หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


สารนิพนธ์
หัวข้อปีการศึกษา
การศึกษาขนาดที่เหมาะสมของไคโตแซนนาโนพาร์ทิเคิลสำหรับการนำส่งวัคซีนทางจมูก
โดย : เอกชัย ดำเกลี้ยง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คำสำคัญ : ไคโตแซนนาโนพาร์ทิเคิล การนำส่งวัคซีนทางจมูก โอวัลบูมินการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เยื่อบุผิว การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในกระแสเลือด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การป้องกันการทำลายเซลล์เมลาโนไซท์และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เมลานินของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้าน ที่ใช้สำหรับผมหงอก
โดย : กฤตติญารัตน์ สมวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คำสำคัญ : การสังเคราะห์เมลานิน   เซลล์เพาะเลี้ยง melanoma (B16F10)
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2555
การพัฒนาตำรับยาฟีนาสเตอไรด์ในรูปแบบโปรนิโอโซมเพื่อเพิ่มการซึมผ่านทางรูขุมขน
โดย : ภณิกชา วิชยปรีชา
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : โปรนิโอโซม ฟีนาสเตอไรด์ การตอบสนองพื้นผิว การซึมผ่านทางรูขุมขน การระคายเคืองผิว
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2555
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ของผิวหนังที่มีส่วนผสมของสารสกัดไฟโตเอสโตรเจนโดยนาโนเทคโนโลยี
โดย : บัญชา ยิ่งงาม
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ผิวหนัง สารสกัดไฟโตเอสโตรเจน ไนโอโซม นาโนเทคโนโลยี การบกพร่องของเอสโตรเจน วิธีทางวิศวกรรมชีวภาพ ประเภทไม่รุกราน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางสมุนไพรเพื่อลดผมร่วงและเร่งการงอกของเส้นผม
โดย : นพรัตน์ พิชญ์ชัยประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : ลดผมร่วง เร่งการงอกของเส้นผม กวาวเครือขาว ถั่วเหลือง น้ำมันหอมระเหย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การตรวจสอบความสอดคล้องรายการยา ณ หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลยโสธร
โดย : บุญญารักษ์ บุญทวี
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : กระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องรายการยา ความคลาดเคลื่อนทางยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับต่าง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ดารณี เผ่าผา
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปัจจัยความสำเร็จ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับต่าง ๆ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
ความต้องการของผู้ป่วยเบาหวานต่อการเยี่ยมบ้านของสหวิชาชีพ กรณีศึกษาหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร
โดย : อุษณีพร วิรุฬห์วาณิช
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : วิธีวิทยาคิว การเยี่ยมบ้าน ความต้องการของผู้ป่วยเบาหวาน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
ภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
โดย : ดวงเดือน จันทสุรียวิช
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : ภาวะแทรกซ้อน เบาหวาน คุณภาพชีวิต
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
ผลการให้สุขศึกษาร่วมกับระบบเตือนแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองแก จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ปาริชาติ ประทุมเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : การให้สุขศึกษา ระบบเตือน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ศูนย์สุขภาพชุมชน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
การศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารสกัดเสี้ยวแดงใน การป้องกันการทำงานผิดปกติของไตและหลอดเลือดในหนูเบาหวาน
โดย : พมมะวง ชาลีกาบแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ คำแดง
คำสำคัญ : สารสกัดใบเสี้ยวแดง ภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุลในหนูเบาหวาน การหดตัวของหลอดเลือดแดงใหญ่ การทำงานของไต ความเป็นพิษ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติต่อการเลิกบุหรี่ของบุคลากรทางสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14
โดย : จุฑาทิพย์ แซ่จึง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ปรีชา บุญจูง
คำสำคัญ : พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการเลิกบุหรี่ บุคลากรทางสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
การศึกษาเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนและต้นทุนทางตรงจากการใช้ยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โดย : จิราภรณ์ ชมภูบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ คำแดง
คำสำคัญ : วาร์ฟาริน คลินิกโรคหัวใจ ภาวะแทรกซ้อน ต้นทุนทางตรง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ผลของการให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาด้านยาโดยเภสัชกร ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ศูนย์แพทย์ชุมชนท่าวังหิน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ประภาพร สุทธิประภา
อาจารย์ที่ปรึกษา : นัทที พัชราวนิช
คำสำคัญ : การให้คำปรึกษาด้านยา ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เภสัชกร ศูนย์แพทย์ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
การพัฒนาเครื่องมือช่วยประเมินความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงของผู้ป่วยใน
โดย : ธนิดา ศรีธัญรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : การพัฒนาเครื่องมือ ยากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ผลของตัวอย่างยาที่จัดไว้เฉพาะมื้อที่รับประทานต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โดย : พันทนีย์ สุวาสุนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : ตัวอย่างยาที่จัดไว้เฉพาะมื้อที่รับประทาน ความร่วมมือในการใช้ยา โรคความดันโลหิตสูง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
การศึกษาค่าใช้จ่ายและผลการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : พัชรี กาญจนวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ฎายิน กุมภลำ
คำสำคัญ : ค่าใช้จ่าย ผลการรักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ระยะเวลารอดชีวิต
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ประสิทธิผลของโครงการพัฒนาตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะควบคุมโรคของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
โดย : หทัยกานต์ แก้วเนตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
คำสำคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผู้ป่วยเบาหวาน ภาวะควบคุมโรค ประสิทธิผล
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน-ผลได้ ในการดำเนินงานป้องกันอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในหอผู้ป่วยในโดยเภสัชกร โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : หนึ่งหทัย ขยันการนาวี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ใจนุช กาญจนภู
คำสำคัญ : การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน-ผลได้ อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาชนิดที่สามารถป้องกันได้ เกณฑ์ประเมินของ Schumock and Thornton Criteria (1992) เกณฑ์ประเมินของ French Standardize Preventability Scale การให้คำแนะนำ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้บริโภค อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : พรพิมล ธงชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริโภค ทัศนคติ ความตระหนัก หลักสุขาภิบาลอาหาร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
การคัดกรองและให้คำแนะนำในการเลิกสูบบุหรี่โดยเภสัชกร ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : วรรัตน์ สุรพัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก บุญจูง
คำสำคัญ : บุหรี่ เภสัชกร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวและการล้มในผู้สูงอายุ ที่ออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายเป็นประจำ
โดย : เยาวราภรณ์ จารุจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ใจนุช กาญจนภู
คำสำคัญ : การทรงตัว การล้ม การออกกำลังกาย ผลสืบเนื่องจากการล้ม ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิต
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ผลของการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวัณโรค ที่คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : ทิวาวรรณ สกุลจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ลักษณา เจริญใจ
คำสำคัญ : การบริบาลทางเภสัชกรรม ผู้ป่วยวัณโรค คลินิกวัณโรค
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ผลการใช้แผงยาตัวอย่างในผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลวารินชำราบ
โดย : อุมาพร จันดี
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
คำสำคัญ : แผงยาตัวอย่าง ผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวาน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
วิธีการบริหารคลังที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : กิ่งแก้ว สุระเสน
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด ต้นทุนรวม การบริหารยาคงคลัง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยากลุ่ม SELETIVE COX-2 INHIBITORS ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โดย : นันทนิจ มีสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ปรีชา บุญจูง
คำสำคัญ : เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคข้ออักเสบ ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ยับยั้งเอนไซม์ CYCLOOXYGENASE-2 อย่างเฉพาะเจาะจง CELECOXIB
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
บทบาททางการบริหารของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรองรับการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข = ศึกษากรณีการส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรคในจังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ญาณผกา ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ฎายิน กุมภลำ
คำสำคัญ : การสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบล
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรคเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
โดย : จริยา ประวิทย์ธนา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
คำสำคัญ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรคเบาหวาน บุคลากรทางการแพทย์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : ประคองศิลป์ โพธะเลศ
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ คำแดง
คำสำคัญ : รูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ปัจจัยกระตุ้นที่มีผลต่อการกลับไปเสพยาเสพติดของผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด = กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
โดย : อินทิรา อมรวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : ปัจจัยกระตุ้นที่มีผลต่อการกลับไปเสพยาเสพติดของผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการกินยา ต้านไวรัสเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องสม่ำเสมอของผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดอำนาจเจริญ
โดย : สมเจตน์ เพียรคุ้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา : นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
คำสำคัญ : ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม การกินยาต้านไวรัสเอดส์ อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องสม่ำเสมอ เอดส์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ประสิทธิผลของการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Hospital Information Management มาใช้ในงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยในโรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : ส.เรืองฤทธิ์ สินธู
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก บุญจูง
คำสำคัญ : โปรแกรม Hospital Information Management ความคลาดเคลื่อนด้านยา ความพึงพอใจ โรงพยาบาลภูสิงห์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
การวิเคราะห์ระยะเวลารอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่หลังจากได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด Cisplatin/Cyclophosphamide regimen เปรียบเทียบกับ Carboplatin/Paclitaxel regimen
โดย : วรรณพร วัฒนะวงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : มะเร็งรังไข่ชนิด epithelial ระยะเวลาการรอดชีวิต การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2549
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและผลของการให้ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตต่อภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ติดเชื้อ HIV/AIDs ที่ได้รับยาต้านไวรัส : GPO-VIR S
โดย : นิตยา ดาววงศ์ญาติ
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก บุญจูง
คำสำคัญ : ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ HIV/AIDs ยาต้านไวรัส : GPO-VIR S
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2549
ผู้บันทึกข้อมูล: นางสาวสุขุมา พวงมะลิ