หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

   นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 คณะเภสัชศาสตร์เปิดทำการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี มีโครงสร้างและแผนการศึกษาแยกเป็น 2 สาขาเฉพาะทาง ได้แก่ สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ และสาขาเภสัชภัณฑ์ โดยสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติเน้นความ รู้และทักษะด้านเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบริการ ส่วนสาขาเภสัชภัณฑ์เน้นความรู้ และ ทักษะด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาตำรับ ยาและเภสัชภัณฑ์ หลักสูตร 5 ปี นี้ เปิดรับนักศึกษารุ่นสุดท้ายในปีการศึกษา 2551

   เริ่มจากปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป คณะเภสัชศาสตรจะเปิดรับนักศึกษาภาคปกติ เฉพาะ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาล เภสัชกรรม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัชกรรมใน ประเทศและสากล ซึ่งเภสัชกรได้พัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบในงานบริบาลเภสัชกรรม คือการให้คำปรึกษาแนะนำ การวางแผน การติดตามและประเมินผล การใช้ยาของผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยสามารถทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่น โดยเฉพาะแพทย์และ พยาบาล เพื่อให้การใช้ยาในผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด
    

   หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2551 เพิ่มระยะเวลาการศึกษาเป็น 6 ปี เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนรายวิชาและหน่วยกิต ภาคทฤษฎี และเพิ่มจำนวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านผู้ป่วย ทั้งนี้โครงสร้างและแผน การศึกษาของหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก) มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา ที่มีเนื้อหาด้านผู้ป่วย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสังคม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด จำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพรวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง และระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของสภาเภสัชกรรมในการให้การรับรองปริญญาเพื่อการ สอบขึ้นทะเบียนรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 


 

ข่าวรับสมัคร ป.ตรี

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 (กสพท.)

ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2561