หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


<<2018 2019 2020>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2562ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
ส. 1 มิ.ย.62                 
อา. 2 มิ.ย.62                 
จ. 3 มิ.ย.62                       
อ. 4 มิ.ย.62                   
พ. 5 มิ.ย.62                       
พฤ. 6 มิ.ย.62                   
ศ. 7 มิ.ย.62                       
ส. 8 มิ.ย.62                 
อา. 9 มิ.ย.62                 
จ. 10 มิ.ย.62                       
อ. 11 มิ.ย.62                       
พ. 12 มิ.ย.62                       
พฤ. 13 มิ.ย.62                 
ศ. 14 มิ.ย.62                       
ส. 15 มิ.ย.62                 
อา. 16 มิ.ย.62                 
จ. 17 มิ.ย.62                       
อ. 18 มิ.ย.62                       
พ. 19 มิ.ย.62                       
พฤ. 20 มิ.ย.62                       
ศ. 21 มิ.ย.62                       
ส. 22 มิ.ย.62                       
อา. 23 มิ.ย.62                       
จ. 24 มิ.ย.62                 
อ. 25 มิ.ย.62              
พ. 26 มิ.ย.62               
พฤ. 27 มิ.ย.62                       
ศ. 28 มิ.ย.62         
ส. 29 มิ.ย.62                       
อา. 30 มิ.ย.62