นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ

Author

- วิภาวี เสาหิน, นฤมล ท้านอนงค์, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, สัมมนา มูลสาร

Journal

- วารสารวิชา

Volume

- 11

Year

- 2552

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 17-24

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ