นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Situations of methamphetamine addiction treatment in the voluntary drug treatment system at the Tambon (sub-district) Health Promoting Hospitals, Amnatcharoen Province


Author

-

Kanlayanee Suvetvetin, Summana Moolasarn,  Teeraporn Supapaan


Journal

- Srinagarind Med J

Volume

- 33

Year

- 2018

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 580-588

Abstract

   

Background and Objective: Methamphetamine use remains a significant threat internationally and in Thailand. In 2017, Ministry of Public Health announced the policy that the Tambon (sub-district) health promoting hospitals (THPHs) are expected to primarily manage the treatment for the patients with substance use disorder. Amnatcharoen Province is the only setting that provides the substance treatment cover all 77 THPHs since 2012. However, there is a lack of information about the situations regarding drug treatment system for the methamphetamine users in the THPHs. Therefore, this study aimed to explore the situation regarding the voluntary drug treatment system for the methamphetamine users in the THPHs, Amnatcharoen Province.

Methods: The secondary data that concerned to the topic were collected and studied. Descriptive statistics of frequencies and percentages were used to describe the data obtaining from this study.

Results: The Amnatcharoen Provincial Public Health Office (APPHO) facilitated this service by preparing the trained personnel, treatment center and financial budget. The Matrix Program was used in the treatment service. It contained 9 visits within the 4-month period. All of the patients who treatment in THPHs was methamphetamine addicts. They were categorized as the drug abuse. Treatment success rate at three months after the treatment program was 100%.

Conclusion: Amnatcharoen Province is the only province that introduce the drug treatment in all 77 THPHs since 2012. The Matrix Program was used in the treatment service. Treatment success at three months after the treatment program was 100%.

 


Keywords

   

voluntary drug treatment system, methamphetamine users, the sub-district health promoting hospitals, Amnatcharoen province