หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


สารนิพนธ์
หัวข้อปีการศึกษา
ฤทธิ์ของ 7-methoxyheptaphyllineในการยับยั้งการเจริญเติบโต การเคลื่อนที่ และการบุกรุกของเซลล์มะเร็ง
โดย : กิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี และอภิรักษ์ ศิริบุญลักษณกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
คำสำคัญ : 7-methoxyheptaphylline,การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง, การตายแบบอะพอพโทซิส, การเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็ง, การบุกรุกของเซลล์มะเร็ง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การพัฒนาสูตรตำรับเจลกักเก็บลิโพโซมสำหรับการนำส่งยาทางผิวหนัง
โดย : ภูวมินทร์ สุริยาอัมพร และ จันทร์ธิดา พรมประดิษฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และรศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : ลิโพโซม, เทอร์ปีน, เคอร์คูมิน, คาร์โบพอล940, ระบบนำส่งยาทางผิวหนัง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การใช้วิธีทางสถิติในการออกแบบการผลิตไมโครแคปซูลน้ำมันตะไคร้หอมสำหรับไล่ยุงด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย
โดย : พงษ์ศธร จงจินากูล และ วิจิตรา คมใส
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ดร.บัญชา ยิ่งงาม
คำสำคัญ : น้ำมันตะไคร้หอม ไมโครแคปซูล สารไล่ยุง การทำแห้งแบบพ่นฝอย การออกแบบส่วนผสมกลาง แผ่นแปะไล่ยุง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การศึกษาวิธีสกัดแยก สเปกโตรสโกปี เคมีคอมพิวเตอร์คำนวณของสารสกัดผลสมอไทยและสารเคมีบ่งชี้ต่อเอนไซม์ไทโรซิเนส
โดย : พิมพ์พรรณ ทองประมูล และ ธิปก ยิ้มยา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.บัญชา ยิ่งงาม และดร.กุสุมา จิตแสง
คำสำคัญ : สมอไทย, พฤกษเคมี, การสกัดแยกด้วยคลื่นไมโครเวฟ, การออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน, ไทโรซิเนส, โมเลคิวลาร์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
พฤติกรรมการออกกำลังกายภายใต้แบบจำลองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : ดุรงค์กร พลทม และ บุญฤทธิ์ สัตกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล , ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล และดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง
คำสำคัญ : นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีการออกกำลังกาย พฤติกรรมการออกกำลังกายแบบจำลองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
ผลของโครงการนำร่องการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มด้านการจัดยาสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภท
โดย : ประภัสสร ชาภักดี และ วีรานันท์ สืบหล้า
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง และ ดวงสุดา วัฒนาไชย
คำสำคัญ : โรคจิตเภทการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม กลุ่มจัดยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
ผลของการประยุกต์ใช้ INHOMESSS ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวานโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์
โดย : จันทร์จิรา ไวยโภชน์ และ โชติกานต์ อุ่นโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.จิริสุดา คำสีเขียว และ อ.ศิศิรา ดอนสมัคร
คำสำคัญ : INHOMESSS, เบาหวาน, เยี่ยมบ้าน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
ปัจจัยที่และความพึงพอใจมีผลต่อการเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : พิชาธร กุลพรหม และ ศตนันท์ ดำริสุ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.รจเรศ เนตรทอง และ อ. จีริสุดา คำสีเขียว
คำสำคัญ : เภสัชศาสตร์, สุนทรียสาธก, จุดร่วม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากเห็ดหำฟาน เห็ดพุงหมู และเห็ดดังวัว
โดย : เชาว์วัฒน์ จาตุรันต์เรืองศรี และเมธาวี ตรีรัตนชวลิต
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง และ รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
คำสำคัญ : เบตากลูแคน เห็ดหำฟาน เห็ดพุงหมู เห็ดดังวัว ฤทธิ์ต้านจุลชีพ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การศึกษาปริมาณสารอาหารและกากใยในเมล็ดหมามุ่ยสายพันธุ์อินเดีย
โดย : นางสาวภัทรชนก สุนทรธีรกุล และนางสาวสุวีณา อุ่นจิตต์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง และ รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
คำสำคัญ : เมล็ดหมามุ่ยสายพันธุ์อินเดียปริมาณสารอาหาร ปริมาณกากใย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
โครงการพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของคุกกี้หญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่
โดย : ปัทมา เพชราวุฒิโชติ และ อภิญญา ธรรมโย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร. อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
คำสำคัญ : คุกกี้หญ้าดอกขาวประสิทธิผลของหญ้าดอกขาวหญ้าดอกขาวและการเลิกบุหรี่ เลิกบุหรี่
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การศึกษาฤทธิ์สารสกัดผักเสี้ยนต่อกระบวนการปิดของบาดแผล
โดย : ธีรเดช เปลี่ยวกระโทก และ นนทกานต์ แย้มเกษม
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน , ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ , อ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
คำสำคัญ : ผักเสี้ยน, การปิดของบาดแผล, เซลล์ไฟโบรบลาสต์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรสของพืชสมุนไพรบางชนิด
โดย : วรางคณา ค่ำคูณ และ กนกวรรณ หาญชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร. ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ และ ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
คำสำคัญ : โรคอัลไซเมอร์ ฤทธิ์ยับยั้งอะซิติลโคลีนเอสเตอเรส อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ฟินอลิค
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากสมุนไพรติ้วขาว
โดย : วชิราภรณ์ สายบุบผา และจริณัฐ สุระพร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กุสุมา จิตแสง และผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
คำสำคัญ : Cratoxylumformosum subsp. formosum, ราเอนโดไฟต์, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ,ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
ผลของสารสกัดเร่วและสมุนไพรไทยอีก 2 ชนิดต่อการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์CYP3A4 จากตับหนูในหลอดทดลอง
โดย : นภัสสร สำราญใจ และวิสุทธิ์ หิรัญพงศ์ชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล และผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
คำสำคัญ : อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาไซโตโครมพี 450 CYP3A4 เร่วพิลังกาสากระชาย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
ผลของสารสกัดดอกมะลิและสมุนไพรอีก 2ชนิดต่อการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 ในไมโครโซมจากตับหนูในหลอดทดลอง
โดย : วิริยา ยศสุพรหม และชนิดา อัศพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เบญจพรเศรษฐบุปผา และดร.สุทธาสินี สุวรรณกุลอาจารย์
คำสำคัญ : อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา ไซโตโครมพี 450 CYP3A4 ดอกมะลิ ดอกบัวหลวงและดอกสารภี
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีน KIR2DS3และอุบัติการณ์การเกิดโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง
โดย : ฉัตริยาภรณ์ หมวกไธสง และ พิภัสสร ลือขจร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
คำสำคัญ : ไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง, ประชากรชาวไทย, KIR2DS3,PCR-SSP
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การคัดกรองแบคทีเรียกรดแลคติคจากอาหารหมักดองที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Candida albicans
โดย : ชฎาภรณ์ นวจองพันธ์ และ อนัญญา วงษ์ดรมา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา และผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
คำสำคัญ : โพรไบโอติก แบคทีเรียกรดแลคติค ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Candida albicansอาหารหมักดอง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
ความคงตัวของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์ในน้ำผลไม้
โดย : ติวราณี สายสุด และลลิดา กาลพัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา และ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
คำสำคัญ : เอนแคปซูเลชัน โปรไบโอติก น้ำส้ม น้ำองุ่น น้ำแอปเปิ้ล
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
ผลของวิธีการทำแห้งและสารที่ระเหิดได้ต่อสมบัติของแผ่นฟิล์มจากแป้งเนื้อในเมล็ดมะขามและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
โดย : ณิศรา สุวรรณมาโจ และญาณิศา เขื่อนปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ และ ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
คำสำคัญ : เนื้อในเมล็ดมะขาม พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ การทำแห้ง สารที่ระเหิดได้
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
ผลของวิธีการทำแห้งและสารที่ระเหิดได้ต่อสมบัติของแผ่นฟิล์มจากแป้งเนื้อในเมล็ดมะขามและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
โดย : ณิศรา สุวรรณมาโจ และญาณิศา เขื่อนปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ และ ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
คำสำคัญ : เนื้อในเมล็ดมะขาม พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ การทำแห้ง สารที่ระเหิดได้
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
ผลของสารให้ความหวานและสารช่วยแตกตัวต่อคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มแตกตัวในช่องปากของยาเวอราพามิล ไฮโดรคลอไรด์
โดย : ภานุพงศ์ บุญประคม และ ชัญญ์ธนันท์ ราษฎรอาศัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ , ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
คำสำคัญ : แผ่นฟิล์มแตกตัวในช่องปาก สารให้ความหวาน สารช่วยแตกตัวเวอราพามิล
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การพัฒนาตำรับยาเม็ดแตกตัวในช่องปากเวอร์ราพามิล ไฮโดรคลอไรด์ โดยเทคนิคการระเหิดด้วยคลื่นไมโครเวฟ
โดย : ปิยะวรรณ เถาปฐม และ รติภรณ์ วงศ์จุมปู
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน , ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
คำสำคัญ : เวอร์ราพามิล ไฮโดรคลอไรด์ ยาเม็ดแตกตัวในช่องปาก สารเพิ่มปริมาณ สารระเหิดได้ รังสีไมโครเวฟ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนของยาเมโทรนิดาโซลเพื่อใช้เป็นยารับประทาน
โดย : กษิดิศ สงึมรัมย์ และ ศุภชัย บุ้งทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน , ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ และดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
คำสำคัญ : ยาเมโทรนิดาโซลยาเตรียมเฉพาะคราวยาน้ำแขวนตะกอนความคงสภาพ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ใช้ใน ร.พ.ของไทย (1)
โดย : ปาริฉัตร สารรัตน์ และสุจิตรา ใยงูเหลือม
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
คำสำคัญ : ตำรับยาธาตุบรรจบตำรับยาประสะมะแว้งตำรับยาเขียวหอมบัญชียาจากสมุนไพร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้ในร.พ.ของไทย (2)
โดย : พีรญา อัครกนกสิน และ ลลิตา รามศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
คำสำคัญ : บัญชียาหลักแห่งชาติ ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ ยาผสมเถาวัลย์เปรียง ยาเบญจกูล ยาประสะไพล ยาห้าราก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์คุณภาพตำรับยาธาตุอบเชย
โดย : ชนาภัทร อัตปัญญา และ สุทธินี ศิลาไสล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กุสุมา จิตแสง , อ.ทรงพร จึงมั่นคง และรศ.ดร. ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
คำสำคัญ : ตำรับยาธาตุอบเชย, สารบ่งชี้ทางเคมี, HPLC
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในตำรายาอีสาน ส่วนที่ 4
โดย : ณัฐวดี ศรีสวัสดิ์ และ รินรดา โชคพระสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล และดร.กุสุมา จิตแสง
คำสำคัญ : ฐานข้อมูลสมุนไพรตำรายาโบราณอีสานตำรายาอีสาน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในตำรายาอีสาน ส่วนที่3
โดย : นันท์นภัส คำเพราะ และ ศุภรัตน์ สุขไพเราะ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล และดร.กุสุมา จิตแสง
คำสำคัญ : ฐานข้อมูลสมุนไพรตำรายาโบราณอีสานตำรายาอีสาน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การพัฒนาวิธีการสกัดสารฟีนอลิกจากใบชะพลู
โดย : นิดา นครังสุ และ พรรษมน นันทปถวี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กุสุมา จิตแสง
คำสำคัญ : ชะพลู,Piper sarmentosumRoxb,ปริมาณฟีนอลิกรวม, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, การพัฒนาวิธีการสกัด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การทบทวนการใช้ยา vancomycin ณ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : โศรดา อิงอนุรักษ์สกุล และ วิมลสิริ บุตรเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย และ อ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์
คำสำคัญ : แวนโคมัยซิน, การทบทวนการใช้ยา, อัตราการบริหารยา, ระยะเวลาการใช้ยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การทบทวนการใช้ยา และผลการติดตามและแปลผลระดับยาในเลือด ของยา Vancomycin โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : นภัสสร ตันทโอภาส และ รัชนีกร ขาวละเอียด
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย และดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง
คำสำคัญ : vancomycin การทบทวนการใช้ยาการติดตามและแปลผลระดับยาในเลือด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การทบทวนการสั่งใช้ยา Aspirin ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานตามแนวทางการรักษา ณ โรงพยาบาลบุณฑริก
โดย : ธนาภรณ์ นาคสมบูรณ์ และวราลี ลิตา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย และผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : แอสไพริน, โรคเบาหวาน, การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบปฐมภูมิ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา Simvastatinในโรงพยาบาลบุณฑริก
โดย : ชนิสรา ศรีทาสร้อย และ ศิริวรรณ วันหลัง
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร และ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : Simvastatin Dyslipidemia Drug use evaluation
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่มยาปฏิชีวนะชนิดฉีด จาก ADRs System โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง
โดย : สริญญา นาคดี และ สุวพีร์ มนตรีโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ และ ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADRs), ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด และ อุบัติการณ์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
อัตราการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาจากการยกเลิกระบบการเตือนอันตรกิริยาแบบอัตโนมัติและจากต่างใบสั่งยา โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง
โดย : กิตติธัช จตุรภัทรวงศ์ , จตุพล สกุลเตียว และธรรมปพน ทวันเวช
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ และผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : การยกเลิกระบบการเตือนอันตรกิริยาแบบอัตโนมัติ อันตรกิริยาระหว่างยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
อัตราการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาจากการยกเลิกระบบการเตือนอันตรกิริยาแบบอัตโนมัติและจากต่างใบสั่งยา โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง
โดย : กิตติธัช จตุรภัทรวงศ์ , จตุพล สกุลเตียว และธรรมปพน ทวันเวช
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ และผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : การยกเลิกระบบการเตือนอันตรกิริยาแบบอัตโนมัติ อันตรกิริยาระหว่างยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
อัตราการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาจากการยกเลิกระบบการเตือนอันตรกิริยาแบบอัตโนมัติและจากต่างใบสั่งยา โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง
โดย : กิตติธัช จตุรภัทรวงศ์ , จตุพล สกุลเตียว และธรรมปพน ทวันเวช
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ และผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : การยกเลิกระบบการเตือนอันตรกิริยาแบบอัตโนมัติ อันตรกิริยาระหว่างยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
อัตราการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาจากการยกเลิกระบบการเตือนอันตรกิริยาแบบอัตโนมัติและจากต่างใบสั่งยา โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง
โดย : กิตติธัช จตุรภัทรวงศ์ , จตุพล สกุลเตียว และธรรมปพน ทวันเวช
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ และผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : การยกเลิกระบบการเตือนอันตรกิริยาแบบอัตโนมัติ อันตรกิริยาระหว่างยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
อัตราการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาจากการยกเลิกระบบการเตือนอันตรกิริยาแบบอัตโนมัติและจากต่างใบสั่งยา โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง
โดย : กิตติธัช จตุรภัทรวงศ์ , จตุพล สกุลเตียว และธรรมปพน ทวันเวช
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ และผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : การยกเลิกระบบการเตือนอันตรกิริยาแบบอัตโนมัติ อันตรกิริยาระหว่างยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
ความสัมพันธ์ของการเกิด EPS จากการใช้ยา Risperidone ในผู้ป่วยออทิสติกโดยเครื่องมือคัดกรอง PSSA
โดย : ชื่นชนก วรธงไชย และ รัฐวิศว์ ปาประลิต
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง และผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : Risperidone , Autism spectrum disorders , EPS , PSSA
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การศึกษามุมมองของเภสัชกรร้านยาต่อผลกระทบกับวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในยุค AEC
โดย : ภัทรวดี อานแดง และ สาวิตรี เจ๊กรวย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร , ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย และผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : เสรีอาเซียน, เภสัชกรรมชุมชน, ปัจจัยทางการตลาด, ร้านขายยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Cisplatin ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : นภัทร์กมล เกตุปลั่ง และ ศศิกร อุตรวิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.มานิตย์ แซ่เตียว
คำสำคัญ : Cisplatin อาการไม่พึงประสงค์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การศึกษาการใช้ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่มีภาวะ febrile neutropenia ณ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : พิชญนันท์ จันทรา และ วรีรัตน์ วงษ์ศรีแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.มานิตย์ แซ่เตียว
คำสำคัญ : Febrile neutropenia, มะเร็ง, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, การใช้ยาต้านจุลชีพ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไตบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม
โดย : ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต และ อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา และ อ.อุไรวรรณ อกนิตย์
คำสำคัญ : ภาวะไตบกพร่อง,การปรับขนาดยา,ผลการยอมรับจากแพทย์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การศึกษาการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ ย้อนหลัง 1 ปี
โดย : เมวดี สายสิญจน์ และ ศกลวรรณ มีคม
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา และ อ.อุไรวรรณ อกนิตย์
คำสำคัญ : การปรับขนาดยา ภาวะไตบกพร่อง การวิจัยแบบย้อนหลัง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การพัฒนาและประเมินสื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ยารักษาอาการปวดเค้นหัวใจ
โดย : ชื่นสุมล มีสาวงษ์ และ อรพิมพ์ สีหะวงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ทรงพร จึงมั่นคง และ อ.ณรงค์ชัย จักษุพา
คำสำคัญ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, สื่อการเรียนการสอน, ยารักษาอาการปวดเค้นหัวใจ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการภายหลังปรับปรุงกระบวนการบริบาลเภสัชกรรมในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลวารินชำราบ
โดย : พิกรม อโศกบุญรัตน์ และ ปวิตรา บุญชรัสมิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.จีริสุดา คำสีเขียว และ อ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์
คำสำคัญ : การบริบาลทางเภสัชกรรม เบาหวาน ปัญหาจากการใช้ยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเป็นฐานในรายวิชาเภสัชกรรมชุมชน
โดย : ชนิกานต์ มโนธรรมสถิต และ ปริณดา นาคดี
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.จีริสุดา คำสีเขียวและ อ.อุไรวรรณ อกนิตย์
คำสำคัญ : การเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเป็นฐาน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับบริการร้านยา สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : นุชรินทร์ ศิลาคำ และ อรอุมา โกศัลวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.รจเรจ เนตรทอง และ อ.จิริสุดา คำสีเขียว
คำสำคัญ : สุนทรียสาธกจุดชนวนคิดพลิกสถานการณ์กฎของคนกลุ่มน้อย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559
การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์เมื่อนำไปเติมในน้ำผักและผลไม้
โดย : พชรพร พาเจริญ และ สกุลรัตน์ นางนวล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา และ ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา
คำสำคัญ : โปรไบโอติก ห่อหุ้มเซลล์ แลคโตบาซิลัส ไบฟิโดแบคทีเรียม น้ำเสาวรส น้ำมะเขือเทศ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การพัฒนายาเม็ดแตกตัวในช่องปากโดยเทคนิคการระเหิดด้วยคลื่นไมโครเวฟ


โดย : ภานุพงศ์ บัวแก้ว และ ศิวัสม์ สาระ


อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 


คำสำคัญ : ยาเม็ดแตกตัวในช่องปาก สารระเหิดได้ รังสีไมโครเวฟ


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเห็ดต่อกระบวนการต้านอักเสบ
โดย : วชิรวิทย์ วัชราคม และสิริวรรณ ลิ้มฉุ้น
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ และ ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
คำสำคัญ : L. edodes, P. ostreatus, P.pulmonarius, U937 cell line,TGF-β, TNF-α, macrophage, inflammation
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
ฤทธิ์การยับยั้งการเจริญและความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้องอกสมอง ร้ายแรงชนิด Glioblastoma multiforme (GBM) ของสารสกัด Hydroxychavicol จากใบพลู
โดย : ชัชพงศ์ ชูโต และ ทิพวัลย์ โชติพนิชเศรษฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก และ ดร.กุสุมา จิตแสง
คำสำคัญ : Glioblastoma multiforme, ความเป็นพิษต่อเซลล์, hydroxychavicol, พลู
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การนำนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติ= กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โดย : นศ.ภ.ชัชภาวี บุญพรม และนศ.ภ.ยุวดี ยามดี
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล อ.บัญญวัต ตรียกุล และภญ.กิตติยาพร ทองไทย
คำสำคัญ : -


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การประเมินผลการให้ความรู้เรื่องยาในคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : กรกนก บุญกำเหนิด,จิตรลดา ศรีปลัดกอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ผู้ป่วยโรคจิตเวช, การให้ความรู้เรื่องยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
เภสัชกรโรงพยาบาลกับผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
โดย : ใจเอื้อ มงคลสิทธิกุล และ กรัณยวรรธน์ เชื้อประทุม
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร. อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล , ภญ. กิตติยาพร ทองไทย และ อ.บัญญวัต ตรียกูล
คำสำคัญ :


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การพัฒนาแผ่นฟิล์มความพรุนสูงจากโพลิไวนิลแอลกอฮอล์และแป้งถั่วเขียว โดยใช้คลื่นไมโครเวฟและเทคนิคเย็นสลับร้อน
โดย : ณิชาลฎา แก้วกันหา และ กัญณรินทร์ พิริยานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร. ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ และ ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
คำสำคัญ : แผ่นฟิล์มความพรุนสูง โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ แป้งถั่วเขียว คลื่นไมโครเวฟ เทคนิคเย็นสลับร้อน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558

 

 
โดย :

 

ê
อาจารย์ที่ปรึกษา :

 
คำสำคัญ :

 Warfarin, VKORC1, CYP2C9, Pharmacogenetics


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสั่งใช้ยาอย่างสม่ำเสมอของแพทย์ในมุมมองของผู้แทนยา
โดย : พรรณทิพา ผิวทอง และ พิมพ์ชนก ทองทวน
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร. สัมมนา มูลสาร, รศ.ดร. วิภาวี เสาหิน และ ผศ.ดร. แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ :


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
มุมมองของเภสัชกรโรงพยาบาลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้แทนยา
โดย : ตรีเทพ ปัณณวัฒน์สกุล และ พิชญา อิ่มสำอางค์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร. สัมมนา มูลสาร,รศ.ดร. วิภาวี เสาหินและ ผศ.ดร. แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : จรรยาบรรณ, ผู้แทนยา เภสัชกรโรงพยาบาล
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
บทบาทของคอเลสเตอรอลและสารเร่งการซึมผ่านต่อคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของลิโพโซมและทรานสเฟอร์โซม = การศึกษาเปรียบเทียบกัน
โดย : ธนัฏฐา อินทร์ตา และ ภัทราพร เรืองกาญจนไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา และ ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
คำสำคัญ : ลิโพโซมทรานสเฟอร์โซมคอเลสเตอรอล กรดโอเลอิก ความคงตัว
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558

ชื่อเรื่อง                        : การพัฒนาเคอร์คูมิน/พิเพอร์รินไมโครพาร์ติเคิลแบบลอยตัวได้ 

  เพื่อใช้ในการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร


โดย :

โดย                              : นลินทิพย์ เนื่องเหมรัช  และวิกานดา สีแพนบาล


อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษา         : รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา และดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์


คำสำคัญ :

ศัพท์สำคัญ                   : เคอร์คูมิน พิเพอร์ริน ไมโครพาร์ติเคิล ระบบนำส่งยาแบบลอยตัว

  แผลในกระเพาะอาหาร


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การประเมินการตรวจติดตามใช้ยาลิเทียมในผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โดย : =ธมลวรรณนันทา และธรรมฤทธิ์ สินธุสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. น้องเล็ก คุณวราดิศัย และผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : ยาที่ทำให้อารมณ์คงที่, ยาลิเทียม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
พฤติกรรมการใช้กลูต้าไธโอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
โดย : ทักษิณีย์ ศรีพล และ เบญจมาภรณ์ เกษามา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. สุวรรณา ภัทรเบญจพล , อ.ดร. สุทธาสินี สุวรรณกุล และ อ. ณรงค์ชัย จักษุพา
คำสำคัญ : ผิวขาว กลูต้าไธโอน ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี,นักศึกษา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
ผลของน้ำมันและสารลดแรงตึงผิวต่อระบบไมโครอิมัลชันที่บรรจุสารสกัดผักเสี้ยน
โดย : นางสาวเมธาวี ลับลิพล และ นางสาวอมรรัตน์ โคตรปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ , ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน และ ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
คำสำคัญ : ไมโครอิมัลชัน ,แผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียม,สารสกัดน้ำมันผักเสี้ยนผี
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การศึกษาวิธีการสกัดสารกลูแคนจากเห็ดป่าที่ใช้บริโภคใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : นางสาวเขมิกา สาธุรัมย์ และ นางสาวปภาดา นันทิยกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร. ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ และ ผศ.ดร. สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
คำสำคัญ : กลูแคน เห็ดป่าที่ใช้บริโภค
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การประยุกต์วิธีทางสถิติเพื่อสกัดและแยกบริสุทธิ์ diarylheptanoids สำหรับควบคุมคุณภาพว่านชักมดลูก
โดย : อรณิชา วุฒิโสภากร และศุภิสรา เพชรประภัสสร
อาจารย์ที่ปรึกษา : บัญชา ยิ่งงาม, ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
คำสำคัญ : ว่านชักมดลูก, ไดแอริลเฮปทานอยด์, การสกัดและแยกบริสุทธิ์, โมเลกุลลาร์ด็อกกิ้ง, การควบคุมคุณภาพ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารสำคัญในกวาวเครือขาวด้วยวิธีวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกัน
โดย : อัมรินทร์ สิงห์ประโคน และ ณัฐกร คูสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล และ อาจารย์ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : ไมโรเอสทรอล, กวาวเครือขาว, อีไลซ่า, โมโนโคลนอล แอนติบอดี
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การศึกษาพฤกษเคมีของราเอนโดไฟต์ในปลาไหลเผือก
โดย : อรพรรณ สัตยพานิช และ นิรมล จำปา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กุสุมา จิตแสง และ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
คำสำคัญ : ปลาไหลเผือก, ราเอนโดไฟต์, ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย, สารกลุ่มอัลคาลอยด์, สารกลุ่มควาสสินอยด์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในตำรายาอีสาน ระยะที่ 2
โดย : ศุภชัย ศรีมันตะ และ อธิบดี ศักดิ์ศินานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล และ ดร.กุสุมา จิตแสง
คำสำคัญ : ฐานข้อมูลสมุนไพรตำรายาโบราณอีสาน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของบัวสายและบัวหลวงชนิดต่างๆ
โดย : รัชนี งามวิลัย และ ลักษมี นาดี
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร. กุสุมา จิตแสง
คำสำคัญ : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม, ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกรวม, บัวสายและบัวหลวง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การประเมินศักยภาพโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกได้จากปลาส้ม
โดย : วราวุธ วิโรพรม และวีรยา ศรีสุริยชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา
คำสำคัญ : โปรไบโอติก,แบคทีเรียกรดแลคติค,ปลาส้ม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
ศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบของเจลก่อตัวเองโดยมีพอลิเมอร์PLGA เป็นสารก่อเจลหลัก
โดย : พิชามญชุ์ ญาณศุภวงศ์ และ วริศรา ทิพย์คูนอก
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
คำสำคัญ : เจลก่อตัวเอง พอลิ(แล็กติกแอซิด-โค-ไกลโคลิกแอซิด)
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลาไหลเผือกน้อยเพื่อการขยายพันธุ์ และการผลิตสารทุติยภูมิ
โดย : ดารารัตน์ โป้สมบูรณ์ และศศิธร บูรณะพล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล และ อ.ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : ปลาไหลเผือกน้อย, แคลลัส, ไธไดอะซูลอน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกได้จากปลาส้ม
โดย : ญาณศิลป์ วงศ์ประสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา , ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา และ ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา
คำสำคัญ : โปรไบโอติก, แบคทีเรียกรดแลคติค, ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน, วิธีทดสอบ DPPH
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตำรับยาธาตุอบเชยโรงพยาบาลตระการพืชผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพ
โดย : ชนาธิป ขวัญคง และ ภัทรพงศ์ ศิริเสถียร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กุสุมา จิตแสง และรศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
คำสำคัญ : ยาธาตุอบเชย การควบคุมคุณภาพ ลายพิมพ์นิ้วมือทางเคมี
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การประเมินการตอบสนองต่อการใช้ยาและอาการไม่พึงประสงค์ จากยาในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไมอีลอยด์
โดย : รัตดากร นันทพานิช และ อรุณธิดา นกเพชร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว และ ภญ.วรรณพร วัฒนะวงษ์
คำสำคัญ : มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไมอีลอยด์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
อุบัติการณ์การใช้ยานอกเหนือจากข้อบ่งใช้ของยากลุ่ม Antihistamines ในเด็ก โรงพยาบาลวารินชำราบ
โดย : นางสาวปวีณ์นุช ศิริเดชไชยวงศ์ และนางสาวอภิญญา สุขเกษม
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ ภก. ธนัฎชา สองเมือง และภญ. อนัญญา สองเมือง
คำสำคัญ : การใช้ยานอกเหนือจากข้อบ่งใช้ ผู้ป่วยเด็ก Antihistamines
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
อุบัติการณ์การเกิดโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
โดย : พงศกร มานิสสรณ์ และ ภูวนาท ศาสตร์ประสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร แสวง วัชระธนกิจ , ผศ.(พิเศษ) ภญ. อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ และ ภก. ธนัฎชา สองเมือง
คำสำคัญ : เบาหวานชนิดที่ 2, โรคซึมเศร้า
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
อุบัติการณ์การเกิดโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
โดย : นศภ.พงศกร มานิสสรณ์ และนศภ.ภูวนาท ศาสตร์ประสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร แสวง วัชระธนกิจ ผศ.(พิเศษ) ภญ. อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ ภก. ธนัฎชา สองเมือง
คำสำคัญ : เบาหวานชนิดที่ 2, โรคซึมเศร้า
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การพัฒนาสูตรตำรับเห็ดอัดเม็ด สำหรับต้านอักเสบ
โดย : ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน และอ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน และ อ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
คำสำคัญ : เบต้ากลูแคน,เห็ดอัดเม็ด,ตอกตรง,เห็ดหอม,เห็ดนางรม,เห็ดนางฟ้า
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และศึกษาวิธีที่เหมาะสมเพื่อสกัดสารฟีนอลิกจากผลสมอไทยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงโดยวิธีออกแบบส่วนผสมกลาง
โดย : ปิยสิทธิ์ ดำพะธิก และ อัษฐพร สงทุ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา : บัญชา ยิ่งงาม, ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
คำสำคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี, สมอไทย, สารประกอบฟีนอลิก, วิธี ตอบสนองพื้นผิว การสกัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การพัฒนาสูตรตำรับเห็ดอัดเม็ด สำหรับต้านอักเสบ
โดย : นศ.ภ.ธีรดา อินทรสุข และนศ.ภ.สราลี ศรัทธาพงษ์สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน และ อ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
คำสำคัญ : เบต้ากลูแคน,เห็ดอัดเม็ด,ตอกตรง,เห็ดหอม,เห็ดนางรม,เห็ดนางฟ้า
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การพัฒนาสูตรตำรับเห็ดอัดเม็ด สำหรับต้านอักเสบ
โดย : ธีรดา อินทรสุข และสราลี ศรัทธาพงษ์สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน และ อ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
คำสำคัญ : เบต้ากลูแคน,เห็ดอัดเม็ด,ตอกตรง,เห็ดหอม,เห็ดนางรม,เห็ดนางฟ้า
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การประเมินความแม่นยำในการทำนายระดับยาวาลโปรเอท
โดย : นางสาวโชติกา ศุภโกศล และนางสาววัศยานันท์ คำเติม
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ภญ. ทัดตา ศรีบุญเรือง , ผศ.ดร. สุวรรณา ภัทรเบญจพล และ ภญ. ชมภูนุช วีระวัธนชัย
คำสำคัญ : วาลโปรเอท; การทำนาย; ระดับยาในเลือด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
ฤทธิ์การป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทของสารสกัดจากกระโดน
โดย : ธารทิพย์ ธีวะสาสน์ และดวงกมล อุทัยวัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ และรศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
คำสำคัญ : กระโดน, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, อะพอพโทซิส, ฤทธิ์การป้องกันการทำลายเซลล์ประสาท
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การทดสอบความคงตัวของแคปซูลบรรจุผงบัวบกทางด้านกายภาพและจุลชีววิทยา
โดย : นางสาวสุธาภา พงศ์ทิพากร และ อาภาพร เศรษฐพลชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน และ ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
คำสำคัญ : บัวบก, แคปซูลบรรจุผงบัวบก, การทดสอบความคงตัวทางจุลชีววิทยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การพัฒนาแผ่นติดผิวหนังจากไซโลกลูแคน ที่บรรจุสารสกัดพริกเพื่อ บรรเทาอาการปวด
โดย : จิตติมา อุปลา และสุพิชญ์ กิตติพิทยากร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน และ ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
คำสำคัญ : ไซโลกลูแคน, แคปไซซิน, HPMC, PVA, PVM-MA
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
ผลของสารสกัดสมุนไพรกำแพงเจ็ดชั้นและสมุนไพรอื่นอีก 4 ชนิด ต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 จากตับหนูในหลอดทดลอง
โดย : สายสุดา ดีวงศ์ และ อรณี ปัตถาติ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : ไซโตโครมพี 450, CYP3A4, กำแพงเจ็ดชั้น, ชะเอมไทย, ม้ากระทืบโรง, มะแว้งเครือ,ลำเจียก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
ผลของสารสกัดหญ้าดอกขาวและสมุนไพรอีก5 ชนิดต่อการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 ในไมโครโซมจากตับหนูในหลอดทดลอง
โดย : ปุญญาพร ยิบประดิษฐ์, ภัทรสุดา มีชำนาญ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล และผศ.ดร. เบญจภรณ์เศรษฐบุปผา
คำสำคัญ : อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา, ไซโตโครมพี 450, CYP3A4, ดอกพิกุล, ดอกงิ้ว, ใบไผ่, รากต้นอ้อ, ใบหนาด, หญ้าดอกขาว
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมเยลลี่หญ้าดอกขาวอดบุหรี่
โดย : สุชาดา วิระสิทธิ์ และ สุรินทร สีทา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ , ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน และ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
คำสำคัญ : หญ้าดอกขาว, ลูกอมเยลลี่, เลิกบุหรี่
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารเบต้ากลูแคนจากเห็ดซิ่น เห็ดพุงหมู และเห็ดหำฟาน
โดย : นศ.ภ.กลรัตน์ เชิดโคกศรี และ นศ.ภ.วรกานต์ มิตรวงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง และ รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
คำสำคัญ : เห็ดซิ่น, เห็ดหำฟาน, เห็ดพุงหมู, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การประยุกต์ใช้เภสัชพันธุศาสตร์ในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
โดย : รชตะ มังกรแก้ว และรณชัย ชมเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล และ อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
คำสำคัญ : Warfarin, VKORC1, CYP2C9, Pharmacogenetics
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การพัฒนาเคอร์คูมิน/พิเพอร์รินไมโครพาร์ติเคิลแบบลอยตัวได้เพื่อใช้ในการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร
โดย : นลินทิพย์ เนื่องเหมรัช และวิกานดา สีแพนบาล
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา และดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
คำสำคัญ : เคอร์คูมิน พิเพอร์ริน ไมโครพาร์ติเคิล ระบบนำส่งยาแบบลอยตัว แผลในกระเพาะอาหาร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การสกัดแยกน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าไพลด้วยเทคนิคไมโครเวฟแบบไม่ใช้ตัวทำละลาย เพื่อเป็นสารแต่งกลิ่นเครื่องสำอาง
โดย : รัชวดี ยิ่งดอน และ สุนิสา มั่นคง
อาจารย์ที่ปรึกษา : บัญชา ยิ่งงาม, ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
คำสำคัญ : สารหอม, เคมีสะอาด, Human Odorant Binding Protein-IIA (hOBP-IIA), การศึกษาด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์, การสกัดด้วยไมโครเวฟแบบไม่ใช้ตัวทำละลาย (SFME), ไพล
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การทดสอบเบื้องต้นถึงผลของสารสกัดสมุนไพรสะเดาและสมุนไพรอื่นๆอีก 4
โดย : กิตติพศ ใครบุตร และอรรัมภา แกล้วทนงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา และอ.ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา, P450, CYP3A4, สะเดา,ปลาไหลเผือกเล็ก, ปลาไหลเผือกใหญ่, บอระเพ็ด, เพกา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
ผลของสารสกัดจากผลของม่อนไข่ในการยับยั้งการเจริญเติบของเซลล์มะเร็ง
โดย : เชิดพงศ์ อุบลบาน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. พรทิพย์ ไววุฒิ
คำสำคัญ : ม่อนไข่, เอชที 29, เอฟเอชซี, Bid, Survivin, อะพอพโทซิส
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวในผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับยาโคลซาปีนโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โดย : ชัยวัฒน์ ดาวเรือง และปารณีย์ ชวาลา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง และ ดร. สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : โคลซาปีน , การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว, ผู้ป่วยจิตเวช
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การศึกษาความชุก ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการรักษาภาวะโซเดียมในเลือดต่ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โดย : ชวรัช ชมภูศรี พรรณปพร พงษ์ผา วชิรญา จำปาวัน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทัดตา ศรีบุญเรือง
คำสำคัญ :


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
ผลของริสเพอริโดนต่อเภสัชจลนศาสตร์ของวาลโปรเอทในผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
โดย : จิราภรณ์ เพ็ญพิมพ์ สิริกร บัณฑิต อาภากร ประวาฬ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทัดตา ศรีบุญเรือง ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ จีริสุดา คำสีเขียว
คำสำคัญ : วาลโปรเอท, ริสเพอริโดน, เภสัชจลนศาสตร์, โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การกักเก็บของสารประกอบพอลีฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบติ้วในระบบนำส่งตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
โดย : ณัฐชา พฤษสุภี พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ ชนัญญา รักษ์เรืองนาม
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา บัญชา ยิ่งงาม
คำสำคัญ : สารสกัดติ้ว, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, การซึมผ่านผิว, ระบบนำส่งตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตร, การออกแบบพื้นผิวตอบสนอง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาการกักเก็บ และปลดปล่อยตัวยาเซฟาโซลินในแผ่นไฮโดรเจลยางพาราและแป้งดัดแปรของแป้งข้าว และแป้งกล้วย
โดย : มีนรยา สำเดงไชย วายูน กลางประพันธ์ ปวรรัตน์ พวงศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ วริษฎา ศิลาอ่อน
คำสำคัญ : เซฟาโซลินไฮโดรเจลยางพารา แป้งดัดแปร แผ่นแปะ การกักเก็บ การปลดปล่อย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาความคงตัวทางเคมีและกายภาพของตำรับยาตาเซฟาโซลินสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่เตรียมจากน้ำตาเทียมที่มีชนิดของสารถนอมแตกต่างกัน
โดย : ธนิศา บูชารัมย์ อิสรา กุนโท
อาจารย์ที่ปรึกษา : อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ วริษฎา ศิลาอ่อน ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : ความคงตัว เซฟาโซลิน ยาตาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย น้ำตาเทียม สารถนอม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในประเทศไทยในการฆ่าและยับยั้งเชื้อ Acinetobacter baumannii และสายพันธุ์ที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิดที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : ปริยาพร โพธิ์ศรี เพชรรัตน์ สาเมฆ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ สมหวัง จรรยาขันติกุล
คำสำคัญ : Acinetobacter baumannii, multidrug resistant Acinetobacter baumannii, สารสกัดสมุนไพรไทย, ฤทธิ์ในการฆ่าหรือยับยั้งเชื้อ, วิธีการทดสอบโดยการแพร่ผ่านวุ้น
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การประเมินผลการติดตามระดับยาในกระแสเลือดของยาที่ทำให้อารมณ์ คงที่ (mood stabilizers) ในผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โดย : กฤตยาพร อยู่พิทักษ์ คุณัญญา สาธุเม อริยา ปาละวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ยาที่ทำให้อารมณ์คงที่ การติดตามระดับยาในเลือด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาภาวะน้ำหนักเพิ่มในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ใช้ยา Antipsychotic drugs โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, อุบลราชธานี
โดย : ธัญลักษณ์ จตุรโกมล ปนัดดา สงวนเรือง สุภาพร เผ่าเพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ภาวะน้ำหนักเพิ่ม, Risperidone, Clozapine, Olanzapine, Quetiapine
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556

PRELIMINARY SCREENING TEST FOR THE EFFECT OH HOLY BASILAND 4 HERBAL EXTRACT ON RAT CYP2D6 ENZYME ACTIVITY IN-VITRO


โดย :

DUANGJAI JANPIRAK SASITORN LEEPRAKON


อาจารย์ที่ปรึกษา :

BENJABHON SETHABOUPPHA SUTTASINEE SUWANNAKUL


คำสำคัญ :


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาเกี่ยวกับชนิดและวิธีการเตรียมสารช่วยยึดเกาะประเภทแป้งต่อยาเม็ดที่เตรียมขึ้นโดยวิธีแกรนูลเปียก
โดย : นิชารัตน์ สิงห์จันทร์ พิมพรรณ พวกพระลับ ภัททิยา เล็บสิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
คำสำคัญ : สารช่วยยึดเกาะ แป้งข้าวโพด แป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันฝรั่ง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การพัฒนา Theophylline ในรูปแบบผงฟองฟู่เพื่อการนำส่งยาทางปอด ระยะที่ 3
โดย : ธีระวุฒิ สีตะวัน , ปรัชพล ธารสุวรรณ และวัชรา จันทร์เขียว
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : Theophylline ผงฟองฟู่ การนำส่งยาทางปอด Spray-drying
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การพัฒนาสูตรตำรับไมโครบีดบำรุงผิวจากน้ำมันรำข้าว
โดย : มานิตา มุลผาลา,ณุวรี เวียงอินทร์ และศุภลักษณ์ โฉสูงเนิน
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : ไมโครบีด บำรุงผิว น้ำมันรำข้าว โซเดียมแอลจิเนต เพคตินเจลาติน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การอนุรักษ์และพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สีผึ้งเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ
โดย : โสภิตา พงษ์มะลิวัลย์ สุธารัตน์ คำแพงตา
อาจารย์ที่ปรึกษา : บัญชา ยิ่งงาม
คำสำคัญ : สีผึ้ง ไขผึ้ง บาล์ม สีจากธรรมชาติ ความชุ่มชื้น
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การตรวจสอบการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมสและยีนดื้อยาในแบคทีเรีย Acinetobacter spp. ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนมในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : ธิราวรรณ จันทรบุตร ปุณฑริกร รุ่งรัตนกสิน อังศุมาลิน คึมสูง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา เขมวิทย์ จันต๊ะมา
คำสำคัญ : Acinetobacter spp., เอนไซม์คาร์บาพีนีเมส, ยีนดื้อยากลุ่ม blaOXA
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การเคลือบเม็ดแกรนูลของยาคลอร์เฟนิรามีนให้มีการปลดปล่อยตัวยาแบบออกฤทธิ์เนิ่นด้วยเครื่องฟลูอิดเบดแกรนูเลเตอร์
โดย : อิทธิพล เจรจา นิรันดร์ กันหาวัฒน์ ณัฐพงษ์ สมบัติพล
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
คำสำคัญ : คลอร์เฟนิรามีน มาเลท, ฟลูอิดเบดแกรนูลเลเตอร์, ไฮดรอกซีโพลเมทิล เซลลูโลส
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาความถี่ของยีน KIR2DS3 ในประชากรชาวไทย
โดย : รุ้งทิพย์ โพธิ์จันทึก ศศิรินทร์ แก้วเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษา : สมหวัง จรรยาขันติกุล
คำสำคัญ : KIR, KIR2DS3, genetic variation, frequency, Thai
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การพัฒนาเครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่และบริการคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ผ่าน
โดย : ศักราช วรรัตน์กุล อานนท์ ทุมรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
คำสำคัญ :


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาแบบภาคตัดขวางของการรักษาและโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : เกษมศรี สีลม ฐานิดา นวกุล ธัญสร ศรีสุนา
อาจารย์ที่ปรึกษา : มานิตย์ แซ่เตียว
คำสำคัญ : โรคเบาหวาน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผลการรักษา ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การประเมินการจ่ายยา ความร่วมมือในการมาตามนัด และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนอกในผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลวาริน ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ปัทมา อักษรณรงค์ สุภาวี เทศศิริ อภิญญา ชื่นวัฒนกุลชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังการประเมินการจ่ายยา ความร่วมมือในการมาตามนัดคุณภาพชีวิต
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ณ ห้องผู้ป่วยหนัก โรคหัวใจและหลอดเลือดกลุ่มงานเภสัชกรรม,โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : จักรกฤษ บุษพันธ์ สุรพงษ์ไสยสิทธิ์ อังกูร เกษมสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา : พีรวัฒน์ จินาทองไทย สมหวัง จรรยาขันติกุล
คำสำคัญ : โปรแกรมเก็บข้อมูลของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การทดสอบเบื้องต้นถึงผลของสารสกัดสมุนไพรผักหวานและสมุนไพรอื่นๆอีก 3 ชนิด ต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 จากตับหนูในหลอดทดลอง
โดย : ชนิสรา บูรณ์เจริญ ปิติกาญจน์ เจียบเกาะ ศิราพร สิทธิรัมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา ไซโตโครมพี ,450, CYP3A4, ผักหวาน,กะเพรา, ตำลึง, ย่านาง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
ภาวะแทรกซ้อนทางระบบโลหิตจากการให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โดย : ทัศน์วรรณ อิติปิโซ วัชรินทร์ แท่งทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : มานิตย์ แซ่เตียว ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ ศิศิรา ดอนสมัคร
คำสำคัญ : เคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา,ภาวะซีด,leucopenia, neutropenia, ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : สหรัฐ คุ้มไกรสร พรพิตรา ชิณจักร์ สุภัทรา พุ่มประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อัตราการกำเริบของโรค
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
สถานการณ์การใช้ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทยของประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : กมลชนก นิยมญาติ ณัชชา โพธิสาขา
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมนา มูลสาร วิภาวี เสาหิน
คำสำคัญ : ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทย ประชาชนลาว
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การพัฒนาแบบสอบถามเพื่อศึกษาบทบาทของคณะเภสัชศาสตร์ที่ควรจะเป็นต่อ การส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำเพื่อการบริหารจัดการงานเภสัชกรรม จากมุมมองของศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : วัจนีย์ นามวงศ์ วิมุต ตลับนาค
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำ ศิษย์เก่า เภสัชศาสตร์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
อัตรากำลังเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนในการตรวจประเมิน Good Manufacturing Practice (GMP) จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : วรชัย ราชประโคน วีระกร ศรีจันทร์ อดุลย์ศักดิ์ ชิณบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ รุ่งนภา กงวงษ์
คำสำคัญ : เวลามาตรฐานการทำงาน อัตรากำลัง คุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลชุมชน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
อุบัติการณ์การเกิด Cross Adverse Drug Reaction ของยาในกลุ่ม β-lactams ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555
โดย : จิตรสินี อภัยจิตร พิชญารัตน์ วรรณวุฒิกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : เบต้า-แลคแทม, เพนิซิลลิน, เซฟาโลสปอริน, คาร์บาพีเนม, การแพ้ข้ามกัน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาพฤติกรรมและความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โดย : ดุษฎาภรณ์ วิสาพรม ศิวะรัญญา พละศักดิ์ สลินนา ศรีชาลี
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : บุหรี่, จิตเวช, พฤติกรรม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การนำส่งยาฟีนาสเตอร์ไรด์ไมโครพาร์ทิเคิลผ่านทางรากผม
โดย : ธารทิพย์ กมลมุณีรัตน์ อภิญญา เอื้อศรี ณัฏฐนันท์ กิจสวัสดิ์พร
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : ฟีนาสเตอร์ไรด์ ไมโครพาร์ทิเคิล พีแอลจีเอ การนำส่งผ่านทางรากผม ขนาดอนุภาค
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนในผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาอาการผิดปกติทางจิต (Antipsychotics) ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ขนิษฐา สุนทร มังกร ชัยวัฒนา หนึ่งฤทัย ตั้งวิกรัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทัดตา ศรีบุญเรือง สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : ภาวะน้ำหนักเกิน , ภาวะอ้วน , Risperidone , Clozapine , ดัชนีมวลกาย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดฉุกเฉินของผู้มาใช้บริการในร้านยา
โดย : ชนม์ชนก ฉวีวงศ์ ภัทร บุญซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ความรู้ พฤติกรรม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาเวลามาตรฐานการทำงาน และ การกำหนดอัตรากำลังในงานบริบาลเภสัชกรรมคลินิกเอชไอวี/เอดส์ โรงพยาบาลวารินชำราบ
โดย : ปรัตดา ศรีสมบัติ ศิรินทร์ทิพย์ ปิลอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ชนาธิป กันตรง นิจวรรณ ชื่นไมตรี
คำสำคัญ : การกำหนดอัตรากำลัง เวลามาตรฐาน งานบริบาลเภสัชกรรมคลินิกเอชไอวี/เอดส์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การสำรวจภาวะน้ำหนักเกินและ/หรืออ้วนในผู้ป่วยที่รับยารักษาควบคุมอารมณ์ Sodium valproate
โดย : ภัทธิชา วีระกุล รัชสุดา พรหมพิทักษ์ วริศา โสมรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทัดตา ศรีบุญเรือง สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : Sodium valproate, Mood stabilizers, ภาวะน้ำหนักเกิน, ภาวะอ้วน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การทดสอบผลเบื้องต้นของสารสกัดสมุนไพรหอมแดงและสมุนไพรไทยอีก 4 ชนิด ต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 จากตับหนูในหลอดทดลอง
โดย : ณัฐพร ผลเต็ม นฤมล ภักดี อับดุลร่ออูฟ เจ๊ะเมาะ
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา, ไซโตโครมพี 450, CYP3A4, เทียนแดง, บัวขม, ทับทิม, แห้วหมู, หอมแดง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาการทบทวนยาต่อเนื่องทางการรักษาในหอผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : พรพรหม ศรีวงศา วรรณพร ปริญญาสกุลวงศ์ หนึ่งหทัย อภิพัตฐ์กานต์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทัดตา ศรีบุญเรือง วรรณพร วัฒนพงษ์
คำสำคัญ : กระบวนการทบทวนการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง , ความคลาดเคลื่อนทางยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การสำรวจพฤติกรรมและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : เกษมศักดิ์ ดาลัย ชนิดา เชื้อกุลา เบญจพร หม่วยนอก
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ความรู้,พฤติกรรม,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาความคิดเห็นและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายยาเดี่ยวและร้านขายยาแบบสาขาของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : กมลชนก จิตอารี รติยา ศรีภา อัจฉรา นาสถิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก คุณวราดิศัย สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
คำสำคัญ : ร้านขายยาสาขา, ร้านขายยาเดี่ยว, ความคิดเห็น
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การประยุกต์ใช้สารจากธรรมชาติเพื่อเป็นส่วนประกอบในการเตรียมตำรับแชมพูสำหรับผมแห้ง
โดย : ธัญญพัทธ์ อธิหิรัญนรภัทร์ ปิยาภรณ์ ศรียาชีพ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
คำสำคัญ : แชมพู ผมแห้ง น้ำผึ้ง Lauryl glucoside, Jojoba oil, Olive oil
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การตรวจวัดปริมาณสารกลุ่ม Canthin-6-ones ในรากเพาะเลี้ยงปลาไหลเผือก
โดย : หยาดรุ้ง สายราม อัจฉราภรณ์ สมบัติพล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : 9-hydroxycanthin-6-one, 9-methoxycanthin-6-one, ปลาไหลเผือก, รากเพาะเลี้ยง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การพัฒนาอนุภาคแลคโตสโดยวิธีการพ่นแห้ง เพื่อเป็นสารเพิ่มปริมาณในยาเม็ด ชนิดตอกตรง
โดย : นุชาวรรณ สุราสา เฟื่องฟ้า เข็มลาย อนิรุจน์ วิภักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
คำสำคัญ : แลคโตส ยาเม็ด การตอกตรง วิธีการพ่นแห้ง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาปริมาณไบโอเจนิคเอมีน ในผลิตภัณฑ์หมักดอง
โดย : รัสนันท์ นรเศรษฐ์กุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : ไบโอเจนิคเอมีน, โครมาโตกราฟีเหลวสมรรถนะสูงแบบรีเวิรส์เฟส, การก่ออนุพันธ์, 9-Fluorenymethyl chloroformate (FMOC)
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาคุณภาพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราธานี
โดย : ฐานันดร อินทร์ตา พลอยไพลิน อินทร์เหล่าใหญ่ สุกัญญา มีชนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ร้านขายยาคุณภาพ, ร้านขายยาทั่วไป, ความคิดเห็นของผู้บริโภค
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงผิวพรรณจาก น้ำผึ้งและไขผึ้ง
โดย : ประภาศรี พรหมโส ทวีศักดิ์ มาหาญ วราภรณ์ อุดม
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : น้ำผึ้ง ไขผึ้งครีมโลชัน ครีมกันแดด ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมค่าการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยนอกที่ใช้ยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : เด่นใจ บัวทุม รัชนก กรึงไกร อัญมณี ลาภมาก
อาจารย์ที่ปรึกษา : มนชยา ศิริอังคาวุธ จีริสุดา คำสีเขียว พีรวัฒน์ จินาทองไทย
คำสำคัญ : วาร์ฟาริน, ปัจจัย, ควบคุม, International Normalized Ratio (INR)
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การพัฒนาฐานข้อมูลยาคู่เหมือน (LASA) ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยระยะที่ 3
โดย : สรศักดิ์ เสดา บุษรินทร์ หลักคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีราพร ชนะกิจ จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : ยาคู่เหมือน ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาฉีด ยาใช้ภายนอก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
โดย : จิรพรรณ ทิพยมงคลกุล ลดาวัลย์ สากระจาย อภิญญา บุญเทียม
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีราพร ชนะกิจ จีริสุดา คำสีเขียว จินตนา นภาพร รัชตะ อุลมาน
คำสำคัญ : โปรแกรมการจัดการข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน, โปรแกรม, การพัฒนา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การค้นหาความคลาดเคลื่อนหลังการจ่ายยา ในงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบุรีรัมย์
โดย : ทัดดาว จอมไตรคุป สิริจุฑามาศ โพธิ์ภู วัชรินทร์ เทียมสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ ชัยสิทธิ์ วรรณโพธิ์กลาง
คำสำคัญ : ความคลาดเคลื่อนหลังการจ่ายยา งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาการปลดปล่อยตัวยา Diclofenac sodium จากระบบนำส่งยาเม็ดแบบ Single-unit Matrix เพื่อนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่
โดย : วรนันท์ รังสิมาวงศ์ ศิริพร หงษ์ไชยคำ สุภาพร แก่นจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : ยา Diclofenac sodium Single-unit matrix tablets การปลดปล่อยยาใน สภาวะจำลองนอกร่างกาย การนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสของพืชสมุนไพร
โดย : เมธี บัวสาย เพียงหทัย ศรียอด อิทธิชัย รัตนาตรานุรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
คำสำคัญ : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดส พืชสมุนไพร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การคัดกรองและประเมินติดตามความพร้อมในการเลิกบุหรี่ของผู้มารับบริการในร้านยา
โดย : จุฬาลักษณ์ เศรษฐฉัตรกุล วาสิฏฐี ตั้งสัตยาธิษฐาน ภัทราวดี กายสำโรง
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก คุณวราดิศัย สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
คำสำคัญ : บุหรี่ , เภสัชกร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การสำรวจความเห็นของนักศึกษา และบุคคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการปรับปรุงการให้บริการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : ศรัณย์รัชต์ รัตนดาวเรือง วรางคณา อยู่เย็น
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา แสวง วัชระธนกิจ สุทธาสินี สุวรรณกุล จีริสุดา คำสีเขียว อรนุช ธนเขตไพศาล
คำสำคัญ : เภสัชกรรมชุมชน, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, กลุ่มตัวอย่าง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การประเมินความรู้ด้านโภชนาการที่ส่งผลต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด
โดย : จุฑารัตน์ มีคม ชลลดา มานิตเฉลิมชัย รัตนา คงบัว
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ วรพจน์ แก้วมะเริง ปัณฑราภรณ์ ปาปะไพ
คำสำคัญ : โรคมะเร็งเต้านม ภาวะโภชนาการ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การสำรวจการใช้ยาอื่นร่วมกับยาลิเทียม และการประเมินความรู้เกี่ยวกับยาลิเทียมของผู้ป่วยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : เดือนมนัส หงส์สิงห์ สุภาวิณี พงษ์พันนา
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุทธาสินี สุวรรณกุล สุวรรณา ภัทรเบญจพล
คำสำคัญ : ลิเทียม ยาร่วมกับลิเทียม ระดับยาลิเทียม ประเมินความรู้
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การสำรวจความรู้เรื่องการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในหญิงวัยเจริญพันธุ์ ที่มารับบริการ ในร้านยา = กรณีศึกษาในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : กฤตยา บุญญกิจ นิตรียา เสมสูงเนิน ปิยนุช บุตรสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ความรู้, ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม, ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย ระยะที่ 3
โดย : กัญญานันท์ ประเสริฐสาร พจนีย์ สกุลไทย อังคณา วงศ์แสนสี
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร ธีราพร ชนะกิจ
คำสำคัญ : การพิสูจน์เอกลักษณ์เม็ดยา ยาเม็ด แคปซูล ฐานข้อมูล
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การตรวจวัดระดับยาในเลือดของยาต้านวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ระยะที่ 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : น้ำมนต์ ยาบุษดี ภัทริดา เชื้อบัณฑิต เรืองยศ ดียิ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา กานต์สินี ศรีแสง ศิริจันทร์ นาคนิกร
คำสำคัญ : วัณโรคดื้อยาหลายขนาน , การตรวจวัดระดับยาในเลือด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์กระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้าน บางชนิดเพื่อกระตุ้นการสร้างเม็ดสีสำหรับผมหงอกก่อนวัย
โดย : จิระพรรณ ชมภูวิเศษ ประมูล พันสุวรรณ ศิรินทรา จิบทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คำสำคัญ : ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน, ฤทธิ์กระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนส, สมุนไพรไทยพื้นบ้าน, ผมหงอกก่อนวัย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ปัจจัยทางคลินิกที่มีผลต่อการควบคุมระดับ International Normalized Ratio (INR) ในคลินิกผู้ป่วยนอกยาวาร์ฟาริน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โดย : ชนาภา เลิศศิริวรกุล ชุตินันท์ สมบูรณ์ วิภากุล กิติเจริญศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร พีรวัฒน์ จินาทองไทย จีริสุดา คำสีเขียว
คำสำคัญ : ปัจจัยทางคลินิก, วาร์ฟาริน, ผู้ป่วยนอก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรสจากใบช้าพลู
โดย : จันทิมา ปันนาผล รวิวรรณ คำนนท์ นลินี กิณเรศ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ นุตติยา วีระวัธนชัย
คำสำคัญ : DPPH, PIPER SARMENTOSUM, อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่งของยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบยาน้ำแขวน ตะกอนของยาอะเซ็ตตาโซลามายด์, ยาฟูโรซีมายด์ และยาฟีไนตอยด์
โดย : สาลินี ณ ระนอง สิริลักษณ์ รักษ์รอด
อาจารย์ที่ปรึกษา : วริษฎา ศิลาอ่อน ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : อะเซ็ตตาโซลามายด์, ฟูโรซีมายด์, การเตรียมยาเฉพาะราย, ยาผงแห้งสำหรับยาน้ำแขวนตะกอน, ความคงตัว
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : กรรณิการ์ อัคพิน ทัศนีย์ งามจิตร นิตยา พรหมมา
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุวรรณา ภัทรเบญจพล สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : พฤติกรรมสุขภาพ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การพัฒนาผงแห้งของระบบนำส่งยาอิมัลชันชนิดเกิดขึ้นเอง ของยาโคลไตรมาโซล
โดย : วรฉัตร ปั้นหุ่น ยุทธนา แซ่โคว
อาจารย์ที่ปรึกษา : วริษฎา ศิลาอ่อน
คำสำคัญ : โคลไตรมาโซล, ระบบนำส่งยาชนิดอิมัลชันเกิดขึ้นเอง, การทำให้แห้งแบบโฟม, สารก่อโฟม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การพัฒนาตำรับยาเม็ดสูตรผสมพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิรามีนในรูปแบบยาเม็ดสองชั้น
โดย : ไกรสร สวัสดิ์อารีย์ นวนิตย์ ธนสีลังกูร
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
คำสำคัญ : ยาเม็ดสูตรผสม, พาราเซตามอล, คลอเฟนิรามีน, ยาเม็ดสองชั้น, แกรนูลเปียก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาหารูปแบบโครงสร้างที่จำเป็นต่อการออกฤทธิ์ (Pharmacophore model) ของสารที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV)
โดย : สุพรรณิกา ไทยานนท์ อุษณีย์ สุขพิมลพรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุรชัย จูมพระบุตร
คำสำคัญ : Dipeptidyl peptidase-IV, Structure base pharmacophore, Molecular docking, Constant for inhibitor binding(Ki), Binding energy
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาปัญหาจากการใช้ยา (Drug Related Problems) ของผู้ป่วยใน (in-patient) โรคมะเร็งชนิด solid tumor ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : จิราภรณ์ กุลรักษา เดือนเพ็ญ สมประสงค์ ปัทมา วรรณทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา วรรณพร วัฒนะวงษ์
คำสำคัญ : ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา (DRPs), การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด, โรคมะเร็ง ชนิด solid tumor
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารสกัดข่าลิงในหนูขาว
โดย : จัตุพล กันทะมูล นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง นิภาพร เมืองจันทร์
คำสำคัญ : ข่าลิง ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน คาร์บอนเตตร้าคลอไรด์ หนูขาว
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การสั่งใช้ยาต้นแบบและความคิดเห็นของแพทย์ต่อมาตรการลดการสั่งใช้ยาต้นแบบ
โดย : ธนพร กองสุข นิติกานต์ หมื่นสุข มัญชุดา สุทธิพรชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมมนา มูลสาร แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : การสั่งใช้ยา ยาต้นแบบ มาตรการลดการสั่งใช้ยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของสมุนไพรที่มีในตำรับยาสตรีแผนโบราณ
โดย : วีระพล บุณรงค์ เกศโร อิโน
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณหมู่ฟีนอลรวม ความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ ความสามารถในการให้อิเล็กตรอน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดข่าลิงต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ไบโอฟิล์ม
โดย : สยมพล อาลัย เวทย์ ศรีละคร
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
คำสำคัญ : ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ข่าลิง การเจริญแบบไบโอฟิล์ม Enterococcus faecalis
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนานาโนพาร์ทิเคิลเพื่อการนำส่งโอวัลบูมินทางจมูก
โดย : ธิดารัตน์ นฤมิตมนตรี ศิริวรรณ ศรีสังวาลย์ สมฤดี เรียบร้อย
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา อรนุช ธนเขตไพศาล
คำสำคัญ : นาโนพาร์ทิเคิล ไคโตแซน โอวัลบูมิน บริหารยาทางจมูก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การสำรวจรายการยาคู่เหมือนในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย
โดย : ทศพล เจียมพัฒนขจร สมผล สังขะวรรณ สุจิตรา วิชาโคตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีราพร ชนะกิจ จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : ยาคู่เหมือน LASA โรงพยาบาล ประเทศไทย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การเตรียมระบบนำส่งยาชนิดอิมัลชันที่เกิดขึ้นเองในรูปแกรนูลแห้งของไอบูโพรเฟน
โดย : เอมอัชนา นนทะวงษ์ อภิชาติ ปรีดาภิรัตน์ ศิริรัตน์ จำนงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา : วริษฎา ศิลาอ่อน
คำสำคัญ : ระบบนำส่งยาชนิดอิมัลชันที่เกิดขึ้นเอง, ไอบูโพรเฟน, ยาละลายน้ำยาก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
ความคงตัวของสารสำคัญ 6-gingerol และ 6-shogaol ในแคปซูลขิง
โดย : จุรีรัตน์ คำอินทร์ วรนุช สิทธิสาร สุพัฒษา สลาง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ปรีชา บุญจูง วิภาวี เสาหิน
คำสำคัญ : ความคงตัว 6-gingerol 6-shogaol แคปซูลขิง HPLC
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพระหว่างสารตั้งต้นแม่และยาเตรียมโฮมีโอพาธีย์จากดาวเรืองที่ปลูกในประเทศไทย
โดย : กนกพร บุญกาญจน์วนิชา กฤตยาพร ไชยรัตน์ เมฐิญา โพธิ์งาม
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ไชยวัฒน์ ไชยสุต
คำสำคัญ : โฮมีโอพาธีย์, ฤทธิ์ต้านจุลชีพ, ฤทธิ์บรรเทาอาการปวด, ดาวเรืองฝรั่ง, ดาวเรืองอเมริกัน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและประทินผิวจากน้ำผึ้งและไขผึ้ง
โดย : จิราวรรณ กองม่วง ณัฐจิรา กองจอหอ ศิริลักษณ์ เวชยางกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : น้ำผึ้ง ไขผึ้ง แชมพู ครีมนวดผม บำรุงเส้นผม สบู่น้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โลชัน แชมพู
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลชีพของโด่ไม่รู้ล้ม (ElephantopusspicatusAubl.)
โดย : ปาริชาติ โสภาอุทก พจนา เนตรรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุดารัตน์ หอมหวล ศิริมา สุวรรณกูฎจันต๊ะมา เพียงเพ็ญ ธิโสดา
คำสำคัญ : โด่ไม่รู้ล้ม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ DPPH
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากจากสมุนไพรไทย
โดย : กุ้งนาง เยียนเพชร ปนิตา สิทธิพัฒน์พงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุดารัตน์ หอมหวล ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
คำสำคัญ : กระชาย แก้ว ผักคราดหัวแหวน ฤทธิ์ต้านจุลชีพ น้ำยาบ้วนปาก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนา Theophylline ในรูปแบบผงฟองฟู่เพื่อการนำส่งยาทางปอดในระยะที่ 2
โดย : ประสพสุข ไท้ทอง วุฒินันท์ ภูนาวรรณ เศรษฐวิชญ์ สินว์สุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : Theophylline ผงฟองฟู่ การนำส่งยาทางปอด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
กลุ่มสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเมลานินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากใบ กระดังงาจีน (Artabotrys hexapetalus)
โดย : จำเนียร โสมณวัฒน์ นุสรณ์ แถลงศรี สายใจ ดีพลงาม
อาจารย์ที่ปรึกษา : ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ นุตติยา วีระวัธนชัย
คำสำคัญ : Artabotrys hexapetalus, Annonaceae, Tyrosinase inhibition, DPPH
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของพืชสมุนไพรในสกุล Euphorbia
โดย : นรีรัตน์ ภูมลี ฤทธิรงค์ ทองออน
อาจารย์ที่ปรึกษา : พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
คำสำคัญ : น้ำนมราชสีห์ น้ำนมราชสีห์เล็ก ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การตรวจปริมาณสารเซนโนไซด์เอในแคลลัสและรากลอยของพืชสกุลแคสเซีย
โดย : จิรา จงเจริญกมล อัญมณี สุพมาตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
คำสำคัญ : เซนโนไซด์ เอ, ซิงเกิ้ลเชนเอฟวีต่อเซนโนไซด์เอ, คูน, ชุมเห็ดเทศ, มะขามแขก, อิไลซา, แคลลัส และรากลอย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาชุดทดสอบหาความกระด้างทั้งหมดของน้ำ
โดย : นิโรธ เกียรติกุลวิวัฒน์ วีระยุทธ ดำพระธิก
อาจารย์ที่ปรึกษา : ปรีชา บุญจูง ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : ชุดทดสอบ, น้ำกระด้าง, Eriochrome black T, Methylthymol blue
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การศึกษาพฤกษเคมีของกวาวเครือขาว
โดย : คมดาว คำมุลตรี วิสุดา กู่แก้ว นุชราพร อินทจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
คำสำคัญ : กวาวเครือขาว, ไมโรเอสตรอล, ดิออกซีไมโรเอสตรอล
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
ฤทธิ์ต้านจุลชีพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของหมอน้อย
โดย : ขจีพรรณ คำศรี ปริศนา สายกระสุน พัชนุ พวงพิลา
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุดารัตน์ หอมหวล ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา เพียงเพ็ญ ธิโสดา
คำสำคัญ : หมอน้อย ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การทดสอบเบื้องต้นถึงผลของสารสกัดสมุนไพรไทย 5 ชนิด (โกฐจุฬาลัมพา, โกฐหัวบัว, โกฐพุงปลา, โกฐเขมา, เทียนเกล็ดหอย) ต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP 3A4 จากตับหนูในหลอดทดลอง
โดย : สุนิสา แสงทอง อภัสรา ตรีเนตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา, ไซโตโครมพี 450, CYP3A4, โกฐจุฬาลัมพา, โกฐหัวบัว, โกฐพุงปลา, โกฐเขมา, เทียนเกล็ดหอย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในหอมแดงที่ผลิตในจังหวัด ศรีสะเกษ โดยใช้เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตรโฟโตเมตรี
โดย : ปิญาภรณ์ ดีเสมอ เพ็ญพิชชา แก้วขวัญข้า ศิริพร วิชาชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ปรีชา บุญจูง ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : หอมแดง, วิธีวิเคราะห์, ปริมาณโลหะหนัก, อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตรโฟโตเมตรี
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลชีพของโด่ไม่รู้ล้ม
โดย : จีราวรรณ โพธิ์วารี ทวีรัชต์เดช มณีชิษณุพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุดารัตน์ หอมหวล ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา เพียงเพ็ญ ธิโสดา
คำสำคัญ : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์ต้านจุลชีพ, โด่ไม่รู้ล้ม, DPPH
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนสกัดของต้นนมแมวและนมแมวแดง
โดย : จินตรา กองอิ้ม ดาระณี เขตเจริญ วัณนิตา วรรณสุทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
คำสำคัญ : นมแมว นมแมวแดง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาการกักเก็บน้ำมันรำข้าวในรูปแบบ Nano-structure liquid carrier (NLC)
โดย : รจเรขา วรรณศรี ศิรินันท์ พุทธลา สุนิดา คำหา
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : นาโนสตรัคเจอร์ลิปิดแคริเออร์, ร้อยละการกักเก็บ, น้ำมันรำข้าว
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาตำรับยาเม็ดสมุนไพรสูตรผสมฟ้าทะลายโจรและเปลือกมังคุดเพื่อใช้รักษาอาการท้องเสีย
โดย : ธัญทิพย์ จันทรประสิทธิ์ พิชามญชุ์ ตั้งศิริวัฒนกุล วันวิษา รัตนปนัดดา
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา อรนุช ธนเขตไพศาล
คำสำคัญ : Andrographolide ฟ้าทะลายโจร เปลือกมังคุด สมุนไพรเม็ด แก้อาการท้องเสีย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาความคงตัวของเอนไซม์ปาเปนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางด้าน การแพทย์และเครื่องสำอาง
โดย : ศรินทิพย์ เดชสะท้าน ศศิธร ปานสมสวย
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : เอนไซม์ปาเปน ความคงตัว สารประกอบเชิงซ้อนไฮดรอกซีโพรพิล-เบต้า- ไซโคลเด็กตริน นีโอโซม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การทดสอบเบื้องต้นถึงผลของสารสกัดสมุนไพรโกฐสอและสมุนไพรอื่นๆอีก 4 ชนิด ต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP 3A4 จากตับหนูในหลอด
โดย : พรรณธิดา ศิลาเกษ พัชริดา ฐิตะยารักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา, ไซโตโครมพี 450, CYP3A4, เทียนขาว, เทียนดำ, จันทร์แดง, โกฐกระดูก, โกฐสอ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาตำรับเครื่องดื่มสมุนไพรรางจืดแบบชงละลายทันที
โดย : ธนภณ ผ่องใส สิทธิศาสตร์ สุริยะศรี สุวภัทร บูรณะกิติ
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
คำสำคัญ : รางจืด, Thunbergia laurifolia Linn., ชาชงสมุนไพร, spray dried instant herbal tea
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาตำรับชาชงสมุนไพรบัวบก
โดย : ปณิธาน โรมสุข ชนะยุทธ แสนศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
คำสำคัญ : บัวบก, ชาชงสำเร็จรูป, การสเปรย์แห้ง, Centella asiatica (Linn.)
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
โครงการนำร่อง การตรวจวัดระดับยาในเลือดของยากลุ่ม Second line agent ในผู้ป่วย MDR-TB ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7
โดย : ชัชพงศ์ บุญทรัพย์ บุญญศักดิ์ ทีทา ภคอร ทรงชัยยศ จิราภรณ์ มูลวิชา วนิดา แสนเมือง วีระวรรณ ไชยสง
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ธีราพร ชนะกิจ นรีรัตน์ คำเพาะ ศิริจันทร์ นาคนิกร
คำสำคัญ : การตรวจวัดระดับยาในเลือด, ยากลุ่ม Second line agents, MDR-TB
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในจังหวัดอุบลราชธานี= การประเมิน โดยแบบวัด WHOQOL-HIV-BREF
โดย : กิติมา วรรณทอง ณัฐมน มูลศรีแก้ว สมภพ ไทยานันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก คุณวราดิศัย นิตยา ดาววงศ์ญาติ
คำสำคัญ : ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, ผู้ป่วยเอดส์, คุณภาพชีวิต, แบบวัดคุณภาพชีวิต
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การศึกษาเวลามาตรฐานที่ใช้ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยเทคนิค Stopwatch time ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : ประกอบ จิตตระการ ธวัฒชัย อินธิเดช มนต์ กุญแจทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย ภญ.นิตยา ดาววงศ์ญาติ
คำสำคัญ : อัตรากำลัง, เวลามาตรฐาน, Stopwatch time technique
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
ปัจจัยที่มีผลต่อความยึดมั่นในวิชาชีพเภสัชกรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : กนิษฐา อ่อนประทุม พงษ์ประยูร แก้วหมุน วัชระพล ภาระกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : ความยึดมั่นในวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาเภสัชศาสตร์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลใน ประเทศไทย ระยะที่ 2
โดย : มะลิวัลย์ วงษ์อนัน สมคิด บุตรชาติ ทิพาพร สืบสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร ธีราพร ชนะกิจ
คำสำคัญ : การพิสูจน์เอกลักษณ์เม็ดยา ยาเม็ด แคปซูล ฐานข้อมูล
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาโปรแกรม “การจัดการบริการเภสัชสนเทศ”
โดย : กัตติกา เก่งกว่าสิงห์ รพีพร นาคะอินทร์ เรณุกานต์ อนุสรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีราพร ชนะกิจ ดร.จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : โปรแกรม การจัดการ การบริการเภสัชสนเทศ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ กับความร่วมมือในการมารับยาอย่าง ต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง
โดย : ษมา เหลืองเดชานุรักษ์ สาริศา แสวงอยู่สุข
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การมารับยาต่อเนื่อง ผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง ความร่วมมือในการใช้ยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านเวชระเบียนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
โดย : นริศรา สิงห์มาตย์ สิริกัญญา ลาสา สิริรัตน์ วิศิษปัญญกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีราพร ชนะกิจ น้องเล็ก คุณวราดิศัย พีระพัฒน์ สิงห์ขันธ์ ณัฐวัฒน์ตีระวัฒนพงษ์ สุดารัตน์ เหมกุล
คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การอ่านเวชระเบียน, นักศึกษาเภสัชศาสตร์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการข้อมูลด้านเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : ปิยวัฒน์ ประสารศิวะมัย ภานุวัฒน ประสพธัญญา สุรวุฒิ ดอนคำชัยมงคล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีราพร ชนะกิจ อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ชาคริส บ้านเหล่า รัชตะ อุลมาน
คำสำคัญ : โปรแกรมการจัดการข้อมูลด้านเภสัชกรรม, โปรแกรม, การพัฒนา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาและประเมินแบบสอบถามความรู้ทั่วไปทัศนคติและความเชื่อเรื่องบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : กฤศนิน พงศ์พิศ แสงตะวัน จันทร์คามคำ รัตนา ไกรวิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ธีราพร ชนะกิจ
คำสำคัญ : แบบสอบถาม ความรู้ทั่วไปและอันตรายจากการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทัศนคติและความเชื่อต่อการสูบบุหรี่ ทัศนคติและความเชื่อต่อการการเลิกบุหรี่ พฤติกรรมการเลิกบุหรี่
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : สุนทร พันฤทธิ์ดำ มันต์ทณัฏฐ์ หนูบ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ สัมนา มูลสาร
คำสำคัญ : นักศึกษา พฤติกรรมการออกกำลังกาย การออกกำลังกายแบบแอโรบิค
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรบางชนิดโดยวิธี Ames Test (Mutagenicity and Antimutagenicity of some aqueous extracts of edible plants and medicinal plants by Ames Test)
โดย : ชวนนท์ พิเคราะห์ เกียรติพันธุ์ อินทิแสง ชัยวัฒน์ อำแพงใต้
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คำสำคัญ : ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ พืชผักพื้นบ้าน สมุนไพร Ames test
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
รูปแบบการสั่งจ่ายยาลดความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : กีรติพงศ์ บุญสงค์ เชษฐ์ธวัท เศวตวงศ์ วิรัตน์ ทองปั้น
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : ความดันโลหิตสูง รูปแบบการสั่งจ่ายยา แนวทางการรักษา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเลิกบุหรี่และให้คำปรึกษาเรื่องเลิกบุหรี่ผ่านระบบ ออนไลน์
โดย : ขวัญชนก ราชชมภู ชณัฐกานต์ ศรีประเสริฐ ธนกิจ วงศ์สิริเมธากุล วิภาวี ชาดิษฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ธีราพร ชนะกิจ
คำสำคัญ : การเลิกบุหรี่ ระบบออนไลน์อินเตอร์เน็ท
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
เวลามาตรฐานและวิธีการคำนวณที่เหมาะสมเพื่อหาประมาณการำนวนบุคลากรและเภสัชกรสำหรับงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์
โดย : สมคิด คล้ายทอง สว่าง บุณยะนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : การคำนวณอัตราการกำลัง เวลามาตรฐาน งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การผลิตสาร Plumbagin ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงหญ้าน้ำค้าง
โดย : เกวลิน รักษาสรณ์ ภาวิตา ทัพจีน เมธยา ระงับพาล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
คำสำคัญ : หญ้าน้ำค้าง, plumbagin, anti-PL monoclonal antibody, ELISA, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การผลิตสาร 9-hydroxycanthin-6-one ในรากเพาะเลี้ยงปลาไหลเผือกและปลาไหลเผือกน้อย
โดย : พชรพงศ์ ชมทอง เทวินทร์ เทียนวรรณ นราธิป อุดมฉวี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : 9-hydroxycanthin-6-one, ปลาไหลเผือก, Eurycoma longifolia, Eurycoma hamandiana, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, HPLC
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนาปาเปนนีโอโซมเพื่อการบำรุงสภาพเส้นผม
โดย : ปาริชาติ ฉลาดสกุล ทิชากร เกิดสาย และปัทมา เหล่าดาราจักร
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : เอนไซม์ปาเปน ยางมะละกอ นีโอโซม บำรุงเส้นผม ครีมนวดผม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การศึกษาประสิทธิผลของการลดความดันโลหิตในการเปลี่ยนยา Felodipine เป็น Amlodipine ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ทูลศักดิ์ ปันเขต นิภารัตน์ แสงกุล ปิยนุช บุญธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ความดันโลหิตสูง Felodipine Amlodipine อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การตรวจสอบเอนไซม์เบต้าแลคแตมเมสและยีนดื้อยาในแบคทีเรีย Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาต้านจุลชีพหลายชนิด
โดย : ศราวุฒิ เสมารัมย์ ธัญพงศ์ คุณะวัฒนกุล ศุภเดช แสงสานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศิริมา สุวรรณกูฏ
คำสำคัญ : Acinetobacter baumannii เบต้าแลคแตมเมส ยีนดื้อยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนาโปรไบโอติกส์ไมโครสเฟียร์
โดย : มุจลินท์ เรืองไพศาล หทัยภัทร์ วิจิตรสุนทรกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ประสิทธิภูริปรีชา วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : จุลินทรีย์โปรไบโอติก แลคโตบาซิลัส ไมโครเอนแคปซูเลชั่น
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนา และศึกษาความคงตัวของชุดทดสอบน้ำกระด้าง
โดย : กิตติชัย ไชยศีรษะ ขจร ทองเสน คงศักดิ์ สิงห์เสนา
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุดารัตน์ หอมหวล ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
คำสำคัญ : ชุดทดสอบน้ำกระด้าง, ความกระด้าง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การสำรวจการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โดย : นิคม กำแพงงาม สาวสุคนธ์ทิพย์ แผ่นพรหม
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุทธาสินี สุวรรณกุล เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
คำสำคัญ : สมุนไพร อันตรกิริยาระหว่างยากับสมุนไพร จิตเวช ฟ้าทะลายโจร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมของผลิตภัณฑ์จากสาร สกัดธรรมชาติ
โดย : ชนิดา ทองพิฑูรรัตน์ ดุษฎี หนูอินทร์ อภิชน ดิลกลาภ
อาจารย์ที่ปรึกษา : เพียงเพ็ญ ธิโสดา
คำสำคัญ : ทองพันชั่ง อัญชัน มะคำดีควาย การเจริญเส้นผม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
= คุณภาพน้ำดิบและน้ำที่ผ่านการบำบัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
โดย : ดารัตน์ อ่อนปาน วงษ์ดิษฐ วิเชียรเทียบ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ฑามาศ หงษ์ทอง จรรยา อินทรหนองไผ่
คำสำคัญ : น้ำดิบ คุณภาพน้ำดิบ น้ำที่ผ่านการบำบัด คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด น้ำที่ผ่านการบำบัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และน้ำที่ผ่านการบำบัดของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การประเมินสมรรถภาพปอดเบื้องต้นของข้าราชการตำรวจในจังหวัด อุบลราชธานี
โดย : ธารารัตน์ พรยิ้ม โยธกา ถานะลุน สุธัญญมาศ บุระมุข
อาจารย์ที่ปรึกษา : นิภาพร เมืองจันทร์ สุภารัตน์ คำแดง
คำสำคัญ : ตำรวจจราจร ตำรวจประจำสำนักงาน สมรรถภาพปอด สไปโรมิเตอร์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การแยกสารสกัดและตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของใบพอก
โดย : วราภรณ์ โลกนิมิตร สุวิมล พงษ์สมบูรณ์ อาติยา วัฒนศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ นุตติยา วีระวัธนชัย
คำสำคัญ : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ใบพอก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนาสูตรตำรับครีมจากสารสกัดจากต้นเทียนนา แลทดสอบ ความระคายเคืองต่อผิวหนัง
โดย : ชาญวิทย์ บุตรบุรี พัชราพรรณ ภูสังข์ เมธาวี เดชรา
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุดารัตน์ หอมหวล ริษฎา ศิลาอ่อน เพียงเพ็ญ ธิโสดา
คำสำคัญ : สารสกัดเทียนนา ต้านออกซิเดชัน ครีม การระคายเคือง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนาฐานข้อมูลยาคู่เหมือน (LASA) สำหรับยาเม็ดและ แคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
โดย : เจษฎาวดี แก้วมณีชัย สุรศักดิ์ คณานันท์ อภิรักษ์ คู่วัจนกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีราพร ชนะกิจ จินตนา นภาพร พีระพัฒน์ สิงห์ขันธ์
คำสำคัญ : ยาคู่เหมือน ยาเม็ด ยาแคปซูล
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนาซีรัมที่มีส่วนผสมของน้ำมันโหระพาเพื่อขจัดรังแคและเส้นผม หลุดร่วง
โดย : ฟาลิตา กรชลกานต์ วิสาขา บุญทศ รัสรินทร์ ยศะไชยรุจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : ซีรัม, น้ำมันโหระพา, ขจัดรังแค, ผมร่วง, เวชสำอาง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การทบทวนการใช้ยาแอสไพรินเพื่อต้านเกล็ดเลือดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : กัญธนพร ชนแดง คันธรส ขันเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษา : เพียงเพ็ญ ธิโสดา แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : โรคหลอดเลือดสมอง การใช้ยาแอสไพริน การทบทวนการใช้ยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนาระบบนำส่งลอยตัวของเคอร์คูมินไมโครสเฟียร์ เพื่อใช้ในการ รักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร
โดย : วันวิสาข์ สุวรรณวงศ์ วรุณศิริ สารสุวรรณ์ ปิยะนุช ชาติมุข
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : เคอร์คูมิน ระบบนำส่งยาลอยตัว ไมโครสเฟียร์ แผลในกระเพาะอาหาร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดด้วยเอทานอลจากใบพลูต่อ Enterococcus faecalis ที่เจริญยึดเกาะกันเป็นกลุ่มบนเยื่อบาง
โดย : ทรงพล สิทธิการค้า อดุลย์ศักดิ์ เหลาแหลม วุฒิไกร วิลามาตย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ คำแดง ใจนุช กาญจนภู นิภาพร เมืองจันทร์
คำสำคัญ : = สารสกัดจากใบพลูชั้นเอทานอล น้ำมันหอมระเหย ฤทธิ์ต้านจุลชีพ Enterococcus faecalis การเจริญยึดเกาะกันเป็นกลุ่มบนเยื่อบาง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากต้นเทียนนาและน้ำนมราชสีห์
โดย : เบญจวิทย์ อินทรพานิช ธีรธัช วิโรจน์สกุลชัย อรรถพล คุณาวิศรุต
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุดารัตน์ หอมหวล ศิริมา สุวรรณกูฎ
คำสำคัญ : เทียนนา น้ำนมราชสีห์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
ปัญหาการใช้ยาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 สำหรับ การทำ Medication Reconciliation โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : นุศรา ทองภู บุญยิ่ง สินทะสอน วัชรีวรรณ ชูรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : ปัญหาจากการใช้ยา ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดข่าลิง
โดย : ภัทราภรณ์ โตวัฒนกิจ วชิรวิทย์ วงศ์ษารัฐ วนิดา ใจหมั่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ คำแดง
คำสำคัญ : =ข่าลิง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณหมู่ฟีนอลรวม ความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ ความสามารถในการให้อิเล็กตรอน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนายาเม็ดไอโซฟลาโวนเคลือบฟิล์ม
โดย : สุวิทชาติ สิทธิแต้สกุล กรกานต์ พิพัฒน์ยรรยง นุจรินทร์ เหลืองอิงคสุต
อาจารย์ที่ปรึกษา : นดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : ถั่วเหลือง, สารต้านอนุมูลอิสระ, ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม, ไอโซฟลาโวน,กระบวนการหมัก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
ประมาณการความต้องการเภสัชกรในโรงงานยาอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2552 - 2556)
โดย : วิวรรณ วรกุลพาณิชย์ ภัทราภรณ์ คุณทรัพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : เภสัชกรโรงงานยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การศึกษาความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : จตุพร ปิ่นเจริญ กัญจน์ธีวรา เพ็ญทองดี
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ วัชโรดม ศุภลักษณ์
คำสำคัญ : = ความดันโลหิตสูง ความร่วมมือในการใช้ยา เครื่องมือ ความตรง ความเที่ยง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การศึกษาคุณสมบัติและพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแลคโตบาซิลลัสที่มี ศักยภาพในการพัฒนาเป็นโปรไบโอติก
โดย : กานต์ดนัย จันทร์ทรง จันทร์ธิมา เพียรธรรม ปารมี ภู่ขาว
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศิริมา สุวรรณกูฏ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คำสำคัญ : โปรไบโอติก แลคโตบาซิลลัส ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Helicobacter pylori การพิสูจน์เอกลักษณ์ ความไวต่อยาปฏิชีวนะ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของน้ำมันปลาโดยใช้เทคนิคลิปิดเมทริกซ์
โดย : อัมไพพรรณ เชื่อมไธสง วราภรณ์ ศรีสังวาลย์ ประสิทธิชัย พูลผล
อาจารย์ที่ปรึกษา : วริษฎา ศิลาอ่อน
คำสำคัญ : น้ำมันปลา โอเมก้า-3 เครื่องดื่มผงแห้ง ลิปิดเมทริกซ์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
ผลการรักษาทางคลินิกในระยะยาวในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : กมลวรรณ สีเชียงสา จุฑามาศ มัชปะโต คุณากร สุรนารถ
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : โรคความดันโลหิตสูง ผลการรักษาในระยะยาว การควบคุมความดัน โลหิต
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การตรวจสอบเอนไซม์เบต้าแลคแตมเมสและยีนดื้อยาในแบคทีเรีย Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาต้านจุลชีพหลายชนิด
โดย : ศราวุฒิ เสมารัมย์ ธัญพงศ์ คุณะวัฒนกุล ศุภเดช แสงสานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศิริมา สุวรรณกูฏ
คำสำคัญ : Acinetobacter baumannii เบต้าแลคแตมเมส ยีนดื้อยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
ผู้บันทึกข้อมูล: นางวรรณา พุ่มพฤกษา