นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Characteization of pH sensitive nanoparticles containing lipophilic active.


Author

-

Wandee Rungseevijitpra, Bancha Yingngam, Saithan Thosing, Anchana Trachu

 
 

 

 


Journal

- The 11th Conference of Northeast Pharmacy Research 2019

Volume

- 1

Year

- 2019

Publication type

-

Page list

- 11-20

Abstract

   

ภาวะผมร่วง สิวหรือรูขุมขนอักเสบเป็นปัญหาสำคัญที่พบได้บ่อยในประชากรทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเป็นโรคที่มีพยาธิสภาพการเกิดภายในรูขุมขน ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนายาเพื่อใช้ในรูปแบบทางผิวหนัง แต่ยาที่ใช้รูปแบบทางผิวหนังส่วนใหญ่มีข้อจำกัด คือ ละลายน้ำน้อย ตัวยาไม่คงตัว ทำให้ยาที่จะไปถึงรูขุมขนซึ่งเป็นบริเวณที่ต้องการให้ออกฤทธิ์น้อย ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโนพาร์ทิเคิลที่ได้จากการเตรียมพอลิเมอร์ที่มีการบรรจุเคอร์คิวมิน   โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางเคมีกายภาพของพอลิเมอร์ที่บรรุจเคอร์คิวมิน วิธีดำเนินการวิจัย: เตรียมพอลิเมอร์ที่บรรจุเคอร์คิวมินด้วยวิธีการระเหยตัวทำละลาย โดยทําการศึกษาปัจจัยทางด้านชนิด ความเข้มข้นของพอลิเมอร์และปริมาณการบรรจุเคอร์คิวมินที่มีผลต่อลักษณะภายนอก ขนาด รูปร่าง พื้นผิวอนุภาค ร้อยละการกักเก็บ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพและการเปลี่ยนรูปผลึก ผลการวิจัย:  พอลิเมอร์ที่บรรจุเคอร์คิวมินที่เตรียมได้มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 300 – 500 นาโนเมตร รูปร่างกลม พื้นผิวเรียบเนียน ขึ้นอยู่กับชนิด ความเข้มข้นของพอลิเมอร์และปริมาณของเคอร์คิวมินที่ใช้ สรุปผล: จากการศึกษานี้พบว่า การเลือกชนิด ความเข้มข้นของพอลิเมอร์ และปริมาณการบรรจุเคอร์คิวมินที่เหมาะสมจะทำให้สามารถผลิตพอลิเมอร์ที่บรรจุเคอร์คิวมินเพื่อนำส่งบริเวณที่ต้องการให้ออกฤทธิ์ได้โดยตรง


Keywords

   

พอลิเมอร์, เคอร์คิวมิน, คุณลักษณะทางเคมีกายภาพ, นาโนพาร์ทิเคิล