นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


เทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ใช้ลิปิดอิมัลชันทางเภสัชกรรม

Author

- วริษฎา ศิลาอ่อน

Journal

- Thai Pharmaceutical and Health Science Journal

Volume

- 4

Year

- 2553

Publication type

- Review article (National)

Page list

- 397-408

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ