นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น


Author

-

พัชราภรณ์ ท้าวด่อน  และ สุวรรณา ภัทรเบญจพล


Journal

- IJPS การประชุมเภสัชศาสตร์สามสถาบัน ครั้งที่ 10

Volume

- 0

Year

- 2018

Publication type

-

Page list

- 111-120

Abstract

   

 

บทนำ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น วิธีดำเนินการวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง (a quasi – experimental research) แบบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มวัดซ้ำก่อนและหลังการทดลอง (two-group pretest – posttest design) โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่ได้รับโปรแกรม ช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ระหว่างเดือนกันยายน 2558 ถึง มีนาคม 2559 โดยกลุ่มทดลองจะเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดของโปรแกรมเป็นเวลา 1 วัน ก่อนเริ่มดำเนินงานตามปกติของกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2559 ในการเปรียบเทียบผลของโปรแกรมนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มจะถูกประเมินระดับการมีส่วนร่วมด้วยแบบสอบถามในช่วงเวลาก่อนที่กลุ่มทดลองจะเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดของโปรแกรม (pre-intervention) และประเมินซ้ำอีกครั้งหลังจากนั้น 6 เดือน (post-intervention) ทั้งนี้ผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของกองทุนฯ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมคิด 2)การมีส่วนร่วมตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรม และ 4) การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และใช้สถิติเชิงอนุมาน paired t–test เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมก่อนและหลังให้โปรแกรมในกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน และใช้สถิติ independent t–test เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมก่อนหรือหลังระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษา จัดเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 50 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ จำนวน 52 คน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีคะแนนการมีส่วนร่วมก่อนการทดลองในระดับน้อยและไม่แตกต่างกัน ในขณะที่หลังการได้รับโปรแกรมกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนฯ โดยรวมและรายด้านสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปผลการวิจัย: โปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สามารถนำไปใช้โดยควรประยุกต์กิจกรรมของโปรแกรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

 


Keywords

   

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น การมีส่วนร่วม โปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม