นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนา่จอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ่้านต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน


Author

-

จุฑามาศ นักบุญ, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, สัมมนา มูลสาร


Journal

- TNCP

Volume

- 2

Year

- 2018

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 198-206

Abstract

   

-


Keywords

   

เบาหวาน, โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจ, อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน