แนะนำห้องปฏิบัติการ /การใช้ห้องปฏิบัติการ /ดาวน์โหลดเอกสาร /ข่าวงานปฏิบัติการ
เอกสารทุกประเภท
1. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [125]
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในการครอบครอง (ฉบับทีี่ 3) พ.ศ.2558 (Please click to open) [201]
3. แนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557 (Please click to open) [375]
4. แนวการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [2498]
5. การเก็บค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [335]
6. แบบขออนุมัติปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับสารชีวภาพอันตราย (Please click to open) [226]
7. เอกสารแนบ Biosafety Guideline (Please click to open) [241]
8. แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับสารชีวภาพและสารพิษ (Please click to open) [271]
9. ระเบียบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง (Please click to open) [685]
10. แนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [447]
11. คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัช (Please click to open) [25612]
12. ตู้อบความร้อนแห้ง รุ่น FD ผลิตภัณฑ์ BINDER (Please click to open) [128]
13. ตู้เพาะและถ่ายเชื้อ Holten รุ่น 2460 (Please click to open) [401]
14. ตู้บ่มจุลินทรีย์ Heraeus รุ่น B 6200 (Please click to open) [135]
15. เครื่องวัดขอบเขตการทำลายเชื้อของยา (Please click to open) [80]
16. เครื่องล้างปิเปตอัตโนมัติ PR 140 (Please click to open) [269]
17. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า SBD 50. (Please click to open) [80]
18. pH meter MP220 (Please click to open) [482]
19. เครื่องฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่มีระบบอบแห้ง H-88LL. (Please click to open) [89]
20. การใช้หม้อนึ่งความดันสูง Tomy ES 315,215 (9 มิ.ย 54) (Please click to open) [275]
21. สารอันตรายต่อการสูดดม (สีน้ำเงิน) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [193]
22. สารปกติ (สีเขียว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [149]
23. สารกัดกร่อน (สีขาว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [135]
24. สารไวไฟ (สีแดง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [122]
25. สารทำปฏิกิริยา (สีเหลือง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [122]
26. สารละลาย (สีแดง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [119]
27. สารละลาย (สีขาว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [120]
28. สารละลาย (สีน้ำเงิน) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [130]
29. สารละลาย (สีเขียว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [114]
30. สารละลาย (สีเหลือง) (11 มี.ค 54 (Please click to open) [111]
31. สารแช่เย็นในตู้เย็น (11 มี.ค 54) (Please click to open) [145]
32. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อ (11 มี.ค 54) (Please click to open) [89]
33. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อ (11 มี.ค 54) (Please click to open) [682]
34. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [162]
35. สารเคมีปกติ (สีเหลือง) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [136]
36. สารเคมีปกติ (สีขาว) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [130]
37. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [165]
38. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภท LIQUID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [124]
39. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภท LIQUID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [134]
40. สารเคมีปกติ (สีแดง) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (11 มี.ค 54) (Please click to open) [136]
41. สารเคมีปกติ (สีขาว) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (11 มี.ค 54) (Please click to open) [122]
42. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (10 มี.ค 54) (Please click to open) [181]
43. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (10 มี.ค 54) (Please click to open) [234]
44. สารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ (สีน้ำเงิน) ที่เก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -20 C (10 มี.ค 54) (Please click to open) [393]
45. สารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ (สีเขียว) ที่เก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -20 C (10 มี.ค 54) (Please click to open) [133]
46. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีเขียว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1129]
47. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [189]
48. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีขาว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [440]
49. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีน้ำเงิน) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [352]
50. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีเหลือง)9 มี.ค 54 (Please click to open) [361]
51. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LAR สีน้ำเงิน) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1056]
52. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LARสีขาว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [838]
53. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LARสีเขียว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [949]
54. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (LAR สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1611]
55. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดเทคโนโลยีเภสัชกรรม (SBP) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1689]
56. รายชื่อสารละลายในคลังสารเคมี เกรดทั่วไป (LCo สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [690]
57. รายชื่อสารละลายในคลังสารเคมี เกรดเทคโนโลยีเภสัชกรรม (LBP) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [957]
58. รายการสารแต่งสีทางเครื่องสำอาง (9 มี.ค 54) (Please click to open) [535]
59. รายการสารช่วยทางเครื่องสำอาง (ของเหลว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [6015]
60. รายการตัวยาสำคัญ (9 มี.ค 54) (Please click to open) [502]
61. รายการ Stock ชั้น 3 สารก่อเจล (9 มี.ค 54) (Please click to open) [781]
62. รายการสารช่วยทางเภสัชกรรม (ของเหลว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [752]
63. รายการสารช่วยทางเภสัชกรรม (ของกึ่งแข็งและของแข็ง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1495]
64. Stock สารแต่งสีทางยา (9 มี.ค 54) (Please click to open) [284]
65. สารกันเสีย และสารอื่น (9 มี.ค 54) (Please click to open) [757]
66. สารแต่งกลิ่นสำหรับใช้ภายนอก (9 มี.ค 54) (Please click to open) [287]
67. รายการสารแต่งกลิ่นสำหรับยาใช้ภายใน (9 มี.ค 54) (Please click to open) [271]
68. เครื่อง HPLC WATERS 1525 Breeze software (Please click to open) [12221]
69. เครื่อง Zetasizer (Please click to open) [998]
70. เครื่อง Microplate Reader (Please click to open) [1902]
71. เครื่อง Freeze dryer (Please click to open) [4123]
72. เครื่อง HPLC SHIMADZU CLASS-VP (Please click to open) [576]
73. เครื่อง Luminescence (Please click to open) [458]
74. เครื่อง HPLC WATERS 515 Millennium 32 (Please click to open) [351]
75. เครื่อง DSC (Please click to open) [9167]
76. เครื่องถ่ายภาพ TLC Plate Video store densitometer (Please click to open) [4261]
77. การใช้เครื่อง Ultracentrifuge Optima L series 100000 รอบ (Please click to open) [509]
78. คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [12141]
79. การกำหนดสิทธิ์ผ่านเข้า-ออก ห้องต่างๆ โดยการสแกนลายนิ้วมือ (Please click to open) [384]
80. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [436]
81. ขอ ปชส. โครงการจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่เภสัชกร รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย วันที่ 21-22 พ.ย. 2551 (Please click to open) [412]
82. ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4-5 ร่วมฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ รับจำนวนจำกัด (Please click to open) [300]
83. สารเคมีคงคลังชั้น 3 (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [394]
84. สารเคมีคงคลังชั้น 1 (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [348]
85. สารเคมีในตู้เย็น -20องศาC (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [278]
86. สารเคมีในตู้เย็น 4องศาC (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [283]
87. Paper Discs (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [267]
88. สารเคมีประเภท Liquid (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [256]
89. สารเคมีประเภทSolid (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [237]
90. อาหารเลี้ยงเชื้อคงคลัง (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [306]
91. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [410]
92. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [425]
93. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [404]
94. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [427]
95. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [403]
96. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [430]
97. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [452]
98. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [499]
99. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [445]
100. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [448]
101. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [475]
102. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [393]
103. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [326]
104. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [342]
105. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [305]
106. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [390]
107. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [438]
108. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [505]
109. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [392]
110. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [366]
111. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [443]
112. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [919]
113. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [448]
114. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [973]
115. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [0]
116. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_ThaiVersion (Please click to open) [1335]
117. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_EnglishVersion (Please click to open) [2354]