นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่: กรณีศึกษาชุมชนศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Author

- น้องเล็ก บุญจูง, สุดสาคร ไชยสารและ ประกาศิต ภักดี

Journal

- วารสารควบค

Volume

- 2

Year

- 2551

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 27-40

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ