หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


ผลงานตีพิมพ์ระดับบัณฑิตศึกษา-ในประเทศชื่อผลงานวารสารชื่อ-นามสกุลวัน/เดือน/ปี
การหาสภาวะที่เหมาะสมของยาฟีนาสเตอไรด์ในรูปแบบโปรนิโอโซมด้วยวิธีตอบสนองพื้นผิววารสารเภสัชศาสตร์อีสานภณิกชา วิชยปรีชา11 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2555
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านบางชนิด เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัยวารสารเภสัชศาสตร์อีสานกฤตติญารัตน์ สมวงศ์1 มกราคม 2555 ถึง 30 เมษายน 2555
Evaluation of estrogen-like effect of 13 herbal medicines for anti-skin-ageing productPatient Safety : From Product to Patient Care and Translational Researchบัญชา ยิ่งงาม20 มิถุนายน 2554 ถึง 21 มิถุนายน 2554
Effect of medication reconciliation in the inpatient setting serviceUS-THAI CONSORTIUM for the Department of Pharmacy Education in Thailandบุญญารักษ์ บุญทวี1 มิถุนายน 2554 ถึง 3 มิถุนายน 2554
การศึกษาผลของนีโอโซมที่กักเก็บน้ำมันหอมระเหย ต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์รากผมThe 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนพรัตน์ พิชญ์ชัยประเสริฐ12 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2554
การคัดเลือกแลคโตบาซิลลัสที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกจากอาหารหมักบางชนิดการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2ณิชาภา อาจเอี่ยม28 กรกฎาคม 2551 ถึง 29 กรกฎาคม 2551
การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อรา Malassezia furfur และ Candida albican ของน้ำมันจากพืชบางชนิดการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2นพรัตน์ พิชญ์ชัยประเสริฐ28 กรกฎาคม 2551 ถึง 29 กรกฎาคม 2551
Preparation and characterization of nonionic nano-vesicles prepared from various surfactant typesKKU Research Journalบัญชา ยิ่งงาม1 กรกฎาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2551