หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางเรียน ปีการศึกษา 2561-2564

ตามที่ในปัจจุบัน หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  มีกำหนดจัดการเรียนการสอนถึงปีการศึกษา 2563

2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  เริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 

เพื่อให้การวางแผนการเรียนของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานวิชาการ จึงขอประกาศตารางเรียน ปีการศึกษา  2561-2564 

ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

* * * ตารางเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปรับปรุงตารางเพิ่มเติิม ณ วันที่ 16 ก.ค. 2561 * * *

 

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (1 พฤษภาคม 2561 ,14:35 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 13 มิถุนายน 2562 ,13:20 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. GE-เลือกเสรี เทอมต้น 2561-2564 (Please click to open)
2. ปี1 (ภบ59)_เทอมต้น 2561-2564 (Please click to open)
3. ปี3 (ภบ55)_เทอมต้น 2561 (Please click to open)
4. ปี3 (ภบ59)_เทอมต้น 2562-2564 (Please click to open)
5. ปี4 (ภบ55)_เทอมต้น 2561-2562 (Please click to open)
6. ปี4 (ภบ59)_เทอมต้น 2563-2564 (Please click to open)
7. ปี5 (ภบ55)_เทอมต้น 2561-2563 (Please click to open)
8. ปี5 (ภบ59 บริบาล)_เทอมต้น 2564 (Please click to open)
9. ปี5 (ภบ59 อุตสาหการ)_เทอมต้น 2564 (Please click to open)
10. GE-เลือกเสรี เทอมปลาย 2561-2564 (Please click to open)
11. ปี1 (ภบ59)_เทอมปลาย 2561-2564 (Please click to open)
12. ปี2 (ภบ59)_เทอมปลาย 2561-2564 (Please click to open)
13. ปี3 (ภบ55)_เทอมปลาย 2561 (Please click to open)
14. ปี3 (ภบ59)_เทอมปลาย 2562-2564 (Please click to open)
15. ปี4 (ภบ55)_เทอมปลาย 2561-2562 (Please click to open)
16. ปี4 (ภบ59)_เทอมปลาย 2563-2564 (Please click to open)
17. ปี5 (ภบ55)_เทอมปลาย 2561-2563 (Please click to open)
18. ปี5 (ภบ59 บริบาล)_เทอมปลาย 2564 (Please click to open)
19. ปี5 (ภบ59 อุตสาหการ)_เทอมปลาย 2564 (Please click to open)
20. เปรียบเทียบหลักสูตร 2555_2559 (Please click to open)
21. ปี2 (ภบ59)_เทอมต้น 2561-2564 (Please click to open)