หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


<<2017 2018 2019>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2561ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 พ.ค.61                       
พ. 2 พ.ค.61             
พฤ. 3 พ.ค.61           
ศ. 4 พ.ค.61               
ส. 5 พ.ค.61                       
อา. 6 พ.ค.61                       
จ. 7 พ.ค.61         
อ. 08 พ.ค.61                       
พ. 09 พ.ค.61             
พฤ. 10 พ.ค.61                     
ศ. 11 พ.ค.61           
ส. 12 พ.ค.61                       
อา. 13 พ.ค.61                       
จ. 14 พ.ค.61                       
อ. 15 พ.ค.61                       
พ. 16 พ.ค.61                       
พฤ. 17 พ.ค.61                       
ศ. 18 พ.ค.61                       
ส. 19 พ.ค.61                       
อา. 20 พ.ค.61                       
จ. 21 พ.ค.61                       
อ. 22 พ.ค.61                       
พ. 23 พ.ค.61                       
พฤ. 24 พ.ค.61                       
ศ. 25 พ.ค.61                       
ส. 26 พ.ค.61                       
อา. 27 พ.ค.61                       
จ. 28 พ.ค.61                       
อ. 29 พ.ค.61                       
พ. 30 พ.ค.61                       
พฤ. 31 พ.ค.61