หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

   เริ่มจากปีการศึกษา 2544 คณะเภสัชศาสตร์เปิดทำการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2 หลัก สูตร คือ เภสัชศาสตรบัณฑิต (สาขาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร) และ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารบริการสุขภาพ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอน เสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตภูมิภาค สามารถศึกษาใน สาขาดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องลาศึกษาต่อเต็มเวลา หลักสูตรมี วัตถุประสงคให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่าง เป็นระบบ สามารถทำวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วย หรือพัฒนาระบบงาน บริการสุขภาพ

 

   ในปีการศึกษา 2548 คณะเภสัชศาสตรเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอีก 3 สาขา ได้แก่ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) หลักสูตรวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชเคมี์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฏี บัณฑิต (สาขาเภสัชศาสตร์) ทั้งสามหลักสูตรนี้ จัดแผนการสอนแบบเรียนเต็มเวลาในเวลา ราชการ เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการความรู้เชิงสหวิทยาการในการวิจัยและพัฒนา เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง การคิดค้นและพัฒนาวัตถุดิบจากธรรมชาติ การศึกษาสูตรโครงสร้างและสูตรเคมีของสาร การพัฒนาสูตรตำรับ เทคโนโลยีการผลิตยา ระบบนำส่งยา ตลอดจนการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะการทำวิจัยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ต่างๆด้วย หลักวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ข่าวรับสมัคร ป.โท/เอก

คู่มือตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2561
คู่มือตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2561