นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ความแตกต่างของข้อมูลของยาชนิดเดียวกันระหว่างเอกสารโฆษณาในต่างประเทศและในประเทศไทย

Author

- สัมมนา มูลสาร, พูลทรัพย์ ลูกคำ, สมจิต ทองกลม, หนึ่งฤทัย ไชยจิตร

Journal

- สารศิริราช

Volume

- 58

Year

- 2549

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 754 - 758

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ