หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


ศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ


หลักสูตรระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต(Doctor of Pharmacy)สาขาบริบาลเภสัชกรรม

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  6 ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 224-231 หน่วยกิต และมีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในชั้นปีที่ 5 และ ปี 6 ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง ตามสถาบันและหน่วยงานซึ่งเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียน อาทิ ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย  

 วิธีการรับเข้า ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครเข้าศึกษาต่อ คลิก 
http://www.entry.ubu.ac.thเหตุผลที่ควรเลือกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1. หลักสูตรมีมาตรฐานได้รับการรับรองจาก สกอ. และ สภาเภสัชกรรม
 2. มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งคณาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 3. บัณฑิตที่จบจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้เป็นลำดับต้นของประเทศ  
 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
 5. สภาพแวดล้อมปลอดภัย สะดวกสบายในการเดินทาง

 


การบริการการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์และมหาวิทยาลัย มีทรัพยากรทางวิชาการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน พร้อมสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ห้องสมุด ห้องเอกสารอ้างอิง อินเตอร์เน็ตไร้สาย หอพัก โรงอาหาร และสนามกีฬาระดับมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์กีฬาที่สามารถใช้ในการแข่งขันกีฬาระดับประเทศไว้บริการ

 


ทุนการศึกษา 

นอกจากเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คณะมีทุนการศึกษาที่คณะดำเนินการจัดหาเองหรือเจ้าของทุนมอบให้คณะ และทุนของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของทุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

ค่าใช้จ่ายคิดแบบเหมาจ่าย โดย
ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 29,500 บาท
โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท

 


รู้จักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มากขึ้น ผ่าน 20 เรื่องราวแห่งความภูมิใจ (20 Proud stories) จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คลิกที่รูปเพื่ออ่าน e-book)

 
เว็บไซต์การรับเข้าศึกษา
http://www.entry.ubu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  โทร. 045-353610, 045-353626
  เว็บไซต์: http://www.phar.ubu.ac.th

 • งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  โทร. 045-353120
  เว็บไซต์: http://www.entry.ubu.ac.th

   

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวรับสมัคร ป.ตรี

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 (กสพท.)

ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2561