หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


แนะนำงานบริการการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดภาระงานกลุ่มบัณฑิตศึกษา งานวิชาการ งานห้องเอกสารอ้างอิง

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รายละเอียดภาระงาน

ป.ตรี

บัณฑิตศึกษา

1. การดำเนินการเกี่ยวกับงานรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 • การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
 • ประสานงานการรับสมัคร
 • ประสานงานการจัดสอบคัดเลือก/การเตรียมสถานที่สำหรับสอบคัดเลือก
 • การรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนของนักศึกษา
 • การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ

คุณนุชจรีย์ มณีจักร์ มณีจักร์

คุณสุขุมา พวงมะลิ

2. การดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผลการเรียนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 

 • การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอน รายวิชา/การลงทะเบียนหลังกำหนด/การลงทะเบียนต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
 • การรวบรวมข้อมูลผลการเรียนและการจัดส่งผลการเรียน
 • การสอบชดเชย/การทุจริตการสอบ
 • การแก้ไขผลการเรียน
 • การโอนย้ายคณะ/โอนย้ายต่างสถาบัน/การเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษา
 • การขอเปลี่ยนวิชาเอก สาขาวิชา แผนการศึกษา
 • การติดตามผลการเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน (ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา)
 • การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา/การขอกลับเข้าศึกษา/ลาพักการศึกษา
 • การสำเร็จการศึกษาการขออนุมัติปริญญา/การขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
 • การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลของนักศึกษา
 • การขอลากิจ-ลาป่วย

คุณนุชจรีย์ มณีจักร์ (สำหรับแบบคำร้องที่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง)

 

คุณสุดารัตน์ ทำนุ (สำหรับแบบคำร้องที่ตามขั้นตอนปกติ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสุขุมา พวงมะลิ

3. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 

 • การเปิด/ปิด รายวิชา
 • การติดตามการบันทึก มคอ.3-มคอ.7 ในระบบของมหาวิทยาลัย/การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (สมอ.07)
 • การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 

 • การจัดตารางเรียน/ตารางสอบ
 • การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน (ป.ตรี)

 

 • การดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์พิเศษ
 • การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ OT

 

 

 • การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนนอกเวลาราชการ
 • การดำเนินงานเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการสอบระดับบัณฑิตศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด

 

 • การจัดห้องเรียน/ห้องสอบ

 

 

 

 • รับข้อสอบ/ส่งผลิตข้อสอบ/ผลิตกระดาษ OMR/ค่าตรวจกระดาษคำตอบ/ตรวจกระดาษคำตอบ OMR

คุณธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

 

 

 

 

 

คุณนุชจรีย์ มณีจักร์

 

 

คุณสุดารัตน์ ทำนุ

 

 

 

-

 

 

 

คุณนุชจรีย์ มณีจักร์ มณีจักร/

คุณสุดารัตน์ ทำนุ /

คุณสมพร นันตะเสน

 

 

 

คุณสมพร นันตะเสน

 

คุณสุขุมา พวงมะลิ

 

 

 

 

 

คุณสุขุมา พวงมะลิ/

คุณอาธัญญา พวงผะกา

 

คุณอาธัญญา พวงผะกา

 

 

 

คุณสุขุมา พวงมะลิ

คุณอาธัญญา พวงผะกา

 

 

คุณสุขุมา พวงมะลิ

คุณอาธัญญา พวงผะกา

4. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 

 1. การปรับปรุงหลักสูตรกรณีกระทบโครงสร้างหลักสูตร (ปรับใหญ่)
 • การเสนอเปิดหลักสูตรใหม่/การเสนอปรับหลักสูตร/การเสนอปิดหลักสูตร
 1. การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร (ปรับย่อย)
 • การขอเปิด-ปิดรายวิชา/การปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา/การปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้/การปรับแผนการศึกษา/การปรับเงื่อนไขรายวิชา/การปรับวิธีการวัดและประเมินผลรายวิชา/การปรับเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
 • การขอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • การจัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการปรับปรุงหลักสูตร (บทสรุปการปรับปรุง/การวิเคราะห์ข้อมูลผลประเมินความต้องการหลักสูตร/รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2), รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3), รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4), รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5), รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)/ตารางการปรับปรุง (สมอ.08)/ตารางสรุปการแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร/ตารางสรุปการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิชาการ/ตารางสรุปการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร/ประวัติและผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพ
 • การกรอกข้อมูลและขอรับรองจาก สกอ. ผ่านระบบ CHECO

คุณธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

 

คุณสุขุมา พวงมะลิ

 

5. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา โครงการด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา
 • งานโครงการด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 

 

 • การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 

 

 • การวิเคราะห์ภาระงานจากจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
 • การชดใช้ทุนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

 

 • งานพระราชทานปริญญาบัตร/รางวัลรัตโนบล/ปริญญากิตติมศักดิ์

คุณนุชจรีย์ มณีจักร์/

คุณธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์/คุณสุดารัตน์ ทำนุ

 

คุณธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

 

 

คุณนุชจรีย์ มณีจักร์

 

 

คุณนุชจรีย์ มณีจักร์/

คุณสุดารัตน์ ทำนุ

คุณสุขุมา พวงมะลิ/

คุณอาธัญญา พวงผะกา

 

 

-

 

 

คุณสุขุมา พวงมะลิ

 

 

คุณสุขุมา พวงมะลิ/

คุณอาธัญญา พวงผะกา

6. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 

 • การจัดทำหนังสือเชิญประชุม
 • การจัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบวาระการประชุม
 • การจดบันทึกการประชุม
 • การเขียนรายงานการประชุม

คุณนุชจรีย์ มณีจักร์/

คุณธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

 

คุณสุขุมา พวงมะลิ/

คุณอาธัญญา พวงผะกา

 

7. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 

 • ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์สภาเภสัชกรรม
 • ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คุณธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

คุณสุขุมา พวงมะลิ

8. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 

 • การเกษียนหนังสือเสนอแฟ้มผู้บริหาร
 • จัดพิมพ์ร่างและจัดพิมพ์หนังสือ โต้ตอบวิชาการกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
 • การจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มและเขียนดัชนีแฟ้มตามแนวทางงานจดหมายเหตุ

 

 • การขอใช้ห้องนอกเวลาราชการโดยไม่มีอาจารย์ผู้ควบคุม (นักศึกษาติว/อ่านหนังสือสอบ)

คุณนุชจรีย์ มณีจักร์/

คุณธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์/คุณสุดารัตน์ ทำนุ

 

 

 

 

คุณสุดารัตน์ ทำนุ

 

คุณสุขุมา พวงมะลิ/

คุณอาธัญญา พวงผะกา

 

9. การดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่นักศึกษาและผู้ติดต่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 • การให้คำแนะนำ/คำปรึกษา ทางการเรียนแก่นักศึกษา
 • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการแก่ผู้ติดต่อขอข้อมูล

คุณนุชจรีย์ มณีจักร์/

คุณธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์/คุณสุดารัตน์ ทำนุ

คุณสุขุมา พวงมะลิ/

คุณอาธัญญา พวงผะกา

 

10. การดำเนินการเกี่ยวกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • การประชาสัมพันธ์หน่วยการศึกษาต่อเนื่องทาง

เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CPE)

 • การดำเนินงานการพิจารณารับรองหน่วยกิตโครงการประชุมวิชาการ
 • การพิจารณารับรองหน่วยกิตสำหรับบทความวิชาการ
 • การประชาสัมพันธ์รับหน่วยงานเครือข่าย การติดตามโครงการประชุมวิชาการ/บทความวิชาการ/หน่วยงานเครือข่าย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภาเภสัชกรรมกำหนด
 • การเกษียนหนังสือเสนอแฟ้มผู้บริหาร/จัดพิมพ์ร่างและจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานเครือข่าย สภาเภสัชกรรม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
 • เลขานุการการประชุมคณะกรรมการหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
 • ติดต่อประสานงานการบันทึกข้อมูล/ปัญหาต่าง ๆ กับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ของสภาเภสัชกรรม
 • จัดทำหนังสือรวบรวมบทความ CPE ประจำปีของหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • จัดทำระบบฐานข้อมูลหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CPE)
 • การพัฒนาระบบการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องโดยรูปแบบ e-Learning
 • การสรรหารายได้รองรับการดำเนินงานหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CPE)
 • การให้คำแนะนำและคำปรึกษากับหน่วยงานเครือข่าย/ผู้นิพนธ์บทความวิชาการ/ผู้เข้ารับการรับรองพิจารณาโครงการประชุมวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
 •  

คุณอาธัญญา พวงผะกา

11. งานเภสัชศาสตร์ศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา

(การพัฒนาด้านการเรียนการสอน)

 • สนับสนุน/การจัดอบรมเภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ในคณะ
 • ประสานงานกับ ศศภท

คุณนุชจรีย์ มณีจักร์

 •  

12. งานฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

- มะเร็ง

- จิตเวช

- ติดตามระดับยา

- หลอดเลือดสมอง

คาดว่าจะเปิด

- โรคติดเชื้อ

- ผู้ป่วยวิกฤต

 • ประชาสัมพันธ์/จัดทำโครงการ/หนังสือขออนุมัติไม่เป็นวันลา
 • ประสานสภาเภสัชกรรมเพื่อออกใบประกาศนียบัตร
 • จัดทำเอกสารเบิกจ่ายโครงการ
 •  

คุณอาธัญญา พวงผะกา

13. งานห้องเอกสารอ้างอิง

- ประสานงานแหล่งข้อมูล/หนังสือ/ฐานข้อมูลออนไลน์

- ประสานงานร่วมกับสำนักวิทยบริการในด้านนโยบายและการบริการ

- จัดทำโครงการพัฒนาห้องเอกสารอ้างอิง

 • ให้บริการ ยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
 • การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
 • จัดทำสถิติของผู้เข้าใช้บริการห้องเอกสารอ้างอิง
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าแก่ผู้รับบริการ

คุณประไพจิตร สาตะรักษ์

 •