นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Antioxidant and Collagen Stimulation Activities Study of Cordyceps militaris Aqueous Extract


Author

-

Napasorn Pimpakdee,Methavee Fungchantuk,Nampon Panmueng, Phaijit Srithananuwat  ,
Utsana Puapermpoonsiri , Warisada Sila-on


Journal

- การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 การวิจ

Volume

- 0

Year

- 2018

Publication type

-

Page list

- 143-143

Abstract

   

Introduction: Oxidation reaction is a major cause for cell damage so the antioxidants play an
important role in the cell protection. Collagen acts as protein use for enhancing of strengthen and
flexible cells. Cordyceps militaris is herbal medicine that has various biological activities. However,
the study of stimulated collagen of Cordycep militaris is limited. Thus, this research was aimed to
determine the antioxidant and collagen stimulation activities of Cordycep militaris aqueous extract.
Methods: Antioxidant activities of Cordycep militaris aqueous extract was determined by DPPH and
ABTS assay. The collagen stimulation was tested by Sirius Red Staining using mouse fibroblast cell.
Results: Antioxidant activity of Cordycep militaris aqueous extract tested by DPPH and ABTS assay
presented IC50 of 0.33?6.77 and 3.16 ? 0.14 mg/mL, respectively. And collagen stimulation activities
of 1.76 ?g/mL ascorbic 
acid solution and 80 ?g/mL Cordycep militaris aqueous extract showed the
increasing amount of collagen of 143.95?26.48% and 132.95?41.50%, respectively, as comparing
with the control. Conclusion: Cordycep militaris aqueous extract presented the antioxidant activity
as testing by DPPH and ABTS assay. It revealed the collagen stimulant which should be able to
utilize for cosmetic area.


Keywords

   

Antioxidant activity, DPPH assay, ABTS assay, Collagen stimulation, Cordycep militaris