แนะนำห้องปฏิบัติการ /การใช้ห้องปฏิบัติการ /ดาวน์โหลด /ข่าวงานปฏิบัติการ
เอกสารทุกประเภท
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 (Please click to open) [105]
2. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [226]
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในการครอบครอง (ฉบับทีี่ 3) พ.ศ.2558 (Please click to open) [252]
4. แนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557 (Please click to open) [476]
5. แนวการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [3039]
6. การเก็บค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [405]
7. แบบขออนุมัติปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับสารชีวภาพอันตราย (Please click to open) [364]
8. เอกสารแนบ Biosafety Guideline (Please click to open) [317]
9. แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับสารชีวภาพและสารพิษ (Please click to open) [389]
10. ระเบียบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง (Please click to open) [792]
11. แนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [524]
12. คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัช (Please click to open) [28137]
13. ตู้อบความร้อนแห้ง รุ่น FD ผลิตภัณฑ์ BINDER (Please click to open) [128]
14. ตู้เพาะและถ่ายเชื้อ Holten รุ่น 2460 (Please click to open) [401]
15. ตู้บ่มจุลินทรีย์ Heraeus รุ่น B 6200 (Please click to open) [135]
16. เครื่องวัดขอบเขตการทำลายเชื้อของยา (Please click to open) [80]
17. เครื่องล้างปิเปตอัตโนมัติ PR 140 (Please click to open) [269]
18. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า SBD 50. (Please click to open) [80]
19. pH meter MP220 (Please click to open) [560]
20. เครื่องฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่มีระบบอบแห้ง H-88LL. (Please click to open) [89]
21. การใช้หม้อนึ่งความดันสูง Tomy ES 315,215 (9 มิ.ย 54) (Please click to open) [275]
22. สารอันตรายต่อการสูดดม (สีน้ำเงิน) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [193]
23. สารปกติ (สีเขียว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [149]
24. สารกัดกร่อน (สีขาว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [135]
25. สารไวไฟ (สีแดง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [122]
26. สารทำปฏิกิริยา (สีเหลือง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [122]
27. สารละลาย (สีแดง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [119]
28. สารละลาย (สีขาว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [120]
29. สารละลาย (สีน้ำเงิน) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [130]
30. สารละลาย (สีเขียว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [114]
31. สารละลาย (สีเหลือง) (11 มี.ค 54 (Please click to open) [111]
32. สารแช่เย็นในตู้เย็น (11 มี.ค 54) (Please click to open) [145]
33. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อ (11 มี.ค 54) (Please click to open) [89]
34. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อ (11 มี.ค 54) (Please click to open) [682]
35. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [162]
36. สารเคมีปกติ (สีเหลือง) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [136]
37. สารเคมีปกติ (สีขาว) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [130]
38. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [165]
39. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภท LIQUID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [124]
40. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภท LIQUID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [134]
41. สารเคมีปกติ (สีแดง) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (11 มี.ค 54) (Please click to open) [136]
42. สารเคมีปกติ (สีขาว) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (11 มี.ค 54) (Please click to open) [122]
43. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (10 มี.ค 54) (Please click to open) [181]
44. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (10 มี.ค 54) (Please click to open) [234]
45. สารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ (สีน้ำเงิน) ที่เก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -20 C (10 มี.ค 54) (Please click to open) [433]
46. สารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ (สีเขียว) ที่เก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -20 C (10 มี.ค 54) (Please click to open) [133]
47. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีเขียว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1129]
48. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [189]
49. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีขาว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [440]
50. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีน้ำเงิน) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [352]
51. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีเหลือง)9 มี.ค 54 (Please click to open) [361]
52. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LAR สีน้ำเงิน) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1153]
53. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LARสีขาว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [952]
54. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LARสีเขียว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1019]
55. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (LAR สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1806]
56. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดเทคโนโลยีเภสัชกรรม (SBP) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1867]
57. รายชื่อสารละลายในคลังสารเคมี เกรดทั่วไป (LCo สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [745]
58. รายชื่อสารละลายในคลังสารเคมี เกรดเทคโนโลยีเภสัชกรรม (LBP) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1067]
59. รายการสารแต่งสีทางเครื่องสำอาง (9 มี.ค 54) (Please click to open) [607]
60. รายการสารช่วยทางเครื่องสำอาง (ของเหลว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [9264]
61. รายการตัวยาสำคัญ (9 มี.ค 54) (Please click to open) [551]
62. รายการ Stock ชั้น 3 สารก่อเจล (9 มี.ค 54) (Please click to open) [854]
63. รายการสารช่วยทางเภสัชกรรม (ของเหลว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [873]
64. รายการสารช่วยทางเภสัชกรรม (ของกึ่งแข็งและของแข็ง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1648]
65. Stock สารแต่งสีทางยา (9 มี.ค 54) (Please click to open) [324]
66. สารกันเสีย และสารอื่น (9 มี.ค 54) (Please click to open) [861]
67. สารแต่งกลิ่นสำหรับใช้ภายนอก (9 มี.ค 54) (Please click to open) [333]
68. รายการสารแต่งกลิ่นสำหรับยาใช้ภายใน (9 มี.ค 54) (Please click to open) [306]
69. เครื่อง HPLC WATERS 1525 Breeze software (Please click to open) [14502]
70. เครื่อง Zetasizer (Please click to open) [998]
71. เครื่อง Microplate Reader (Please click to open) [1902]
72. เครื่อง Freeze dryer (Please click to open) [4821]
73. เครื่อง HPLC SHIMADZU CLASS-VP (Please click to open) [734]
74. เครื่อง Luminescence (Please click to open) [1520]
75. เครื่อง HPLC WATERS 515 Millennium 32 (Please click to open) [432]
76. เครื่อง DSC (Please click to open) [10526]
77. เครื่องถ่ายภาพ TLC Plate Video store densitometer (Please click to open) [4988]
78. การใช้เครื่อง Ultracentrifuge Optima L series 100000 รอบ (Please click to open) [807]
79. คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [15828]
80. การกำหนดสิทธิ์ผ่านเข้า-ออก ห้องต่างๆ โดยการสแกนลายนิ้วมือ (Please click to open) [431]
81. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [512]
82. ขอ ปชส. โครงการจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่เภสัชกร รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย วันที่ 21-22 พ.ย. 2551 (Please click to open) [478]
83. ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4-5 ร่วมฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ รับจำนวนจำกัด (Please click to open) [342]
84. สารเคมีคงคลังชั้น 3 (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [472]
85. สารเคมีคงคลังชั้น 1 (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [391]
86. สารเคมีในตู้เย็น -20องศาC (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [322]
87. สารเคมีในตู้เย็น 4องศาC (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [321]
88. Paper Discs (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [298]
89. สารเคมีประเภท Liquid (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [315]
90. สารเคมีประเภทSolid (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [274]
91. อาหารเลี้ยงเชื้อคงคลัง (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [364]
92. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [483]
93. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [493]
94. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [470]
95. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [506]
96. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [471]
97. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [500]
98. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [525]
99. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [572]
100. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [514]
101. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [522]
102. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [567]
103. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [459]
104. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [414]
105. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [402]
106. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [373]
107. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [486]
108. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [504]
109. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [567]
110. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [470]
111. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [433]
112. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [523]
113. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [1035]
114. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [540]
115. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [1134]
116. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [0]
117. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_ThaiVersion (Please click to open) [1620]
118. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_EnglishVersion (Please click to open) [2754]