หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


<<2017 2018 2019>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
พฤ. 1 พ.ย.61                 
ศ. 2 พ.ย.61         
ส. 3 พ.ย.61                       
อา. 4 พ.ย.61                       
จ. 5 พ.ย.61                 
อ. 6 พ.ย.61                       
พ. 7 พ.ย.61               
พฤ. 08 พ.ย.61                 
ศ. 09 พ.ย.61               
ส. 10 พ.ย.61                       
อา. 11 พ.ย.61                       
จ. 12 พ.ย.61                 
อ. 13 พ.ย.61                       
พ. 14 พ.ย.61                 
พฤ. 15 พ.ย.61           
ศ. 16 พ.ย.61                 
ส. 17 พ.ย.61                       
อา. 18 พ.ย.61                       
จ. 19 พ.ย.61                       
อ. 20 พ.ย.61                       
พ. 21 พ.ย.61                       
พฤ. 22 พ.ย.61                       
ศ. 23 พ.ย.61                       
ส. 24 พ.ย.61                       
อา. 25 พ.ย.61                       
จ. 26 พ.ย.61                       
อ. 27 พ.ย.61                       
พ. 28 พ.ย.61                       
พฤ. 29 พ.ย.61                       
ศ. 30 พ.ย.61