หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


ผลงานตีพิมพ์ระดับบัณฑิตศึกษา-ต่างประเทศ



ชื่อผลงานวารสารชื่อ-นามสกุลวัน/เดือน/ปี
Estrogen-like activities and cytotoxicity effects of thai herbal medicines as natural ingredients in anti-ageingJournal of Medicinal Plant Researchบัญชา ยิ่งงาม18 ตุลาคม 2554