หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


การดำเนินงานสารนิพนธ์ ปี 2562

การดำเนินงานรายวิชา สารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2562

 

 

คู่มือการดำเนินงานรายวิชาสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2562

 

การวัดและประเมินผล

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนจะได้มาจากส่วนต่างๆดังนี้

- ทักษะการทำวิจัย 25%
- พฤติกรรมและเจตคติในการทาวิจัย 10%
- การมีส่วนร่วม (เข้าฟัง proposal/oral presentations) 5%
- รูปเล่มโครงร่างสารนิพนธ์ 10%
- การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 10%
- การนำเสนอผลงานผลงานสารนิพนธ์แบบปากเปล่า 15%
- รูปเล่มรายงานสารนิพนธ์ (CD 2 แผ่น) 20%
- การทำโปสเตอร์ 5%

ตารางนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2562

กรอกแบบประเมินโครงร่างสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2562    สำหรับ  อ.หลัก+ ร่วม

 

กรอกคะแนนการนำเสนอโครงร่าง (งานวิชาการดำเนินการ)

 

กรอกคะแนนการนำเสนอสารนิพนธ์

 

กรอกคะแนนทักษะการทำวิจัย (สำหรับนักศึกษา)

 

กรอกคะแนนทักษะการทำวิจัย (สำหรับอาจารย์)

 

กรอกคะแนนประเมินเล่มสารนิพนธ์

 

กรอกคะแนนโปสเตอร์