หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


การดำเนินงานสารนิพนธ์

การดำเนินงานรายวิชา สารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2562

 

คู่มือการดำเนินงานรายวิชาสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2562

 

การวัดและประเมินผล

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนจะได้มาจากส่วนต่างๆดังนี้

- ทักษะการทำวิจัย 25%
- พฤติกรรมและเจตคติในการทาวิจัย 10%
- การมีส่วนร่วม (เข้าฟัง proposal/oral presentations) 5%
- รูปเล่มโครงร่างสารนิพนธ์ 10%
- การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 10%
- การนำเสนอผลงานผลงานสารนิพนธ์แบบปากเปล่า 15%
- รูปเล่มรายงานสารนิพนธ์ (CD 2 แผ่น) 20%
- การทำโปสเตอร์ 5%

ตารางนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2562

กรอกแบบประเมินโครงร่างสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2562    สำหรับ  อ.หลัก (สิ้นสุดการกรอก 31 พฤษภาคม 2562)

 

กรอกคะแนนการนำเสนอโครงร่าง ปีการศึกษา 2562 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและกรรมการร่วมประเมิน (วันที่ 9-10 เมษายน 2562)  (สิ้นสุดการกรอก วันที่ 30 เม.ย. 2562

 

 

แบบประเมินกิจกรรมสารนิพนธ์  ปีการศึกษา 2562 สำหรับอาจารย์และนักศึกษา (สิ้นสุดการกรอก วันที่ 31 ต.ค. 2562)

 

กรอกคะแนนการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ปีการศึกษา 2562 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและกรรมการร่วมประเมิน  (สิ้นสุดการกรอก 31 ต.ค. 2562)

 

กรอกคะแนนประเมินเพื่อนร่วมงาน ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา) (สิ้นสุดการกรอก วันที่ 28 ต.ค. 2562)

 

กรอกคะแนนทักษะการทำวิจัย ปีการศึกษา 2562 (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) (สิ้นสุดการกรอก วันที่ 7 พ.ย. 2562)

 

กรอกคะแนนประเมินเล่มสารนิพนธ์และโปสเตอร์ ปีการศึกษา 2562 (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)  (สิ้นสุดการกรอกวันที่ 7 พ.ย. 2562)

 

 

กรอกแบบประเมินพฤติกรรมและเจตคติ ปีการศึกษา 2562 (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) (สิ้นสุดการกรอก วันที่ 7 พ.ย. 2562)

 

ตารางนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ประจำปีการศึกษา 2562