หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์

ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์

► ทรัพยากรที่ให้บริการ

1. เอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ 

1.1 สรุปรายการเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ แยกตามปีพิมพ์ 

2. ตำราทางเภสัชศาสตร์ 
3. สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานการ  วิจัย
4. หนังสืออ่านนอกเวลา

5. แหล่งข้อมูลออนไลน์

5.1 ฐานข้อมูล UpToDate 

5.2 ฐานข้อมูล Micromedex 

5.3 รายชื่อ E-books ที่คณะเภสัชบอกรับ 

5.4 รายชื่อฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ 

5.5 รายชื่อวารสารด้านเภสัชศาสตร์ (รอการคัดเลือกจากกรรมการ)

► บริการออนไลน์


บริการออนไลน์ต่างๆ เช่น การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นทรัพยากรภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย รายชื่อฐานข้อมูล การยืมต่อออนไลน์ การยืมระหว่างห้องสมุด ฯลฯ สามารถเข้าใช้บริการได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ ดังนี้ 

 

► วัน - เวลาเปิดให้บริการ     


1. ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ (update!!!)

  • ช่วงเปิดภาคการศึกษา  : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
  •  (งดให้บริการวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

แนะนำหนังสือใหม่

1. ห้องสมุดคณะ

หนังสือใหม่ประจำเดือน NEW!!!

 เดือนมกราคม 62

 เดือนพฤศจิกายน 61     

2.​ หอสมุดกลาง 

   รายการหนังสือใหม่ 

 

► แนะนำหนังสือที่มาพร้อมสื่อออนไลน์ หรือสื่อประเภท CD

 

1. หนังสือที่มาพร้อมสื่อออนไลน์ 

รายการหนังสือขูดรหัส และ การใช้งาน 

2.หนังสือที่มาพร้อมสื่อประเภท CD 

​ รายการหนังสือที่มาพร้อมกับCD 

การใช้งาน  

► การใช้งานแหล่งข้อมูลออนไลน์


วิธีการใช้ VPN จากนอกมหาวิทยาลัย 

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการใช้งานแหล่งข้อมูลออนไลน์ 

แจ้งเวียนคู่มือการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ  

​แจ้งการเข้าใช้งานสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี 2561

แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์การใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect

แจ้งการเข้าใช้งานฐาน Web of Science จากภายนอกมหาวิทยาลัย 

แจ้งการเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท Ebscohost 

แจ้งเปิดทดลองใช้ ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile