นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Are we on the right track? Answers from a national survey of Thai graduates’
perceptions during the transition to the 6-year PharmD program


Author

-

Siritree Suttajit, Puckwipa Suwannaprom, Teeraporn Supapaan, Suntara Eakanunkul, Mayuree Tangkiatkumjai, Chuenjid Kongkaew, Claire Anderson, Payom Wongpoowarak


Journal

- Advances in Medical Education and Practice

Volume

- 2018

Year

- 2518

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 713-722

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ