นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Author

-

มานิตย์ แซ่เตียว1*, ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์2, รมิดา มัฐผา1, โสวิภา พลเยี่ยม1


Journal

- วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

Volume

- 14

Year

- 2018

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 44-55

Abstract

   

Concurrent chemoradiotherapy (CCRT) is a main treatment strategy that has been recommended for the management of several types of cancer. Malnutrition is one of the most undesirable complication during CCRT. Objective= The purpose of this study was to evaluate the incidence of malnutrition in cancer patients undergoing CCRT at Ubonratchathani Cancer Hospital. Methods= The retrospective cohort study was conducted in cancer patients. All patient medical records who were treated with CCRT during June and December 2013 were reviewed. Malnutrition incidences were analyzed using descriptive analysis. Hematologic parameters for categorized malnutrition group were compared using Mann-Whitney U test. Correlations between decreasing body weight percentages during CCRT and each differences in hematologic parameters percentages were analyzed using linear regression statistic. Results= Medical records of 201 cancer patients were reviewed. Incidence of malnutrition defined by body mass index less than 18.5 kg/m2 was 22.9%. Incidence of malnutrition defined by body weight loss at least 10% from baseline was 22.9%. Patients who loss body weight at least 10% from baseline has significant declined hematologic laboratory parameters more than patients who loss body weight at less than 10% group (P < 0.05). Correlation between body weight losing percentages during CCRT and both declined hemoglobin percentages (Beta = 0.254, P = 0.003) and white blood cell count percentages (Beta = 0.224, P = 0.009) were found in this study. Conclusion= Malnutrition is a common problem during CCRT. Weight loss during cancer treatment correlate with declined hematologic laboratory parameters.


Keywords

   

Malnutrition, Concurrent chemoradiation, Cancer patients