แนะนำห้องปฏิบัติการ /การใช้ห้องปฏิบัติการ /ดาวน์โหลด /ข่าวงานปฏิบัติการ
เอกสารทุกประเภท
1. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [224]
2. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์(สำหรับนักศึกษา senior project) (Please click to open) [1823]
3. คู่มือปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิจัย (Please click to open) [550]
4. คู่มือปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [882]
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 (Please click to open) [105]
6. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [363]
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในการครอบครอง (ฉบับทีี่ 3) พ.ศ.2558 (Please click to open) [303]
8. แนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557 (Please click to open) [649]
9. แนวการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [3395]
10. การเก็บค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [458]
11. แบบขออนุมัติปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับสารชีวภาพอันตราย (Please click to open) [444]
12. เอกสารแนบ Biosafety Guideline (Please click to open) [397]
13. แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับสารชีวภาพและสารพิษ (Please click to open) [462]
14. ระเบียบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง (Please click to open) [1013]
15. แนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [582]
16. คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัช (Please click to open) [30222]
17. ตู้อบความร้อนแห้ง รุ่น FD ผลิตภัณฑ์ BINDER (Please click to open) [128]
18. ตู้เพาะและถ่ายเชื้อ Holten รุ่น 2460 (Please click to open) [401]
19. ตู้บ่มจุลินทรีย์ Heraeus รุ่น B 6200 (Please click to open) [135]
20. เครื่องวัดขอบเขตการทำลายเชื้อของยา (Please click to open) [80]
21. เครื่องล้างปิเปตอัตโนมัติ PR 140 (Please click to open) [269]
22. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า SBD 50. (Please click to open) [80]
23. pH meter MP220 (Please click to open) [646]
24. เครื่องฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่มีระบบอบแห้ง H-88LL. (Please click to open) [89]
25. การใช้หม้อนึ่งความดันสูง Tomy ES 315,215 (9 มิ.ย 54) (Please click to open) [275]
26. สารอันตรายต่อการสูดดม (สีน้ำเงิน) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [193]
27. สารปกติ (สีเขียว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [149]
28. สารกัดกร่อน (สีขาว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [135]
29. สารไวไฟ (สีแดง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [122]
30. สารทำปฏิกิริยา (สีเหลือง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [122]
31. สารละลาย (สีแดง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [119]
32. สารละลาย (สีขาว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [120]
33. สารละลาย (สีน้ำเงิน) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [130]
34. สารละลาย (สีเขียว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [114]
35. สารละลาย (สีเหลือง) (11 มี.ค 54 (Please click to open) [111]
36. สารแช่เย็นในตู้เย็น (11 มี.ค 54) (Please click to open) [145]
37. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อ (11 มี.ค 54) (Please click to open) [89]
38. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อ (11 มี.ค 54) (Please click to open) [682]
39. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [162]
40. สารเคมีปกติ (สีเหลือง) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [136]
41. สารเคมีปกติ (สีขาว) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [130]
42. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [165]
43. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภท LIQUID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [124]
44. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภท LIQUID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [134]
45. สารเคมีปกติ (สีแดง) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (11 มี.ค 54) (Please click to open) [136]
46. สารเคมีปกติ (สีขาว) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (11 มี.ค 54) (Please click to open) [122]
47. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (10 มี.ค 54) (Please click to open) [181]
48. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (10 มี.ค 54) (Please click to open) [234]
49. สารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ (สีน้ำเงิน) ที่เก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -20 C (10 มี.ค 54) (Please click to open) [476]
50. สารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ (สีเขียว) ที่เก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -20 C (10 มี.ค 54) (Please click to open) [133]
51. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีเขียว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1129]
52. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [189]
53. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีขาว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [440]
54. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีน้ำเงิน) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [352]
55. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีเหลือง)9 มี.ค 54 (Please click to open) [361]
56. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LAR สีน้ำเงิน) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1322]
57. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LARสีขาว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1068]
58. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LARสีเขียว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1479]
59. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (LAR สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1981]
60. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดเทคโนโลยีเภสัชกรรม (SBP) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [2007]
61. รายชื่อสารละลายในคลังสารเคมี เกรดทั่วไป (LCo สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [788]
62. รายชื่อสารละลายในคลังสารเคมี เกรดเทคโนโลยีเภสัชกรรม (LBP) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1142]
63. รายการสารแต่งสีทางเครื่องสำอาง (9 มี.ค 54) (Please click to open) [676]
64. รายการสารช่วยทางเครื่องสำอาง (ของเหลว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [10313]
65. รายการตัวยาสำคัญ (9 มี.ค 54) (Please click to open) [601]
66. รายการ Stock ชั้น 3 สารก่อเจล (9 มี.ค 54) (Please click to open) [947]
67. รายการสารช่วยทางเภสัชกรรม (ของเหลว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [969]
68. รายการสารช่วยทางเภสัชกรรม (ของกึ่งแข็งและของแข็ง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1787]
69. Stock สารแต่งสีทางยา (9 มี.ค 54) (Please click to open) [401]
70. สารกันเสีย และสารอื่น (9 มี.ค 54) (Please click to open) [967]
71. สารแต่งกลิ่นสำหรับใช้ภายนอก (9 มี.ค 54) (Please click to open) [397]
72. รายการสารแต่งกลิ่นสำหรับยาใช้ภายใน (9 มี.ค 54) (Please click to open) [339]
73. เครื่อง HPLC WATERS 1525 Breeze software (Please click to open) [16380]
74. เครื่อง Zetasizer (Please click to open) [998]
75. เครื่อง Microplate Reader (Please click to open) [1902]
76. เครื่อง Freeze dryer (Please click to open) [5578]
77. เครื่อง HPLC SHIMADZU CLASS-VP (Please click to open) [862]
78. เครื่อง Luminescence (Please click to open) [1863]
79. เครื่อง HPLC WATERS 515 Millennium 32 (Please click to open) [613]
80. เครื่อง DSC (Please click to open) [11516]
81. เครื่องถ่ายภาพ TLC Plate Video store densitometer (Please click to open) [5780]
82. การใช้เครื่อง Ultracentrifuge Optima L series 100000 รอบ (Please click to open) [1016]
83. คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [18140]
84. การกำหนดสิทธิ์ผ่านเข้า-ออก ห้องต่างๆ โดยการสแกนลายนิ้วมือ (Please click to open) [467]
85. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [567]
86. ขอ ปชส. โครงการจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่เภสัชกร รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย วันที่ 21-22 พ.ย. 2551 (Please click to open) [552]
87. ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4-5 ร่วมฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ รับจำนวนจำกัด (Please click to open) [383]
88. สารเคมีคงคลังชั้น 3 (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [564]
89. สารเคมีคงคลังชั้น 1 (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [445]
90. สารเคมีในตู้เย็น -20องศาC (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [357]
91. สารเคมีในตู้เย็น 4องศาC (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [358]
92. Paper Discs (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [313]
93. สารเคมีประเภท Liquid (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [332]
94. สารเคมีประเภทSolid (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [316]
95. อาหารเลี้ยงเชื้อคงคลัง (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [411]
96. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [535]
97. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [555]
98. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [508]
99. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [559]
100. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [514]
101. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [549]
102. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [580]
103. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [662]
104. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [562]
105. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [568]
106. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [635]
107. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [516]
108. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [462]
109. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [449]
110. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [418]
111. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [574]
112. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [556]
113. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [613]
114. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [515]
115. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [515]
116. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [574]
117. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [1252]
118. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [599]
119. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [1242]
120. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [0]
121. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_ThaiVersion (Please click to open) [2157]
122. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_EnglishVersion (Please click to open) [3107]