บริการของเรา /ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา /ทุนการศึกษา /ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา /ชมรมศิษย์เก่า /ข่าวกิจการนักศึกษา /สวัสดิการนักศึกษา


ทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

ระบบจัดการทุนการศึกษา

 

รายชื่อทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

-ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล

-ทุนพระมนตรีพจนกิจ

                             -ทุนบริษทแจนเซ่น-ซีแลก จำกัด

                             -ทุนอาจารย์สุพิศศรี  รัตนสิน

                             -ทุนบริษัท ปตท.จำกัด

                             -ทุนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์

                             -ทุนบริษัทอาร์เอ๊กซ์ จำกัด

                             -ทุนศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์

                             -ทุนมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์

                             -ทุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา

                             -ทุนอื่นๆ                  

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา

  1. ความจำเป็นของนักศึกษา
  2. ความยากจน/ฐานะครอบครัว
  3. รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา/รายได้ของผู้ปกครอง
  4. ความประพฤติของนักศึกษา
  5. ผลการเรียน
  6. การเข้าร่วมกิจกรรมทางคณะและมหาวิทยาลัย

 

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษา