นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Effect of drying methods and extraction solvents on total phenolic, total flavonoid contents and antioxidant activity in Piper sarmentosum Roxb. Extracts


Author

-

Kusuma Jitsaeng1* and Bunleu Sungthong2


Journal

- Proceeding 7th Conference (รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 “Entrepr

Volume

- 1

Year

- 2018

Publication type

-

Page list

- 1-9

Abstract

   

Piper sarmentosum Roxb. (Piperaceae) exhibited strong antioxidant activity and could be used in prevention of
degenerative diseases. The purposes of this study were to investigate the effects of drying methods and extraction
solvents on the quality of the extracts evaluated by total phenolic contents, total flavonoids contents and antioxidant
activity. The 70% EtOH-extracts of air-dried P. sarmentosum offered the highest extraction yield (30.68±0.02% w/w),
total flavonoid contents (1.14±0.01 mgQUE/gDW) and ABTS antioxidant activity (15.32±0.28 mgTEAC/gDW) among the
extracts. The total phenolic contents (11.71±0.2mgQUE/gDW) and DPPH antioxidant activity (20.46±0.26 mgTEAC/gDW)
of 70%EtOH-extract of the air-dried sample were the highest but not significantly different from the 70% EtOH extract
of the freeze-dried sample. These results could be used in development of extraction of antioxidative substances from
P. sarmentosum.


Keywords

   

Piper sarmentosum, total phenolic contents, total flavonoid contents, antioxidant activity