นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


บทความวิชาการจากอาจารย์ในคณะ

  • Evaluation of inhibitory effect and feasible utilization of dilute acid pretreated rice straws on succinate production by metabolically engineered Escherichia coli AS1600a
  • Efficacy and Safety of Oral Premedication on Pain after Nonsurgical Root Canal Treatment: A Systematic Review and Network Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.
  • Dermal targeting of Centella asiatica extract using hyaluronic acid surface modified Niosomes.
  • Efficacy and safety of celecoxib on the incidence of recurrent colorectal adenomas: A systematic review and meta-analysis.
  • Efficacy and safety of oral premedication on pain following non-surgical root canal treatment - A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials