แนะนำห้องปฏิบัติการ /การใช้ห้องปฏิบัติการ /ดาวน์โหลด /ข่าวงานปฏิบัติการ
เอกสารทุกประเภท
1. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [104]
2. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์(สำหรับนักศึกษา senior project) (Please click to open) [837]
3. คู่มือปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิจัย (Please click to open) [314]
4. คู่มือปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [437]
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 (Please click to open) [105]
6. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [330]
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในการครอบครอง (ฉบับทีี่ 3) พ.ศ.2558 (Please click to open) [293]
8. แนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557 (Please click to open) [616]
9. แนวการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [3360]
10. การเก็บค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [446]
11. แบบขออนุมัติปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับสารชีวภาพอันตราย (Please click to open) [420]
12. เอกสารแนบ Biosafety Guideline (Please click to open) [384]
13. แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับสารชีวภาพและสารพิษ (Please click to open) [440]
14. ระเบียบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง (Please click to open) [948]
15. แนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [572]
16. คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัช (Please click to open) [30045]
17. ตู้อบความร้อนแห้ง รุ่น FD ผลิตภัณฑ์ BINDER (Please click to open) [128]
18. ตู้เพาะและถ่ายเชื้อ Holten รุ่น 2460 (Please click to open) [401]
19. ตู้บ่มจุลินทรีย์ Heraeus รุ่น B 6200 (Please click to open) [135]
20. เครื่องวัดขอบเขตการทำลายเชื้อของยา (Please click to open) [80]
21. เครื่องล้างปิเปตอัตโนมัติ PR 140 (Please click to open) [269]
22. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า SBD 50. (Please click to open) [80]
23. pH meter MP220 (Please click to open) [633]
24. เครื่องฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่มีระบบอบแห้ง H-88LL. (Please click to open) [89]
25. การใช้หม้อนึ่งความดันสูง Tomy ES 315,215 (9 มิ.ย 54) (Please click to open) [275]
26. สารอันตรายต่อการสูดดม (สีน้ำเงิน) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [193]
27. สารปกติ (สีเขียว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [149]
28. สารกัดกร่อน (สีขาว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [135]
29. สารไวไฟ (สีแดง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [122]
30. สารทำปฏิกิริยา (สีเหลือง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [122]
31. สารละลาย (สีแดง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [119]
32. สารละลาย (สีขาว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [120]
33. สารละลาย (สีน้ำเงิน) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [130]
34. สารละลาย (สีเขียว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [114]
35. สารละลาย (สีเหลือง) (11 มี.ค 54 (Please click to open) [111]
36. สารแช่เย็นในตู้เย็น (11 มี.ค 54) (Please click to open) [145]
37. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อ (11 มี.ค 54) (Please click to open) [89]
38. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อ (11 มี.ค 54) (Please click to open) [682]
39. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [162]
40. สารเคมีปกติ (สีเหลือง) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [136]
41. สารเคมีปกติ (สีขาว) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [130]
42. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [165]
43. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภท LIQUID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [124]
44. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภท LIQUID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [134]
45. สารเคมีปกติ (สีแดง) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (11 มี.ค 54) (Please click to open) [136]
46. สารเคมีปกติ (สีขาว) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (11 มี.ค 54) (Please click to open) [122]
47. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (10 มี.ค 54) (Please click to open) [181]
48. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (10 มี.ค 54) (Please click to open) [234]
49. สารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ (สีน้ำเงิน) ที่เก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -20 C (10 มี.ค 54) (Please click to open) [467]
50. สารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ (สีเขียว) ที่เก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -20 C (10 มี.ค 54) (Please click to open) [133]
51. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีเขียว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1129]
52. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [189]
53. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีขาว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [440]
54. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีน้ำเงิน) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [352]
55. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีเหลือง)9 มี.ค 54 (Please click to open) [361]
56. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LAR สีน้ำเงิน) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1286]
57. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LARสีขาว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1040]
58. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LARสีเขียว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1335]
59. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (LAR สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1942]
60. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดเทคโนโลยีเภสัชกรรม (SBP) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1957]
61. รายชื่อสารละลายในคลังสารเคมี เกรดทั่วไป (LCo สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [777]
62. รายชื่อสารละลายในคลังสารเคมี เกรดเทคโนโลยีเภสัชกรรม (LBP) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1119]
63. รายการสารแต่งสีทางเครื่องสำอาง (9 มี.ค 54) (Please click to open) [659]
64. รายการสารช่วยทางเครื่องสำอาง (ของเหลว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [10181]
65. รายการตัวยาสำคัญ (9 มี.ค 54) (Please click to open) [588]
66. รายการ Stock ชั้น 3 สารก่อเจล (9 มี.ค 54) (Please click to open) [913]
67. รายการสารช่วยทางเภสัชกรรม (ของเหลว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [946]
68. รายการสารช่วยทางเภสัชกรรม (ของกึ่งแข็งและของแข็ง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [1737]
69. Stock สารแต่งสีทางยา (9 มี.ค 54) (Please click to open) [391]
70. สารกันเสีย และสารอื่น (9 มี.ค 54) (Please click to open) [947]
71. สารแต่งกลิ่นสำหรับใช้ภายนอก (9 มี.ค 54) (Please click to open) [389]
72. รายการสารแต่งกลิ่นสำหรับยาใช้ภายใน (9 มี.ค 54) (Please click to open) [331]
73. เครื่อง HPLC WATERS 1525 Breeze software (Please click to open) [16092]
74. เครื่อง Zetasizer (Please click to open) [998]
75. เครื่อง Microplate Reader (Please click to open) [1902]
76. เครื่อง Freeze dryer (Please click to open) [5351]
77. เครื่อง HPLC SHIMADZU CLASS-VP (Please click to open) [816]
78. เครื่อง Luminescence (Please click to open) [1781]
79. เครื่อง HPLC WATERS 515 Millennium 32 (Please click to open) [560]
80. เครื่อง DSC (Please click to open) [11175]
81. เครื่องถ่ายภาพ TLC Plate Video store densitometer (Please click to open) [5595]
82. การใช้เครื่อง Ultracentrifuge Optima L series 100000 รอบ (Please click to open) [909]
83. คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [17510]
84. การกำหนดสิทธิ์ผ่านเข้า-ออก ห้องต่างๆ โดยการสแกนลายนิ้วมือ (Please click to open) [459]
85. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [554]
86. ขอ ปชส. โครงการจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่เภสัชกร รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย วันที่ 21-22 พ.ย. 2551 (Please click to open) [532]
87. ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4-5 ร่วมฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ รับจำนวนจำกัด (Please click to open) [372]
88. สารเคมีคงคลังชั้น 3 (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [551]
89. สารเคมีคงคลังชั้น 1 (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [434]
90. สารเคมีในตู้เย็น -20องศาC (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [349]
91. สารเคมีในตู้เย็น 4องศาC (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [347]
92. Paper Discs (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [309]
93. สารเคมีประเภท Liquid (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [327]
94. สารเคมีประเภทSolid (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [294]
95. อาหารเลี้ยงเชื้อคงคลัง (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [406]
96. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [524]
97. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [544]
98. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [499]
99. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [543]
100. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [506]
101. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [536]
102. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [567]
103. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [628]
104. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [551]
105. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [554]
106. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [613]
107. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [500]
108. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [450]
109. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [435]
110. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [405]
111. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [540]
112. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [546]
113. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [601]
114. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [506]
115. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [501]
116. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [561]
117. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [1182]
118. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [584]
119. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [1217]
120. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [0]
121. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_ThaiVersion (Please click to open) [1979]
122. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_EnglishVersion (Please click to open) [2927]