แนะนำห้องปฏิบัติการ /การใช้ห้องปฏิบัติการ /ดาวน์โหลด /ข่าวงานปฏิบัติการ
แบบฟอร์ม
1. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [105]
2. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์(สำหรับนักศึกษา senior project) (Please click to open) [837]
3. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [331]
4. แบบขออนุมัติปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับสารชีวภาพอันตราย (Please click to open) [420]
5. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [554]
6. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [524]
7. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [544]
8. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [499]
9. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [543]
10. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [506]
11. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [536]
12. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [567]
13. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [628]
14. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [551]
15. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [554]
16. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [613]
17. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [500]
18. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [450]
19. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [435]
20. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [405]
21. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [540]
22. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [546]
23. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [601]
24. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [506]
25. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [501]
26. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [561]
27. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [1182]
28. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [584]
29. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [1217]
30. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [0]