นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


บทบาทของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติสาหรับประยุกต์ใช้ทางผิวหนัง: คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และระบบนาส่งรูปแบบใหม่


Author

-

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, กรกนก สุวรรณราช, กุลภัสสร์ กิตติพินิจนันท, พิชญ์นรี องค์วิสุทธิ์, สุรีวัลย์ บารุงไทย, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์, พรวนิช เจริญพุทธคุณ, วริษฎา ศิลาอ่อน


Journal

- IJPS

Volume

- 15

Year

- 2562

Publication type

- Review article (National)

Page list

- 21-48

Abstract

   

Currently, world consumers are more concerned for their health, beauty and appearance. This trend indicates an enormous demand for natural health care products including cosmetic and nutraceutical formulations. The properties, the efficacy, the safety and the stability are primary factors well known that scientists play attention in the design and development of health care, cosmetic and pharmaceutical products. Natural antioxidants are active ingredient that has several health and beauty benefits such as anti-oxidant, anti-ageing, anti-wrinkle and skin lightening properties that make them widely used in health care and cosmetic products. Nanotechnology is one of the most extensively technology utilized in novel delivery systems for pharmaceutical and natural products. The application of nanotechnology for transdermal delivery of natural antioxidants may support the health care products and cosmetics absolute unique, potential and versatile delivery systems. Nanotechnology, such as micelles, liposomes, microemulsions, nanoemulsions, solid lipid nanoparticles, nanostructure lipid carriers, is frequently used to improve the efficacy of skin delivery and targeting. In this review describes the concept of health care and cosmetic products, cause of skin-aging, free-radicals, natural antioxidants and the recent nanotechnology for transdermal delivery of natural antioxidants used in health care products and cosmetics.


Keywords

   

การเกิดริ้วรอยของผิวหนัง, สารต้านอนุมูลอิสระ, นาโนเทคโนโลยี, ระบบนาส่งยาทางผิวหนัง, ตัวพาขนาดนาโนเมตร