกลิ่นเพื่อการตกแต่ง (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) :7. นวัตกรรมและสารใหม่ทางเครื่องสำอาง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) :ปฏิบัติการที่ 1 พัฒนารูปแบบ นำเสนอและอภิปราย Concept ของชุดผลิตภัณฑ์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 6 Medical terminology quiz 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 7. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 5 : กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 08:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 8. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรือรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 6 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 14:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 7 Medical terminology quiz # 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 09:00 - 11:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 9. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 7 : กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฏิบัติการที่ 8 : กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -