หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


1. 1501 101 สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [25]
2. 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Please click to open) [17]
3. 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Please click to open) [8]
4. 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Please click to open) [16]
5. 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Please click to open) [7]
6. 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Please click to open) [20]
7. 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Please click to open) [16]
8. 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Please click to open) [10]
9. 1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Please click to open) [9]
10. 1502 232 หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ (Please click to open) [12]
11. 1503 201 เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [16]
12. 1501 100 นิเทศเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [23]
13. 1501 400 นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Please click to open) [8]
14. 1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [13]
15. 1501 502 สารนิพนธ์ (Please click to open) [19]
16. 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา (Please click to open) [20]
17. 1502 231 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา (Please click to open) [9]
18. 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [7]
19. 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์ (Please click to open) [18]
20. 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ (Please click to open) [11]
21. 1503 310 เภสัชเวท (Please click to open) [19]
22. 1503 311 ปฏิบัติการเภสัชเวท (Please click to open) [17]
23. 1503 323 เภสัชเคมี 1 (Please click to open) [21]
24. 1503 325 เภสัชเคมี 2 (Please click to open) [17]
25. 1503 326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 (Please click to open) [20]
26. 1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 (Please click to open) [9]
27. 1503 328 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (Please click to open) [17]
28. 1503 329 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (Please click to open) [10]
29. 1503 411 ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข (Please click to open) [7]
30. 1504 200 เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Please click to open) [11]
31. 1504 300 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (Please click to open) [17]
32. 1504 301 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (Please click to open) [5]
33. 1504 304 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 (Please click to open) [15]
34. 1504 305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 (Please click to open) [7]
35. 1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 (Please click to open) [18]
36. 1504 401 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 (Please click to open) [7]
37. 1504 404 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 (Please click to open) [17]
38. 1505 300 เภสัชวิทยา 1 (Please click to open) [20]
39. 1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 (Please click to open) [15]
40. 1505 302 เภสัชวิทยา 2 (Please click to open) [16]
41. 1505 303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 (Please click to open) [14]
42. 1505 400 พิษวิทยาคลินิก (Please click to open) [16]
43. 1506 321 ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม (Please click to open) [6]
44. 1506 403 เภสัชบำบัด 1 (Please click to open) [16]
45. 1506 404 เภสัชบำบัด 2 (Please click to open) [19]
46. 1506 421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Please click to open) [16]
47. 1506 422 ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ (Please click to open) [5]
48. 1506 425 บริการสารสนเทศทางยา (Please click to open) [16]
49. 1506 426 เภสัชกรรมการจ่ายยา (Please click to open) [18]
50. 1506 517 เภสัชบำบัด 3 (Please click to open) [14]
51. 1507 300 การบริหารเภสัชกิจ (Please click to open) [15]
52. 1507 402 เภสัชกรรมชุมชน (Please click to open) [13]
53. 1507 403 ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ (Please click to open) [5]
54. 1507 404 เภสัชสาธารณสุข (Please click to open) [16]
55. 1506 518 เภสัชบำบัด 4 (Please click to open) [14]
56. 1506 519 เภสัชบำบัด 5 (Please click to open) [14]
57. 1507 523 เภสัชกรกับอนามัยชุมชน (Please click to open) [6]
58. 1507 525 การบริหารจัดการระบบยา (Please click to open) [6]
59. 1503 410 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Please click to open) [5]
60. 1503 420 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ (Please click to open) [7]
61. 1503 421 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (Please click to open) [4]
62. 1504 510 สัมมนาทางเภสัชกรรม (Please click to open) [13]
63. 1504 521 กระบวนการผลิตทางเภสัชอุตสาหกรรม (Please click to open) [4]
64. 1504 522 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [4]
65. 1504 523 การจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม (Please click to open) [6]
66. 1504 525 การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [4]
67. 1504 526 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [7]
68. 1502 506 โภชนาการและโภชนบำบัด (Please click to open) [13]
69. 1502 507 ความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่ม (Please click to open) [4]
70. 1502 508 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในทางเภสัชกรรม (Please click to open) [4]
71. 1502 509 เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [4]
72. 1503 520 เภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล (Please click to open) [7]
73. 1503 524 การแพทย์ทางเลือกสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [4]
74. 1504 524 การวิจัยพัฒนาและขึ้นทะเบียนยา (Please click to open) [4]
75. 1504 612 เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ (Please click to open) [5]
76. 1505 512 ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา (Please click to open) [5]
77. 1507 521 การตลาดยา (Please click to open) [15]
78. 1507 522 การบริหารและประกันคุณภาพ (Please click to open) [6]
79. 1507 524 พฤติกรรมสุขภาพ (Please click to open) [16]
80. 1507 526 การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Please click to open) [5]
81. 1507 527 การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ (Please click to open) [4]
82. 1506 523 การตรวจติดตามระดับยา (Please click to open) [5]
83. 1506 524 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช (Please click to open) [6]
84. 1506 525 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Please click to open) [4]
85. 1506 526 การประเมินการใช้ยา (Please click to open) [5]
86. 1506 528 การบริการยาปราศจากเชื้อ (Please click to open) [5]
87. 1506 529 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Please click to open) [4]
88. 1506 530 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Please click to open) [4]
89. 1506 531 ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ (Please click to open) [4]
90. 1506 532 การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา (Please click to open) [4]
91. 1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Please click to open) [5]
92. 1506 534 เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ (Please click to open) [4]
93. 1506 535 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน (Please click to open) [4]
94. 1506 536 แนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ (Please click to open) [4]
95. 1503 516 การสร้างมาตรฐานพืชสมุนไพร (Please click to open) [6]
96. 1503 522 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ด้านเภสัช (Please click to open) [4]
97. 1503 523 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพรและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Please click to open) [4]
98. 1504 527 การผลิตและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร (Please click to open) [4]
99. 1504 528 ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางเพื่อความงาม (Please click to open) [4]
100. 1504 529 ความก้าวหน้าทางระบบนำส่งยา (Please click to open) [4]
101. 1504 611 วิทยาการเครื่องสำอาง (Please click to open) [7]
102. 1504 613 ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [6]
103. 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป (Please click to open) [14]
104. 1506 601 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์ (Please click to open) [5]
105. 1506 602 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยนอก (Please click to open) [4]
106. 1506 603 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชน (Please click to open) [2]
107. 1506 621 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการจัดการด้านยา เพื่อความปลอดภัย (Please click to open) [3]
108. 1504 625 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยา 1 (Please click to open) [3]
109. 1504 629 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 (Please click to open) [3]
110. 1504 623 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล (Please click to open) [4]
111. 1504 624 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการขึ้นทะเบียนยา (Please click to open) [5]
112. 1504 632 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประสานงานวิจัยทางคลินิก (Please click to open) [5]
113. 1506 617 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาดยา 1 (Please click to open) [6]
114. 1506 618 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาดยา 2 (Please click to open) [7]
115. 1506 622 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Please click to open) [4]
116. 1506 624 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนและเภสัชกรครอบครัว (Please click to open) [4]
117. 1506 627 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ (Please click to open) [4]
118. 1506 604 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเทศทางยา (Please click to open) [3]
119. 1506 606 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (Please click to open) [4]
120. 1506 610 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านกุมารเวชศาสตร์ (Please click to open) [4]
121. 1506 611 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อ (Please click to open) [4]
122. 1506 612 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช (Please click to open) [4]
123. 1506 613 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านประสาทวิทยา (Please click to open) [4]
124. 1506 614 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Please click to open) [3]
125. 1506 615 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านศัลยศาสตร์ (Please click to open) [3]
126. 1506 616 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยวิกฤต (Please click to open) [6]
127. 1506 619 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านปฐมภูมิ (Please click to open) [4]
128. 1506 620 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยา (Please click to open) [9]
129. 1506 625 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค (Please click to open) [8]
130. 1506 626 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน (Please click to open) [9]
131. 1506 628 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการประเมินการใช้ยา (Please click to open) [7]
132. 1504 620 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (Please click to open) [4]
133. 1504 621 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านยาและอาหารสัตว์ (Please click to open) [4]
134. 1504 622 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านยาและอาหารสัตว์ (Please click to open) [4]
135. 1504 626 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยา 2 (Please click to open) [3]
136. 1504 627 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑื (Please click to open) [4]
137. 1504 628 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการการผลิตและควบคุมคุณภาพ ยาสมุนไพร (Please click to open) [4]
138. 1504 630 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 (Please click to open) [4]
139. 1504 631 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Please click to open) [5]

ข่าวรับสมัคร ป.ตรี

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 (กสพท.)

ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2561