หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์  ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

เวลา 13.00-13.15 น.             ลงทะเบียน

เวลา 13.15-13.30 น.             ผู้บริหาร/ประธานหลักสูตร/ตัวแทนหลักสูตร กล่าวต้อนรับ

เวลา 13.15-13.45 น.             การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์

                                            โดย ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เวลา 13.45-14.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.00-15.00 น.             การเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

                                            โดย นายมานิตย์ แซ่เตียว ประธานหลักสูตร

เวลา 15.00-16.00 น.             การแนะนำอาจารย์ในหลักสูตรและความเชี่ยวชาญงานวิจัย

                                            โดยคณาจารย์ในหลักสูตร

เวลา 16.00-16.30 น.            การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษออนไลน์ก่อนเข้าเรียน

เวลา 16.30 น.                      ปิดการอบรม

 

หมายเหตุ

1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย

2. การทดสอบภาษาอังกฤษเป็นการวัดความรู้พื้นฐานก่อนเข้าเรียน ไม่มีผลต่อการเรียนในหลักสูตร

3. การแต่งกายควรแต่งกายโดยชุดสุภาพ

 

 

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวสุขุมา พวงมะลิ (17 มิถุนายน 2562 ,13:34 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 17 มิถุนายน 2562 ,13:51 โดย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ)

เอกสารประกอบ
1. banner_62 (Please click to open)
2. agenda (Please click to open)

ย้อนกลับ

ข่าวรับสมัคร ป.โท/เอก