แนะนำห้องปฏิบัติการ /การใช้ห้องปฏิบัติการ /ดาวน์โหลด /ข่าวงานปฏิบัติการ
เอกสารทุกประเภท
1. คู่มือปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิจัย (Please click to open) [24]
2. คู่มือปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [21]
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 (Please click to open) [105]
4. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [254]
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในการครอบครอง (ฉบับทีี่ 3) พ.ศ.2558 (Please click to open) [264]
6. แนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557 (Please click to open) [495]
7. แนวการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [3130]
8. การเก็บค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [416]
9. แบบขออนุมัติปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับสารชีวภาพอันตราย (Please click to open) [385]
10. เอกสารแนบ Biosafety Guideline (Please click to open) [352]
11. แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับสารชีวภาพและสารพิษ (Please click to open) [408]
12. ระเบียบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง (Please click to open) [826]
13. แนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [537]
14. คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัช (Please click to open) [29078]
15. ตู้อบความร้อนแห้ง รุ่น FD ผลิตภัณฑ์ BINDER (Please click to open) [128]
16. ตู้เพาะและถ่ายเชื้อ Holten รุ่น 2460 (Please click to open) [401]
17. ตู้บ่มจุลินทรีย์ Heraeus รุ่น B 6200 (Please click to open) [135]
18. เครื่องวัดขอบเขตการทำลายเชื้อของยา (Please click to open) [80]
19. เครื่องล้างปิเปตอัตโนมัติ PR 140 (Please click to open) [269]
20. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า SBD 50. (Please click to open) [80]
21. pH meter MP220 (Please click to open) [575]
22. เครื่องฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่มีระบบอบแห้ง H-88LL. (Please click to open) [89]
23. การใช้หม้อนึ่งความดันสูง Tomy ES 315,215 (9 มิ.ย 54) (Please click to open) [275]
24. สารอันตรายต่อการสูดดม (สีน้ำเงิน) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [193]
25. สารปกติ (สีเขียว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [149]
26. สารกัดกร่อน (สีขาว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [135]
27. สารไวไฟ (สีแดง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [122]
28. สารทำปฏิกิริยา (สีเหลือง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [122]
29. สารละลาย (สีแดง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [119]
30. สารละลาย (สีขาว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [120]
31. สารละลาย (สีน้ำเงิน) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [130]
32. สารละลาย (สีเขียว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [114]
33. สารละลาย (สีเหลือง) (11 มี.ค 54 (Please click to open) [111]
34. สารแช่เย็นในตู้เย็น (11 มี.ค 54) (Please click to open) [145]
35. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อ (11 มี.ค 54) (Please click to open) [89]
36. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อ (11 มี.ค 54) (Please click to open) [682]
37. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [162]
38. สารเคมีปกติ (สีเหลือง) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [136]
39. สารเคมีปกติ (สีขาว) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [130]
40. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [165]
41. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภท LIQUID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [124]
42. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภท LIQUID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [134]
43. สารเคมีปกติ (สีแดง) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (11 มี.ค 54) (Please click to open) [136]
44. สารเคมีปกติ (สีขาว) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (11 มี.ค 54) (Please click to open) [122]
45. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (10 มี.ค 54) (Please click to open) [181]
46. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (10 มี.ค 54) (Please click to open) [234]
47. สารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ (สีน้ำเงิน) ที่เก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -20 C (10 มี.ค 54) (Please click to open) [442]
48. สารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ (สีเขียว) ที่เก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -20 C (10 มี.ค 54) (Please click to open) [133]
49. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีเขียว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1129]
50. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [189]
51. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีขาว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [440]
52. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีน้ำเงิน) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [352]
53. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีเหลือง)9 มี.ค 54 (Please click to open) [361]
54. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LAR สีน้ำเงิน) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1184]
55. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LARสีขาว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [975]
56. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LARสีเขียว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1067]
57. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (LAR สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1832]
58. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดเทคโนโลยีเภสัชกรรม (SBP) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1896]
59. รายชื่อสารละลายในคลังสารเคมี เกรดทั่วไป (LCo สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [755]
60. รายชื่อสารละลายในคลังสารเคมี เกรดเทคโนโลยีเภสัชกรรม (LBP) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1082]
61. รายการสารแต่งสีทางเครื่องสำอาง (9 มี.ค 54) (Please click to open) [623]
62. รายการสารช่วยทางเครื่องสำอาง (ของเหลว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [9685]
63. รายการตัวยาสำคัญ (9 มี.ค 54) (Please click to open) [563]
64. รายการ Stock ชั้น 3 สารก่อเจล (9 มี.ค 54) (Please click to open) [874]
65. รายการสารช่วยทางเภสัชกรรม (ของเหลว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [892]
66. รายการสารช่วยทางเภสัชกรรม (ของกึ่งแข็งและของแข็ง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1669]
67. Stock สารแต่งสีทางยา (9 มี.ค 54) (Please click to open) [335]
68. สารกันเสีย และสารอื่น (9 มี.ค 54) (Please click to open) [872]
69. สารแต่งกลิ่นสำหรับใช้ภายนอก (9 มี.ค 54) (Please click to open) [346]
70. รายการสารแต่งกลิ่นสำหรับยาใช้ภายใน (9 มี.ค 54) (Please click to open) [312]
71. เครื่อง HPLC WATERS 1525 Breeze software (Please click to open) [14974]
72. เครื่อง Zetasizer (Please click to open) [998]
73. เครื่อง Microplate Reader (Please click to open) [1902]
74. เครื่อง Freeze dryer (Please click to open) [4957]
75. เครื่อง HPLC SHIMADZU CLASS-VP (Please click to open) [766]
76. เครื่อง Luminescence (Please click to open) [1556]
77. เครื่อง HPLC WATERS 515 Millennium 32 (Please click to open) [461]
78. เครื่อง DSC (Please click to open) [10758]
79. เครื่องถ่ายภาพ TLC Plate Video store densitometer (Please click to open) [5145]
80. การใช้เครื่อง Ultracentrifuge Optima L series 100000 รอบ (Please click to open) [834]
81. คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [16425]
82. การกำหนดสิทธิ์ผ่านเข้า-ออก ห้องต่างๆ โดยการสแกนลายนิ้วมือ (Please click to open) [439]
83. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [525]
84. ขอ ปชส. โครงการจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่เภสัชกร รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย วันที่ 21-22 พ.ย. 2551 (Please click to open) [493]
85. ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4-5 ร่วมฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ รับจำนวนจำกัด (Please click to open) [353]
86. สารเคมีคงคลังชั้น 3 (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [506]
87. สารเคมีคงคลังชั้น 1 (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [408]
88. สารเคมีในตู้เย็น -20องศาC (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [329]
89. สารเคมีในตู้เย็น 4องศาC (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [329]
90. Paper Discs (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [303]
91. สารเคมีประเภท Liquid (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [318]
92. สารเคมีประเภทSolid (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [280]
93. อาหารเลี้ยงเชื้อคงคลัง (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [368]
94. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [496]
95. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [513]
96. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [481]
97. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [519]
98. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [482]
99. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [509]
100. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [542]
101. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [598]
102. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [528]
103. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [534]
104. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [580]
105. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [472]
106. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [424]
107. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [411]
108. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [384]
109. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [502]
110. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [516]
111. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [580]
112. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [484]
113. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [443]
114. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [539]
115. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [1065]
116. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [555]
117. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [1154]
118. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [0]
119. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_ThaiVersion (Please click to open) [1718]
120. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_EnglishVersion (Please click to open) [2817]