หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


<<2018 2019 2020>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนตุลาคม 2562ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ต.ค.62                   
พ. 2 ต.ค.62               
พฤ. 3 ต.ค.62                   
ศ. 4 ต.ค.62             
ส. 5 ต.ค.62                       
อา. 6 ต.ค.62                       
จ. 7 ต.ค.62                 
อ. 8 ต.ค.62                       
พ. 9 ต.ค.62                 
พฤ. 10 ต.ค.62                       
ศ. 11 ต.ค.62                 
ส. 12 ต.ค.62                       
อา. 13 ต.ค.62                       
จ. 14 ต.ค.62                       
อ. 15 ต.ค.62                       
พ. 16 ต.ค.62                       
พฤ. 17 ต.ค.62                       
ศ. 18 ต.ค.62                       
ส. 19 ต.ค.62                       
อา. 20 ต.ค.62                       
จ. 21 ต.ค.62                       
อ. 22 ต.ค.62                       
พ. 23 ต.ค.62                       
พฤ. 24 ต.ค.62                       
ศ. 25 ต.ค.62                       
ส. 26 ต.ค.62                       
อา. 27 ต.ค.62                       
จ. 28 ต.ค.62                       
อ. 29 ต.ค.62                       
พ. 30 ต.ค.62                       
พฤ. 31 ต.ค.62