นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ป่วยนอกในเขตจังหวัดยโสธร

Author

- อนันต์ ไชยกุลวัฒนา, สัมมนา มูลสาร, ณัฐ รัตนเดช

Journal

- สารศิริราช

Volume

- 57

Year

- 2548

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 541 - 546

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ