กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนสิงหาคม 2562ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:30 ตรวจรับพัสดุ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 09:30 - 12:00 ประเมินทดลองงาน นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 15:00 - 16:00 ตรวจรับ ชุดการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Teleconference) นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 14:00 - 15:00 พบนักศึกษาสารนิพนธ์ อ. ประสิทธิชัย ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 09:30 - 11:30 ลงนามสัญญาก่อสร้าง นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 14:30 - 16:00 ประชุมโครงการปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษา นางสาวปนิดา มุขมณีตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อ : การเปลี่ยนแปลงสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและวัยเจริญพันธ์ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 12:30 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 1503 999-วิทยานิพนธ์ : การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 13:00 - 17:00 กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวกัมพูชา นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 รับรองสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางกรชนก แก่นคำ
"
12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาผลการสำเร็จการศึกษา นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 14:00 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 16:00 - 18:00 นำเสนอโครงร่าง กลุ่ม รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09:00 - 13:00 กิจกรรมสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้้ของนักศึกษาชาวต่างชาติ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบวิชาพิษวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:30 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 2/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:30 ประชุม คกก.โครงการ P.A.S.S ครั้งที่ 1/2562 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 7/2562 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
12:00 - 13:00 ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการ P.A.S.S ร่วมกับตัวแทน ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 09:30 - 13:30 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 9/2562 นางสาวพัทธนันท์ คำผา
"
13:30 - 16:30 ประชุมวางแผนการจัดโครงการ 3 สถาบัน ปี 2563 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 11:00 - 13:00 ประชุมกรรมการฝ่่ายวิชาการ วาระพิเศษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 14:45 - 16:30 การประชุมแผนงานบัวบก ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 17:00 - 19:00 IPE กลุ่ม อ.อุไรวรรณ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 10:00 - 11:30 ประชุมเตรียมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2 VTE and warfarin management นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 08:30 - 10:30 พบนักศึกษาสารนิพนธ์ อ.อุไรวรรณ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
14:30 - 16:00 พบนักศึกษาสารนิพนธ์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 12:00 - 13:00 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการจัดการคะแนนโดยใช้โปรแกรม Excel” และ UBU LMS Chapter นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 7. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :7. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบ รายวิชา เภสัชบำบัด 1 ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบเภสัชเคมีทางคลินิก 3 คน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 13:00 - 15:00 สอน ป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2/2562 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 ทดสอบทักษะทางเภสัชกรรมคลินิก ปี 4 อ.อุไรวรรณ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 เตรียมความพร้อมนำเสนอบทความวิชาการ ป.เอก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 วิชา1506 530 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 11:00 - 12:00 รับรองแขก นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 9. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 08:00 - 12:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 การติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 ประชุม งานเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล (ประธานและเลขา อนุกรรมการ ทุกฝ่าย) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 7/2562 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 12:00 - 14:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 11:00 - 13:30 KM เรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมอย่างไรให้ได้ 5 ดาว นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 13:30 - 15:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 8/2562 (พิเศษ) นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 14:00 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:30 สอบกลางภาควิชาการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 14:30 นำเสนอการใช้งานระบบการขอผลิตเอกสาร นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 09:30 - 13:00 ส่งมอบครุภัณฑ์ และชี้แจงเรื่องการใช้งานระบบติดตามสุขภาวะฯ แก่ตัวแทนโรงเรียนนำร่อง ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 1501 805-สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 : นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 11:00 - 15:30 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการจัดการคะแนนโดยใช้โปรแกรม Excel” และ UBU LMS Chapter นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 12:00 - 16:30 KM เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติ นางสาวสดใส ตะรินันท์ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 9. Gram positive bacilli นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 Senior project ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:30 วิชาชีววิทยาของมะเร็ง (ป.โท) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบวิชากายวิภาคศาสตร์และปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 14:00 - 16:00 ให้คำปรึกษานศ.สารนิพนธ์ รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 9. Gram positive bacilli นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
14:00 - 16:30 พบให้คำปรึกษานักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 กิจกรรมสอนเสริมเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 กลุ่ม อ.สุรีวัลย์ โดยนายสิทธิโชค ไชยงค์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 12:30 - 16:30 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : สอบกลางภาค นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 17:00 เตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยาครั้งที่ 5 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 9. Gram positive bacilli นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:30 - 15:00 พบกลุ่มสารนิพนธ์ อาจารย์วันนิศา ดงใต้
"
16:00 - 18:30 Conference เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 กลุ่มของ ผศ.ดร.สุรีวัลย์ โดยศิวัชญา เชื้อจันทร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 13:00 - 17:00 ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 703-ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ : อภิปรายและนำเสนอความก้าวหน้าผลการวิจัย ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 08:30 - 12:30 สอบชดเชยเภสัชวิทยา 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 16:00 สอบชดเชยเภสัชกรรมชุมชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 09:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 12:30 - 16:00 สอบ นศ ปโท รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 7.การเป็นอมตะของเซลล์และการเกิดเนื้องอก (Cell immortalization and tumorigenesis) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 8.การตายตามกำหนดโปรแกรมของเซลล์ (Apoptosis) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 10:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ ครั้งที่ 5/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 18:00 ให้คำปรึกษานศ.สารนิพนธ์ รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 09:30 - 12:00 นำเสนองานสารนิพนธ์ กลุ่ม อ.จารุวรรณ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 10:00 - 13:00 สอบชดเชย นางสาวพัทธนันท์ คำผา
"
13:00 - 16:00 Senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 08:00 - 12:00 1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ :7. อคติและตัวแปรกวน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 8. ปฏิบัติการที่ 5 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 08:00 - 11:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 9. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
11:00 - 12:00 1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 3 (ต่อ) เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจในเวชปฏิบัติทางคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 10. ปฏิบัติการที่ 6 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 09:30 - 10:30 ประชุมเตรียมงานโครงการความก้าวหน้าฯ ครั้งที่ 7 ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2 VTE and warfarin management นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 20:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ ประชุมกลุ่มย่อย โดยนางสาวกรกนก เด่นพงศ์พันธ์ุ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 11:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4 นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
"
13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:30 - 18:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ ประชุมกลุ่มย่อย โดยนายชนันนัทธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 16:00 - 19:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 11:00 - 15:00 ประชุมออกชุมชนวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อ.อนุวัฒน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 17:00 - 21:00 ประชุมย่อยรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 กลุ่ม กรชนก เด่นพงส์พันธุ์ กลุ่ม ผศ.ดร.จารุวนนณ ธนวิรุฬห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หัวข้อบรรยายที่ 4: การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในทางเภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 08:00 - 11:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 11. ปฏิบัติการที่ 7 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 12. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านต่อมไร้ท่อที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
16:00 - 19:00 Commed group 3 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 20:00 Group discussion : Genetic couseling กลุ่ม A ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มย่อยเตรียมกิจกรรมนำเสนอโครงร่างปัญหาชุมชน รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 18:00 วิชากลุ่มย่อยเวชศาสตร์ชุมชน นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 10:30 - 12:00 เวชศาสตร์ชุมชน นางสาวพัทธนันท์ คำผา
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสมพร นันตะเสน
"
18:00 - 20:00 Group discussion : Genetic couseling กลุ่ม B ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:30 การนำเสนอบทความทางวิชาการ รายวิชา สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 ครั้งที่ 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2562 ชดเชยรายวิชา 1503323 เภสัชเคมี 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 08:00 - 12:00 1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 9. การวิจัยเชิงคุณภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 13. ปฏิบัติการที่ 8 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านต่อมไร้ท่อที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 18:00 1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 3 (ต่อ) เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจในเวชปฏิบัติทางคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 08:00 - 11:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 14. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านต่อมไร้ท่อที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 15. ปฏิบัติการที่ 9 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านต่อมไร้ท่อที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 6/2562 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 13:00 - 17:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 นำเสนอบทความวิชาการ ครั้งที่ 1 รายวิชา 1503 901 สัมมนา 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 08:30 - 11:00 สอบชดเชยวิชาเวชศาสตร์ชุมชน นางสาวพัทธนันท์ คำผา
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:15 - 19:00 พบนักศึกษา ipe กลุ่ม 13 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทองตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2 VTE and warfarin management นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :จริยศาสตร์กับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :การเข้าถึงยา ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการใช้ยา และต้นทุนประสิทธิผลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 5 : อภิปรายกรณีศึกษากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 6 : อภิปรายปัญหา เรื่องธรรมาภิบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 อบรมการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (นศ.สารนิพนธ์ ปี 5 ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 กิจกรรมโครงการ PASS : ซ้อม PLE CC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
16:30 - 18:00 กิจกรรมโครงการ PASS : ทีม P.A.S.S พบนักศึกษา ปี 5 เพื่อเตรียมความพร้อม ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ความร่วมมือของสหวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 7 : อภิปรายปัญหาเรื่องการเข้าถึงยา ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการใช้ยา และต้นทุนประสิทธิผลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 09:00 - 11:00 สอบทักษะ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
12:00 - 13:00 สอบทักษะ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 4 เภสัชบำบัด 3 Shock and AKI management อาจารย์วันนิศา ดงใต้
"
16:00 - 17:00 สอบทักษะ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 8 : อภิปรายปัญหาเรื่องความร่วมมือของสหวิชาชีพ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 เตรียมตัวสอบ OSPE จองโดย นักศึกษาชั้นปี 5 ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integrative neurophysiology (7 hrs)(ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Genetic disorders นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 สอน วิชาการดูแลสุขภาพตามวัย ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การประมาณค่า (Estimation) การประเมินค่าแบบเดี่ยวและแบบช่วง อั นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integrative neurophysiology (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Genetic disorders (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 09:30 - 10:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การประมาณค่า (Estimation) การประเมินค่าแบบเดี่ยวและแบบช่วง อั นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integumental & Musculoskeletal systems (15 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Genetic disorders (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Genetic testing and genetic counseling นางสาวสมพร นันตะเสน
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 09:00 - 18:00 Clinico-pathological conference-Nervous system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :3. Integumental & Musculoskeletal systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Genetic testing and genetic counseling (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :3. Integumental & Musculoskeletal systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร และ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integumental & Musculoskeletal systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integumental & Musculoskeletal systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : . Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :บทบาทเภสัชกรในสายงานอาจารย์มหาวิทยาลัย นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 กิจกรรมสอนเสริมวิชาโรคเรื้อรัง อ.น้องเล็ก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี (ต่อ ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : บทบาทเภสัชกรในร้านยาแผนปัจจุบัน นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :Clinico-pathological conference I (Nervous system) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :Clinico-pathological conference I (Nervous system) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 07:30 - 10:30 สอบกลางภาค 1/2562 เก็บตัวนักศึกษาสอบรายวิชา ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ฯ1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : บทบาทเภสัชกรในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : 9.Marketing Planning / Situational and SWOT Analysis นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : 10.Distribution Channels นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : 11. Marketing Structure and Marketing Mix, Customer Relationship Management (CRM) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :12.Marketing Control and Marketing Ethics นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :15. Acute kidney injury นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :16. Acid-base disorders นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Metabolism and Excretion ในทางเภสัชเคมีคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :17. Fluid and electrolyte disorders นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :18. Adrenal insufficiency นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : 4. การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้วยการบูรณาการแนวคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 17:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :15. Integrating Marketing Mix, Consumer Behaviors and Fashion Trends for Competitive Market: Case Study of Thailand Makeup Market นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :15. Integrating Marketing Mix, Consumer Behaviors and Fashion Trends for Competitive Market: Case Study of Thailand Makeup Market นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : Effect of pH balance on drug efficacy and toxicity ในทางเภสัชเคมีคลินิก นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 08:00 - 11:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :19. Renal dialysis นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
11:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :21. Drug-induced renal disorder นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 กิจกรรมโครงการ PASS : ฝึกทำโจทย์และเฉลยข้อสอบ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :กิจกรรมที่ 3: Marketing Plan for New Health-Related Product (ครั้งที่ 1 นำเสนอ Product / Idea / Concept / แนวทางในการจัดทำแผนการตลาด) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :กิจกรรมที่ 3: Marketing Plan for New Health-Related Product (ครั้งที่ 1 นำเสนอ Product / Idea / Concept / แนวทางในการจัดทำแผนการตลาด) นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Qualitative research methods (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ :Poisonous Plants and Natural Toxins นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : การจัดการร้านยายุค 4.0 และการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 11. Dermatologic disorders 11.1 Atopic dermatitis, contact dermatitis 11.2 Acne 11.3 Psoriasis 11.4 Dandruff, hair loss 11.5 Skin pigmentation disorders, melasma นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 6. หลักการ การดำเนินการ และปัญหาของการป้องกันและควบคุมโรค นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : กรณีศึกษาที่ 1 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์การจัดการระบบยาในโรงพยาบาล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข 10. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข - แนวคิดหลักการของงานคุ้มครองผู้บริโภค - แนวทางการดำเนินงานภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข - บทบาทเภสัชกรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ - ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินงาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)* นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : Data analysis นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Hydrocarbons and Household Products นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : ขั้นตอนการเปิดดำเนินการร้านยาและพระราชบัญญัติยา ที่สำคัญ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : สมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 7. หลักและการดำเนินงานสุขศึกษา, 8. เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสาธารณสุข นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 6. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงาน เภสัชกรรม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : One sample t-test, Independent t-test, Dependent t-test นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 11. Dermatologic disorders 11.1 Atopic dermatitis, contact dermatitis 11.2 Acne 11.3 Psoriasis 11.4 Dandruff, hair loss 11.5 Skin pigmentation disorders, melasma นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Toxic alcohols นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 สอบทักษะ รายวิชาเภสัชบำบัด 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 08:00 - 11:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 12. Gastrointestinal disorders 12.1 Dyspepsia 12.2 Peptic ulcer diseases 12.3 Gastroesophageal reflux disease 12.4 Nausea and vomiting 12.5 Diarrhea and constipation 12.6 Hemorrhoids 12.7 Intestinal parasi นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 12. Gastrointestinal disorders 12.1 Dyspepsia 12.2 Peptic ulcer diseases 12.3 Gastroesophageal reflux disease 12.4 Nausea and vomiting 12.5 Diarrhea and constipation 12.6 Hemorrhoids 12.7 Intestinal parasi นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 9. ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขที่สำคัญ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : บัญชียาหลักแห่งชาติและบัญชียาโรงพยาบาล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 6. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงาน เภสัชกรรม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :One-way and Two-Way Analysis of Variance (ANOVA) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 สอบทักษะรายบุคล เภสัชบำบัด 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Hypoglycemic drugs นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Heavy Metals นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 08:30 - 10:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs used in Parkinson’s disease นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs used in Alzheimer disease นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Sedative-hypnotics and anxiolytics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
15:30 - 19:30 พบอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา1 กลุ่ม อ.นุตติยา โดยนางสาวสุภัคสินี เอื้อเฟื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Bacterial vaccines and toxoids (cont) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Alkaloids นางสาวสมพร นันตะเสน
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 08:00 - 10:00 พบนักศึกษา รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 5. ปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง Solutions and solubilization: Cosolvency นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 6. ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง Pharmaceutical buffers นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Shikimate Derived Products นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 6 Polarimetry ปฏิบัติการที่ 7 Refractometry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 8. Nuclear Magnetic Resonance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 6 Polarimetry ปฏิบัติการที่ 7 Refractometry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 08:30 - 10:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Antiepileptic drugs นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : General and local anesthetics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ :Drugs affecting the autonomic nervous system นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:30 - 21:00 เตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 ครั้งที่ 5 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Viral vaccines นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 3 การสกัดสารกลุ่มแอลคาลอยด์ นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:00 - 18:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา conference นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Shikimate Derived Products นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 8. Nuclear Magnetic Resonance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 Conference 1 ปฏิบัติการที่ 2 ถึง 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 21:00 Conference รายวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม1 กลุ่ม อ.วริษฎา ศิลาอ่อน โดยนางสาวกรกนก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 09:00 - 11:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Antipsychotic drugs นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 : 5. Drugs affecting the central nervous system (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ :Viral vaccines นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 4 การตรวจสอบชนิดแอลคาลอยด์ นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:30 - 19:30 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 7. Conference I นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :7. Rheology and Viscosity นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :8. Preformulation Considerations นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 09:00 - 10:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 5 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท 1 นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 8 Water determination นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 10. Introduction to Chromatography 11. Thin Layer Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 8 Water determination นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 08:30 - 10:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Autacoids นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Diuretics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Diuretics (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
14:00 - 15:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : RAAS Inhibitors นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 09:00 - 10:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ :Update on vaccines นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : การผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีน นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 6 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท 2 นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:30 - 20:00 สัมมนาเภสัชวิทยา 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 08:00 - 12:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Drug actions in flow of geneti นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2 VTE and warfarin management นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 09:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 4 และ 5 การตั้งตำรับยาน้ำ (1 และ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : ปฏิบัติการที่ 6 การตั้งตำรับยาน้ำ (3) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : 3. การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 12:00 - 15:00 Group Discussion: Drug actions in flow of genetics ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2 VTE and warfarin management นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) :6. เทคโนโลยีการใช้สีและกลิ่นเพื่อการตกแต่ง (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) :7. นวัตกรรมและสารใหม่ทางเครื่องสำอาง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 09:30 - 17:00 Senior project ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) :ปฏิบัติการที่ 1 พัฒนารูปแบบ นำเสนอและอภิปราย Concept ของชุดผลิตภัณฑ์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา ผศ.ดร.พรทิพย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 5. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 2 การตั้งตำรับน้ำหอม (เพื่อพัฒนากลิ่นเอกลักษณ์ (Signature scent) ที่จะใช้ในชุดผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 3 การตั้งตำรับอิมัลชันทางเครื่องสำอาง (เพื่อพัฒนาครีมเบสที่มีความเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 6 Medical terminology quiz 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 7. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 5 : กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 3 Gastrointestinal section นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 08:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 8. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรือรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 6 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 14:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 7 Medical terminology quiz # 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 09:00 - 11:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 9. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 7 : กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 4 Shock and AKI management นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฏิบัติการที่ 8 : กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -