นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Computer Aided Molecular Design of 4-aminoquinolone piperidine amides Derivatives as Highly Potent Anti-Tuberculosis Agents 


Author

-

ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์ และคณะ


Journal

- การประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Volume

- 12

Year

- 2018

Publication type

-

Page list

- 350-359

Abstract

   

Tuberculosis (TB) is caused by Mycobacterium tuberculosis. Decaprenyl phosphoryl-β-D-ribose oxidase (DprE1) involved in arabinogalactan biosynthesis partway of M. tuberculosis cell wall has been identified as a promising target for anti-tuberculosis drug developments. A group of 4 aminoquinolone piperidine amide derivatives were identified as noncovalent DprE1 inhibitors. These compounds were modified to increase their inhibitory activities against DprE1 as well as M. tuberculosis. However, these DprE1 enzyme inhibitors are not efficient.  Therefore, in this research 3D-QSAR, molecular docking calculations, molecular dynamic simulations, and fragment molecular orbitals were performed to elucidate the structural requirements and crucial interaction of 4 aminoquinolone piperidine amide derivatives. These results lead to better understanding of the structural requirement of  4-aminoquinolone piperidine amide derivatives for designing effective anti-tuberculosis agents.  
 


Keywords

   

Decaprenyl phosphoryl-β-D-ribose oxidase (DprE1), M. tuberculosis, 3D-QSAR     Molecular Docking Calculations, Molecular Dynamic Simulations, Fragment     Molecular Orbitals Approach