นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Formulation of Chewable Tablets Contain Ascorbic Acid and Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Dietary Supplement


Author

-

Benjabhorn Sethabouppha, Nithima Suttipantu, Jureerat Laliturai,

Wipawee Saohin,Oranuch Thanaketpaisarn


Journal

- The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd International Co

Volume

- 1

Year

- 2018

Publication type

-

Page list

- 152-154

Abstract

   

Byproduct water obtained from GABA rice production process is rich of vitamins and minerals and could be used as nutrient supplement. This research aimed to formulate the chewable tablets of this byproduct water and vitamin C, to get a prototype formula for further development. Three factors were studied i.e. diluents, binders, and sweeteners. Tablets from each formula were taken to do the tablet properties tests and organoleptic test.   


Keywords

   

Byproduct, GABA rice, Production process, Chewable tablets, Vitamin C, Dietary supplement