นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


The Non-destructive Chemical Analysis Method Development of Turmeric Capsule


Author

-

Teppitak T., Joralee V., Kaewamatawong R., Juengmunkong Z.


Journal

- The 10th Northeast Pharmacy Research Conference of 2018

Volume

- 2018

Year

- 2018

Publication type

-

Page list

- 133-133

Abstract

   

Introduction: Turmeric (Curcuma longa) is an herb in primary health care which widely used in Thailand. The chemical marker for quality control of turmeric is total curcuminoids. This study aims to develop the non-destructive chemical analysis methods for turmeric capsule products. Methods: The non-destructive qualitative and quantitative chemical analysis methods for turmeric capsule products was developed using reflection mode of Near-infrared (NIR) spectroscopy with chemometrics. The chemometrics model was created using NIR spectra from 7 types of turmeric capsule. Then, the created model was used for identification and determination of total curcuminoids content in other 9 samples which are 4 different types of herbal products including Andrographis paniculata, Zingiber offcinale, Curcuma zedoaria and Curcuma longa. The recovery was calculated by compared the results from this model with standard method results (Thai herbal pharmacopoeia). Results: The qualitative chemical analysis method was developed from second derivative of NIR spectra with similarity match model based on cluster analysis method. The results showed that the model could be used for classified turmeric from other herbs. For the quantitative method development, 7 types of turmeric capsules which have total curcuminoids content in the range of 1.6907-9.5249 %w/w were used as standard set, the chemometrics model was created with PLS method using second derivatives of NIR spectra from these turmeric capsules. It was found that RMSEC and correlation coefficient (r) were 0.906x10-6 and 1.0000, respectively. The developed model was used to predict total curcuminoids content in other samples. The recovery received from this model are in the range of 102.33-109.63%. Conclusion: The developed non-destructive chemical analysis method could be used for identification of turmeric and determination of the total curcuminoids content with an error less than 10% compared to standard method results.


Keywords

   

Total curcuminoids, Curcuma longa, NIR, Chemometrics