นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Aedes Aegypti larval survey vector and analysis risk area for dengue hemorrhagic fever

Author

- Wongbuddee J Saengnill W Chaikoolvatana A

Journal

- Internatio

Volume

- 5

Year

- 2009

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 35-39

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ