แนะนำห้องปฏิบัติการ /การใช้ห้องปฏิบัติการ /ดาวน์โหลด /ข่าวงานปฏิบัติการ
แบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [244]
2. แบบขออนุมัติปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับสารชีวภาพอันตราย (Please click to open) [377]
3. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [521]
4. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [491]
5. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [507]
6. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [477]
7. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [514]
8. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [478]
9. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [507]
10. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [537]
11. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [584]
12. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [525]
13. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [531]
14. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [575]
15. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [470]
16. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [421]
17. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [408]
18. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [380]
19. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [496]
20. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [511]
21. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [575]
22. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [480]
23. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [439]
24. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [534]
25. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [1054]
26. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [551]
27. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [1147]
28. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [0]