หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


<<2018 2019 2020>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
ศ. 1 ก.พ.62                       
ส. 2 ก.พ.62                       
อา. 3 ก.พ.62                       
จ. 4 ก.พ.62                       
อ. 5 ก.พ.62                       
พ. 6 ก.พ.62                       
พฤ. 7 ก.พ.62                       
ศ. 8 ก.พ.62                       
ส. 9 ก.พ.62                       
อา. 10 ก.พ.62                       
จ. 11 ก.พ.62       
อ. 12 ก.พ.62           
พ. 13 ก.พ.62           
พฤ. 14 ก.พ.62             
ศ. 15 ก.พ.62         
ส. 16 ก.พ.62                       
อา. 17 ก.พ.62                       
จ. 18 ก.พ.62         
อ. 19 ก.พ.62                       
พ. 20 ก.พ.62           
พฤ. 21 ก.พ.62             
ศ. 22 ก.พ.62                 
ส. 23 ก.พ.62                       
อา. 24 ก.พ.62                       
จ. 25 ก.พ.62         
อ. 26 ก.พ.62                 
พ. 27 ก.พ.62           
พฤ. 28 ก.พ.62