นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


อุบัติการณ์การเกิดโรคเบาวหวานในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง


Author

-

พรพันธ์ เฉลิมรัมภ์, แสวง วัชระธนกิจ


Journal

- เภสัชกรรมไทย

Volume

- 12

Year

- 2563

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 93

Abstract

   

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง วิธีการ: การศึกษาแบบ retrospective cohort study โดยใช้ข้อมูลจากเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จากรหัส ICD10 (I10 – I15) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552 หลังจากนั้นทำการติดตามเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือกระทั่งเกิดโรคเบาหวาน ด้วยรหัส E10 – E14 ผลการวิจัย: จากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 6,942 ราย เกิดโรคเบาหวาน 1,063 ราย โดยมีระยะเวลาติดตามรวม 53,633.36 คน – ปี พบอุบัติการณ์การณ์เกิดโรคเบาหวาน 19.82 ต่อ 1,000 คน – ปี (95%Cl, 18.66 – 21.05) เพศหญิงเกิดโรคเบาหวานมากกว่าเพศชาย ผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ผู้ที่มีระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิคมากกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท และผู้ที่มีอายุแรกเริ่มเป็นโรคความดันโลหิตสูงน้อยกว่า 60 ปี เกิดโรคเบาหวานได้มากกว่ากลุ่มอื่น สรุป: อุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย 19.82 ต่อ 1,000 คน – ปี และอุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานมักเกิดในเพศหญิง ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิค ผู้ที่มีภาวะอ้วน และผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่ออายุน้อยกว่า 60 ปี 


Keywords

   

อุบัติการณ์ โรคเบาหวานรายใหม่ โรคความดันโลหิตสูง ไทย