กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนกันยายน 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 08:00 - 16:00 สอบความรู้ MCQ ปี 4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 08:00 - 16:00 สอบความรู้ MCQ ปี 4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 มอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 13:00 - 14:00 การนำเสนอสัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 11:00 - 12:00 การนำเสนอสัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอกตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 09 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยศาสตร์กับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การเข้าถึงยา ความเสมอภาคในการใช้ยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความร่วมมือของสหวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 8 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 9 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 09:00 - 11:00 2.5 Motor system (4 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าที่ได้จากตัวอย่าง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 12:00 - 13:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 2.6 Higher cortical function (3 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 08:00 - 11:00 4. Themodynamics in pharmaceutical chemistry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 2.6 Higher cortical function (3 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 13:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic disorders ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 08:00 - 11:00 5ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 12:00 - 13:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic testing and genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 3. Integumental& Musculoskeletal systems (13 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic testing and genetic counseling ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 08:00 - 11:00 5ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 3. Integumental& Musculoskeletal systems (13 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 3. Integumental& Musculoskeletal systems (13 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Blood and Urine Chemistry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 09:00 - 11:00 6. เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 3. Integumental& Musculoskeletal systems (13 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Blood and Urine Chemistry ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 8Aanatomy of the muscular system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 13:00 - 14:00 6. การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 09:00 - 10:00 6.บทบาทเภสัชกรในสายงานอาจารย์มหาวิทยาลัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 6. การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 09 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา Market survey ภก.วรพงศ์ ศุภนันธร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา Market survey ภก.วรพงศ์ ศุภนันธร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 7. Clinico-pathological conference I (Nervous system) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 09:00 - 10:00 7.บทบาทเภสัชกรในร้านยาแผนปัจจุบัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 7. Clinico-pathological conference I (Nervous system) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา Marketing planning ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา Marketing planning ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา Marketing structure and marketing mix ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา Marketing structure and marketing mix ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 8. Anatomy of the skeletal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 09:00 - 10:00 8.บทบาทเภสัชกรในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 9.บทบาทเภสัชกรในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ศึกษาเรียนรู้บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านยาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพชุมชนจากทฤษฎีทางสังคมวิทยาวิทยา สำนักเศรษฐศาสตร์การเมือง สำนักหลังทั นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การให้คำปรึกษาด้านยาและการประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน ปัญหาจากการดำเนินโครงการสาธารณสุขของรัฐโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน เครื่องมือ 7 ชี้น ในการศึกษาบริบทชุมชน แนวทางการวิเคราะห์ โครงสร้างสังคม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 Physical examination skills for pharmacists นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Physical examination skills for pharmacists นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข สมุนไพรในระบบสาธารณสุขมูลฐาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข ระบาดวิทยากับปัญหาสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 4. บทนำสู่เภสัชกรรมโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 10:00 - 11:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Introduction to biological products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Bacterial vaccines and toxoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Women’s health นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข สมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข ระบาดวิทยากับปัญหาสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 6. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 13:00 - 15:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข 7. การวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมกับปัญหาสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Bacterial vaccines and toxoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Dermatologic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข สมุนไพรที่ใช้ในงานแพทย์ทางเลือก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข ปัญหาการป้องกันและควบคุมโรค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ ศัพท์พื้นฐานที่ใ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 13:00 - 15:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Dermatologic disorders (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Viral vaccines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Solutions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มเห็ดรา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 7.Compartmentalization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Colloidal systems and coarse dispersions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antipsychotic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting CNS functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 13:00 - 15:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน เภสัชตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Colloidal systems and coarse dispersions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชเมล็ดเปลอย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 8.Compartmentalization ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1Autacoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Drugs affecting CNS functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Interfacial phenomena, rheology and viscosity นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 9.Multiple compartment models นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Emulsion theories & Emulsion preparation I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Parasympathomimetic and parasympatholytic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 13:00 - 15:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Introduction to volumetric analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 6 การตั้งตำรับยาน้ำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -