หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ม
1. แบบสรุปผลการวิพากษ์ข้อสอบ (Please click to open) [625]
2. แบบเสนอโครงการสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 (Please click to open) [334]
3. แบบเสนอการรับรองผลการตัดเกรดคณะเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี (Please click to open) [438]
4. แบบขอเปิดรายวิชาภาคการศึกษาฤดูร้อนคณะเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (Please click to open) [1307]
5. ม.อบ 3.5 คำร้องประเภทสภานภาพ (ลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ/ลาออก) (Please click to open) [433]
6. แบบตอบรับการเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ (Please click to open) [589]
7. ภส.1 คำร้องทั่วไป (คณะเภสัชศาสตร์) (Please click to open) [1239]
8. ภส.2 แบบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติผิดระเบียบ (Please click to open) [477]
9. ม.อบ 3.1 คำร้องทั่วไป (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) (Please click to open) [650]
10. ม.อบ 3.2 คำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน(หลังกำหนด) (Please click to open) [423]
11. ม.อบ 3.3 คำร้องขอลงทะเบียน ต่ำ/เกินกว่าเกณฑ์ (Please click to open) [363]
12. ม.อบ 3.4 คำร้องขอถอนรายวิชา (Please click to open) [368]
13. ม.อบ 3.6 คำร้องขอคืนสถานภาพ (Please click to open) [333]
14. ม.อบ 3.7 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (Please click to open) [376]
15. ม.อบ 3.8 คำร้องขอโอนย้ายต่างสถาบัน (Please click to open) [354]
16. แบบฟอร์การใช้ห้องเรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (Please click to open) [304]
17. แบบฟอร์การใช้ห้องเรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (Please click to open) [319]
18. แบบรายงานการทุจริตในการสอบ (Please click to open) [692]
19. แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี (Please click to open) [77]
20. แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี (Please click to open) [299]
21. แบบฟอร์มกรอกประวัติอาจารย์พิเศษ (Please click to open) [750]
22. บศ. 2.11 แบบบันทึกอาจารย์เข้าร่วมประเมินวิชาสัมมนา (Please click to open) [283]
23. บศ. 2.10 แบบประเมินวิชาสัมมนา (Please click to open) [3207]
24. บศ. 2.9 แบบเสนอการรับรองการตัดเกรด (Please click to open) [828]
25. บศ. 2.8 การประสานงานอาจารย์พิเศษ (Please click to open) [566]
26. บศ. 2.7 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (Please click to open) [272]
27. แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Please click to open) [349]
28. แบบติดตามผลการศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (Please click to open) [555]
29. แบบบันทึกการให้คำปรึกษา (Please click to open) [355]
30. แบบบันทึกประวัตินักศึกษา (Please click to open) [1806]