นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ

Author

- นฤมล ท้าวอนนท์ วิภาวี เสาหิน ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา สัมมนา มูลสาร

Journal

- วิชาการ ม.

Volume

- 2

Year

- 2552

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 17-24

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ