นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การนำส่งยาผ่านดวงตาด้วยไมโครนีเดิลส์  Microneedles for ocular drug delivery 


Author

-

ภูวมินทร ์สรุิยาอัมพร , วรนันท์ รังสิมาวงศ์, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์


Journal

- บทความฟื้นฟูวิชาการ ออนไลน สําหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

Volume

- 0

Year

- 2562

Publication type

- Review article (Inter)

Page list

- -

Abstract

   

Ocular diseases are one of the most important health problems in the worldwide. Anterior segment diseases cause serious vision impairment or morbidity, while posterior segment diseases lead to permanent loss of vision and blindness. The treatment of ocular diseases is quite difficult. Drug delivery to the eyes has low bioavailability to specific intraocular treatment limited by a number of inherent anatomical and physiological ocular barriers. For example, epithelium cornea barrier is a significant barrier at the anterior segment of eyes, and sclera barrier is a significant barrier at the posterior segment. Conventional ocular drug delivery systems such as topical eye drops, oral or injection for systemic and intraocular routes have low efficacy and many side effects, especially an invasive ocular injection might cause hemorrhage in the eyes. To overcome these barriers and improve ocular drug bioavailability, microneedles have been developed to modify the physiological ocular barriers by creating transport pathways and enhance the permeability of ocular drugs. Microneedles are micron scale technology that minimizes invasion of ocular tissue lead to less tissue damage and lower risk of infection than normal ocular injection. The application of microneedles in ophthalmology has also been explored as a novel physical method for improving ocular drug delivery.


Keywords

   

ไมโครนีเดิลส์ การส่งยาผ่านดวงตา กระจกตา ตาขาว เยื่อกั้นผ่านดวงตา